Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Rozdział 12[1]. Komisja Prawa Autorskiego

Rozdział 121. Komisja Prawa Autorskiego25

Oddział 1. Przepisy ogólne

Art. 1101. [Zadania Komisji]

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje Komisję Prawa

Autorskiego, zwaną dalej "Komisją".

2. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

2) rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1;

3) rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1;

4) wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy, w przypadku, o którym mowa w art.

107;

5) rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia Komisji;

6) rozpatrywanie spraw o wykładnię orzeczenia Komisji.

3. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowań przed Komisją stosuje się

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

4. Przepisu art. 49Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

Art. 1102. [Skład, kadencja]

1. Komisja składa się z trzydziestu arbitrów powoływanych spośród kandydatów, o których mowa w ust.

3.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w co najmniej dwóch

drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

stronie podmiotowej, nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji Komisji, informację o rozpoczęciu

procedury powoływania arbitrów Komisji i wyznacza termin do przedstawiania kandydatów, nie krótszy niż

30 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

3. Kandydatów na arbitrów Komisji przedstawiają:

1) organizacje zbiorowego zarządzania;

2) stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów;

3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

4) organizacje radiowe i telewizyjne.

4. Kandydaci na arbitrów Komisji powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie

zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

5. Arbitrem Komisji nie może być osoba:

1) pełniąca funkcję w organie podmiotu, o którym mowa w ust. 3, niezależnie od tego, czy podmiot

ten przedstawił kandydaturę arbitra;

2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe

lub w stosunku do której orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje do Komisji piętnastu

arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz

piętnastu arbitrów przedstawionych przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 3 i 4.

7. Arbiter Komisji w wykonywaniu swojej funkcji jest niezależny.

8. Kadencja Komisji trwa 3 lata.

9. Arbiter Komisji nie może bez ważnych powodów odmówić pełnienia funkcji członka zespołu

orzekającego Komisji oraz przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Komisji.

Art. 1103. [Mandat arbitra]

1. Przed upływem terminu określonego w art. 1102 ust. 8 mandat arbitra Komisji wygasa w przypadku

jego śmierci albo odwołania.

2. Arbitra Komisji odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w

przypadku:

1) zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra Komisji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne

skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

3) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji arbitra Komisji, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;

4) objęcia funkcji w organie podmiotu, o którym mowa w art. 1102 ust. 3.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego powołuje nowego arbitra Komisji, na zasadach określonych w art. 1102 ust. 1-6. Mandat

nowo powołanego arbitra Komisji wygasa z upływem kadencji Komisji.

4. W przypadku gdy arbiter Komisji, o którym mowa w ust. 1, był członkiem zespołu orzekającego Komisji

lub gdy arbiter będący członkiem zespołu orzekającego został wybrany na przewodniczącego lub

zastępcę przewodniczącego Komisji, nowy członek zespołu orzekającego jest wybierany zgodnie z

zasadami określonymi dla tego postępowania w terminie 7 dni.

Art. 1104. [Nazwiska arbitrów]

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w swoim dzienniku

urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej nazwiska arbitrów

wchodzących w skład Komisji oraz informacje o wygaśnięciu mandatu arbitra Komisji i powołaniu nowego

arbitra Komisji.

Art. 1105. [Pierwsze posiedzenie]

1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w terminie 14 dni od dnia jej powołania.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego. Na posiedzeniu tym arbitrzy Komisji dokonują wyboru przewodniczącego

Komisji.

3. Wybór przewodniczącego Komisji jest dokonywany większością 2/3 głosów w obecności co najmniej

20 arbitrów Komisji.

4. W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Komisji,

przewodniczącego powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w

terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Komisji.

5. Zastępca przewodniczącego Komisji jest wybierany, powoływany i odwoływany na wniosek

przewodniczącego Komisji, który wskazuje kandydata na to stanowisko, na zasadach określonych w ust.

3.

6. Wniosek o odwołanie arbitra Komisji z funkcji przewodniczącego Komisji, ze wskazaniem kandydatów

na to stanowisko, może złożyć co najmniej dziesięciu arbitrów.

7. Przewodniczący Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, zwołuje

posiedzenie Komisji, na którym wniosek poddaje się pod głosowanie według zasad określonych w ust. 3.

8. Przewodniczący Komisji oraz jego zastępca nie mogą być członkami zespołów orzekających Komisji.

9. Przewodniczący Komisji wykonuje czynności określone w art. 130 § 1-4 i art. 1302 § 1 i 2 Kodeksu

postępowania cywilnego oraz przekazuje sprawy do rozpoznania przez właściwy zespół orzekający

Komisji.

Art. 1106. [Orzeczenia]

1. Posiedzenia zespołów orzekających Komisji odbywają się w obecności co najmniej 2/3 składu

trzyosobowego zespołu orzekającego i 3/5 składu pięcioosobowego zespołu orzekającego.

2. Orzeczenia zespołu orzekającego Komisji zapadają większością głosów składu zespołu orzekającego.

3. Orzeczenia kończące postępowanie zapadają w obecności całego składu zespołu orzekającego

Komisji.

4. Orzeczenia kończące postępowanie doręcza się z urzędu uczestnikom wraz z uzasadnieniem.

5. Przewodniczący Komisji publikuje wszystkie orzeczenia zespołów orzekających Komisji w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego.

Art. 1107. [Wynagrodzenie przewodniczącego i zastępcy]

Przewodniczącemu Komisji i jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości

dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z

wypłatami z zysku, za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wypłacane z budżetu państwa, z części

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 1108. [Wynagrodzenie członków]

1. Członkom zespołów orzekających Komisji przysługuje wynagrodzenie:

1) za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 1 - w wysokości

dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z

wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski",

2) za udział w postępowaniu mediacyjnym w sprawach, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 2 i 3

- w wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

3) za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 4 - w wysokości

przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

4) za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5 i 6 - w wysokości 1/3

przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1

- wypłacane po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie przed Komisją lub po przeprowadzeniu

postępowania mediacyjnego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w

dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 1103 ust. 4, wynagrodzenie jest wypłacane członkom zespołu

orzekającego Komisji, proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których brali udział.

Art. 1109. [Wniosek, opłata]

1. Wniosek w sprawie należącej do właściwości Komisji podlega opłacie w wysokości:

1) dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

"Monitor Polski" - w sprawach, o których mowa w art. 110 1 ust. 2 pkt 1;

2) trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach, o których

mowa w art. 110 1 ust. 2 pkt 2-4;

3) przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach o wykładnię orzeczenia

Komisji wydanego w składzie trzyosobowym;

4) jednego i 2/3 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach o wykładnię

orzeczenia Komisji wydanego w składzie pięcioosobowym.

2. Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, na rachunek ministra właściwego do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

4. Nie pobiera się opłat od wniosków, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5.

Art. 11010. [Obsługa techniczno-organizacyjna]

Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń

Art. 11011. [Tabele]

1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw

pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie pięcioosobowym.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, przewodniczący

Komisji wyznacza z listy arbitrów Komisji do zespołu orzekającego Komisji dwóch arbitrów

przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 1102 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz dwóch arbitrów

przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 1102 ust. 3 pkt 3 i 4.

3. Arbitrzy Komisji wyznaczeni zgodnie z ust. 2, na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego

Komisji, wybierają przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji z listy arbitrów Komisji, bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej trzech arbitrów.

4. Jeżeli arbitrzy Komisji nie wybiorą przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji w terminie

miesiąca od dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on wyznaczony przez

przewodniczącego Komisji.

Art. 11012. [Wniosek o zatwierdzenie tabeli]

1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw

pokrewnych objętych zbiorowym zarządzaniem składa organizacja zbiorowego zarządzania. Wniosek o

zatwierdzenie wspólnej tabeli może złożyć wspólnie kilka organizacji.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do przedłożenia Komisji do zatwierdzenia tabel

wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w przypadkach, o których

mowa w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 2 1, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.

3. Sprawy z wniosków o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie podlegają

wspólnemu rozpoznaniu w ramach jednego postępowania.

4. We wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń określa się:

1) pola eksploatacji, których dotyczy tabela wynagrodzeń;

2) kategorie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy tabela wynagrodzeń;

3) kategorie podmiotów uprawnionych, na rzecz których wnioskodawca działa;

4) wysokość stawek wynagrodzenia.

5. Organizacja zbiorowego zarządzania we wnioskach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń ma obowiązek

przedstawić niższe stawki wynagrodzeń obowiązujące podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz

instytucje oświatowe, korzystające z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej

przez nie działalności statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem korzyści majątkowych.

6. Uczestnikami postępowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń są:

1) wnioskodawca;

2) inne organizacje zbiorowego zarządzania, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w

art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pola eksploatacji, których dotyczą tabele wynagrodzeń, jeżeli

złożą wniosek o udział w tym postępowaniu, w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez

przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji;

3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,

których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń, jeżeli złożą

wniosek o udział w tym postępowaniu, w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez

przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji.

7. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

8. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych

dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłoszenie o wszczęciu

postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń i wzywa zainteresowane podmioty, o których

mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, do wstępowania do postępowania, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie

dłuższy niż 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

Art. 11013. [Postępowanie]

1. Postępowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń przed zespołem orzekającym Komisji nie

może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że wszyscy uczestnicy postępowania wyrażą zgodę na określone

przedłużenie tego terminu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczestników postępowania, zespół orzekający

Komisji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, na dalszy czas oznaczony, niezbędny do

wydania orzeczenia w sprawie.

3. W przypadku niezakończenia postępowania w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, zespół

orzekający Komisji umarza postępowanie.

4. Zespół orzekający Komisji zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo

w części. W zakresie, w którym odmówił jej zatwierdzenia, przedstawia na piśmie propozycje zmian w

przedłożonej do zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, wraz z ich uzasadnieniem.

5. Wydając orzeczenie, zespół orzekający Komisji bierze pod uwagę:

1) kryteria określone w art. 110;

2) kwotę ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw

pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw

autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji;

3) zebrany w sprawie materiał dowodowy;

4) stanowiska uczestników postępowania;

5) uzasadniony interes społeczny.

6. Zatwierdzone tabele wynagrodzeń zawierają stawki wynagrodzeń, określone kwotowo lub procentowo.

7. Przewodniczący Komisji publikuje zatwierdzone tabele wynagrodzeń w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Organizacje zbiorowego zarządzania do dnia 15 lutego każdego roku dokonują waloryzacji

określonych kwotowo stawek wynagrodzeń w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok oraz

przekazują informację o zwaloryzowanych stawkach wynagrodzeń przewodniczącemu Komisji. Stawki te

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 11014. [Wniosek o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli]

1. Uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji może złożyć, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu

orzeczenia z uzasadnieniem, wniosek o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w

całości albo w części, przez sąd.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przekazuje go w

terminie 14 dni wraz z aktami sprawy do sądu oraz publikuje informację o złożeniu tego wniosku w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego.

3. Jeżeli postępowanie zostało umorzone z przyczyn, o których mowa w art. 11013 ust. 3, wnioskodawca

może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o umorzeniu postępowania przed zespołem

orzekającym Komisji, złożyć wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń przez sąd. W przypadku

złożenia wniosku przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W razie niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji o zatwierdzeniu tabeli

wynagrodzeń staje się prawomocne. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, orzeczenie

Komisji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodzeń staje się prawomocne w części co do której nie złożono

wniosku. W zakresie, w którym orzeczenie odmawia zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, prawomocne stają

się zawarte w orzeczeniu propozycje zmian w przedłożonej do zatwierdzenia tabeli, w części co do której

nie złożono wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, powoduje utratę mocy orzeczenia Komisji w całości albo w

części, co do której wniosek został złożony.

Art. 11015. [Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli]

W przypadku istotnej zmiany okoliczności stanowiących podstawę orzeczenia w sprawie zatwierdzenia

tabeli wynagrodzeń, każdy z uczestników postępowania, może złożyć do Komisji wniosek o zmianę

zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń. Do postępowania w sprawie zmiany zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń

stosuje się przepisy dotyczące zatwierdzania tabel wynagrodzeń.

Art. 11016. [Stawki]

1. Stawki określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń stosuje się w umowach, których stroną jest

organizacja zbiorowego zarządzania.

2. Postanowienia umowne określające wynagrodzenie mniej korzystne dla twórców oraz uprawnionych z

tytułu praw pokrewnych, niż wynikałoby to z zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, są nieważne, a ich

miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy

Art. 11017. [Podmiot wskazujący]

1. Organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 107, wskazuje

zespół orzekający Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego zespołu,

wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego Komisji.

2. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1, może złożyć:

1) twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego;

2) organizacja zbiorowego zarządzania, która na podstawie treści udzielonego jej zezwolenia, o

którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej

samej kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polu eksploatacji, którego dotyczy

wniosek;

3) organizacja zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

4) podmiot korzystający z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

3. Uczestnikami postępowania, o którym mowa w ust. 1, są:

1) wnioskodawca;

2) organizacje zbiorowego zarządzania, które na podstawie treści udzielonego im zezwolenia, o

którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządzają prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do

tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polu eksploatacji, którego

dotyczy wniosek;

3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,

których działalność objęta jest zakresem wniosku, jeżeli złożą wniosek o udział w tym

postępowaniu.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

5. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza ogłoszenie o wszczęciu postępowania, o

którym mowa w ust. 1. Do ogłoszenia stosuje się przepis art. 11012 ust. 8.

6. Od orzeczenia zespołu orzekającego Komisji wydanego w trybie określonym w ust. 1-4, w terminie 14

dni od dnia jego doręczenia, przysługuje odwołanie do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek

wniesienia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji.

Oddział 4. Rozstrzyganie sporów

Art. 11018. [Postępowanie mediacyjne]

1. Spory dotyczące stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń oraz spory związane z

zawarciem umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1, mogą być rozpatrywane w drodze postępowania

mediacyjnego pomiędzy stronami.

2. Mediacja jest dobrowolna.

3. Przewodniczący Komisji wyznacza mediatora z listy arbitrów Komisji; jednakże strony mogą wybrać z

tej listy innego mediatora.

4. Mediator może przedstawiać stronom propozycje ugody. Jeżeli żadna ze stron w terminie trzech

miesięcy od dnia przedłożenia propozycji ugody nie zgłosi sprzeciwu, propozycję uważa się za przyjętą.

5. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

postępowania cywilnego o mediacji.

Oddział 5. Pozostałe postępowania

Art. 11019. [Sprawy o odtworzenie akt]

1. Sprawy o odtworzenie akt rozpatrują zespoły orzekające Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji

oraz przewodniczącego, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego Komisji.

2. Do postępowania przed Komisją w sprawie o odtworzenie akt stosuje się przepisy Kodeksu

postępowania cywilnego o postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

3. Sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię orzeczenia Komisji rozpatruje zespół orzekający

Komisji w takim samym składzie, który wydał orzeczenie w sprawie.

Oddział 6. Postępowanie przed sądem

Art. 11020. [Właściwość sądu]

1. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 oraz art. 11017 ust.

6, jest sąd okręgowy.

2. Minister Sprawiedliwości wyznaczy, w drodze rozporządzenia, jeden sąd okręgowy właściwy do

rozpoznawania spraw, o których mowa w ust. 1.

3. Wnioski, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, oraz odwołanie, o którym mowa w art. 11017 ust. 6,

wnosi się za pośrednictwem Komisji.

Art. 11021. [Zażalenia]

Sąd, o którym mowa w art. 11020 ust. 2, rozpoznaje także zażalenia na orzeczenia zespołów orzekających

Komisji wydane w toku postępowaniu przed Komisją.

Art. 11022. [Uczestnicy]

1. Uczestnikami w sprawie są:

1) wnioskodawca;

2) podmiot składający wniosek o odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń albo odwołanie, o

którym mowa w art. 11017 ust. 6;

3) podmioty uczestniczące w postępowaniu przed Komisją, jeżeli przystąpią do postępowania

przed jego zakończeniem w drugiej instancji.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Art. 11023. [Zakres orzeczenia]

W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, sąd orzeka o zatwierdzeniu lub odmowie

zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo w części, biorąc pod uwagę kryteria określone w art.

11013 ust. 5. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie doręczane jest z urzędu

przewodniczącemu Komisji.

Newsletter

facebook

Aktualności

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie.

[18/01/2018]

Miasto Węgrów oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie. więcej

Concept competition | Cities of tomorrow

[02/01/2018]

Project Earth 2 wants to propose a different approach towards refugees and refugee camps. Rather than conceiving refugee camps as storage facilities to fulfill basic human needs and refugees as tem... więcej

Re: łazienka

[24/01/2018]

Wielu z Was jak widzę, chyba zapomniało, że łazienka to nie tylko wanna/prysznic, meble czy sedes, ale także i dodatki, takie jak lustro, ręczniki, akcesoria łazienkowe. To one są kropeczką nad "i"... więcej

Re: Meble do jadalni

[24/01/2018]

Gdyby ktoś potrzebował wymiany elementów sowich mebli w jadalni bądź w innym pokoju z pomocą może przyjść https://alex-okucia.pasaz24.pl w którym możemy zakupić nóżki do mebli albo ramy do łóżek o... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×