Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach

Data końca rejestracji: 24/01/2017
Termin składania prac: 28/03/2017
Miasto: Szczecin
Kraj: Polska

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Na podstawie zawartej umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji CAL, Gmina Miasto Szczecin udzieliła na rzecz TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. pełnomocnictwa do organizacji i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81122291600000, ul. ul. Winogronowa , 70771 Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 613 692, faks 918 863 350, e-mail zamowienia_tbsp@inet.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.tbsp.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.tbsp.szczecin.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Pod adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) przy ul. Krzemiennej - Sąsiedzkiej w Podjuchach wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne i szacunkowy koszt inwestycji. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71320000-7

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8. Powyższy wymóg dotyczy zarówno Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie, jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje bądź będzie dysponował, a który będzie uczestniczyć w wykonaniu opracowań konkursowych. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp spełniają wymagania dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Organizator nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Organizator uzna warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z projektowaniem na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy o prace projektowe. 3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Organizator uzna warunek za spełniony jeżeli Uczestnik konkursu: a) wykaże, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, b) wykaże, iż dysponuje bądź będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1.5. pkt 7) Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
Architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych - 20

jakość powiązań projektowanego obiektu z istniejącym układem przestrzennym - 20

poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i walorów estetycznych - 20

poziom rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, mających wpływ na koszty eksploatacji - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 24/01/2017, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I nagroda: 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej II nagroda: 8 000 zł brutto (osiem tysięcy złotych brutto) III nagroda: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 376615-2016

w dniu 30.12.2016 r.

Szczegóły: http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/og%C5%82oszenie-o-konkursie

Dodano: 08/01/2017

Newsletter

facebook

Aktualności

MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

[30/10/2017]

Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej. więcej

The Unbelievable Challenge 2017 is here

[30/10/2017]

The Unbelievable Challenge architectural ideas competition for architect and design students as well as young professionals in these fields. The Unbelievable Challenge introduced the Finnish Mr. Sa... więcej

Praca dla dealera BMW

[20/11/2017]

Wiecie co, generalnie wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby szukać pracy w branży, która Cię nie interesuje. To zawsze później źle się kończy, bo przyjdzie moment w którym będziec... więcej

Re: Kredyt hipoteczny

[19/11/2017]

Biorąc kredyt hipoteczny dobrze jest wiedzieć na co należy zwrócić szczególną uwagę. Ja sama nie wiedziałam, ale koleżanka pokazała mi artykuł na http://www.pomorskizj.pl/, który właśnie o tym mówi... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×