Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.

Data końca rejestracji: 22/06/2017
Termin składania prac: 22/06/2017
Miasto: Stronie Śląskie
Kraj: Polska

Stronie Śląskie: Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stronie Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 89071816500000, ul. ul. Kościuszki 55, 57550 Stronie Śląskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 748 117 719, faks 74 811 77 32, e-mail zam.publiczne@stronie.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.stronie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://bip.stronie.dolnyslask.pl/admin/mp.php?idmp=178&
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://bip.stronie.dolnyslask.pl/admin/mp.php?idmp=178&
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub pośrednictwem posłńca
Pod adres:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.

Numer referencyjny: GKP.272.52.2017.LS
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim, która będzie podstawą do opracowania projektu zagospodarowania parku i terenu przyległego. 2. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie jednej pracy konkursowej, której autora zamawiający zaprosi do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w konkursie opisane w ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie. 2. Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia ze strony innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 3. Ocena spełniania wymagań określonych w niniejszym rozdziale dokonana zostanie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i wymaganych oświadczeń i dokumentów. 4. Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub dysponująca osobą spełniającą ww. kryteria, prowadząca działalność gospodarcza, b) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zdolna do wystawienia faktury VAT dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 5. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi się legitymować lub dysponować osobami legitymującymi się wyższym wykształceniem architektonicznym oraz uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 6. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących udział wspólnie udział w Konkursie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub dysponująca osobą spełniającą ww. kryteria, prowadząca działalność gospodarcza, b) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zdolna do wystawienia faktury VAT dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 25
Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 25
Funkcjonalność rozwiązania - 25
Funkcjonalność rozwiązania - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 22/06/2017, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą jest zaproszenie autora zwycięskiej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Dodano: 13/06/2017

Newsletter

facebook

Aktualności

„Copper and the Home”

[13/04/2018]

Startuje międzynarodowy konkurs dla projektantów i designerów. W tym roku główny nacisk położono na wpływ miedzi na tworzenie zrównoważonej przyszłości. więcej

Obiekt roku w systemach ALUPROF

[13/04/2018]

3 kwietnia 2018 roku wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Obiekt roku w systemach ALUPROF”. Celem tej edycji jest wybranie najciekawszych budynków, które zaproje... więcej

Rehabilitacja Krakow?

[21/04/2018]

Co robicie w przypadku kontuzji sportowej? Bo jak wiadomo uprawiając sport trzeba liczyć się z ryzykiem zdrowotnym jakie ze sobą niesie. Słyszałam,że w Krakowie mają najtańszy rezonans. Tutaj http:... więcej

Re: Bezpieczniki

[21/04/2018]

Ja akurat w tej kwestii zadzwonilam do ospela. Oni mają nie tylko wieloletnie doświadczenie w tych sprawach ale i bardzo dobry osprzęt elektryczny. Ich ofertę można podejrzeć na stronce http://ospe... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×