Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.

Data końca rejestracji: 16/01/2017
Termin składania prac: 16/01/2017
Miasto: Myślenice
Kraj: Polska

Myślenice: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35155493300000, ul. ul. M. Reja 13, 32400 Myślenice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 122 720 456, faks 122 721 214, e-mail starostwo@powiat-myslenice.pl.

Adres strony internetowej (URL): http://www.myslenicki.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://www.myslenicki.pl/pl/
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.

Numer referencyjny: AB.272.06.2016.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym, koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny oraz najlepszą propozycję zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.

II.3) Główny kod CPV 71000000-8
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: a) posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek uważa się za spełniony gdy uczestnik konkursu wykaże i potwierdzi otrzymanymi od zamawiającego referencjami, że prawidłowo wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę budynków (zespołu budynków) użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego budynku (zespołu budynków) nie mniejszej niż 800 m2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dla których wydane zostały przewidziane właściwymi przepisami pozwolenia na budowę. b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek uważa się za spełniony gdy uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 3) drogowej; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu, które należą do właściwej izby samorządu zawodowego.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: Walory architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe i technologia wykonania inwestycji - 30
Koszty realizacji inwestycji - 55
Koszt wykonania dokumentacji projektowej - 5
Termin wykonania dokumentacji projektowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 16/01/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami: Stanisław Klakla - tel/fax 12 274 93 29, e-mail: s.klakla@myslenicki.pl poniedziałek: 8.00 - 16.00. wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Autorowi pracy konkursowej nagrodzonej I miejscem zlecone zostanie opracowanie ww. kompletnej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego, szczegółowo określone w wzorze umowy. Koszt opracowania dokumentacji nie może przekroczyć 150 000,00 zł. brutto. Zdobywca II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000,00 zł. Zdobywca III miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie Informacje dodatkowe:
Regulamin konkursu i załączniki są dostępne na stronie zamawiającego. http://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,1262084,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budynku-starostwa-powiatowego-w-mysleni.html

Dodano: 01/12/2016
facebook

Aktualności

Obiekt Roku w systemach Aluprof 2018

[06/06/2018]

Obiekt Roku w systemach Aluprof to konkurs skierowany do architektów i pracowni architektonicznych. Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu! więcej

„Copper and the Home”

[13/04/2018]

Startuje międzynarodowy konkurs dla projektantów i designerów. W tym roku główny nacisk położono na wpływ miedzi na tworzenie zrównoważonej przyszłości. więcej

Re: meble do biura

[20/06/2018]

Eleganckie sofy i fotele do biura i domu można znaleźć na: https://scandicsofa.pl/. Każdy mebel robiony jest na zamówienie, więc można dobrać jaki kolor itp. nam odpowiada. więcej

Re: Jakie krzesła do k...

[20/06/2018]

Ze względu na małą ilość miejsca musiałam poszukać małych zgrabnych krzeseł które nie będą przeszkadzać podczas codziennego funkcjonowania. Zależało mi także na tym aby zmieścić co najmniej 2 krzes... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×