Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY

Data końca rejestracji: 28/02/2017
Termin składania prac: 28/02/2017
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Kraj: Polska

Gorzów Wielkopolski: ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 210966680, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. +48957355576, faks +48957355612, e-mail zampubl@um.gorzow.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wrota.lubuskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.bip.wrota.lubuskie.pl, www.konkurs.gorzow.pl/arsenal
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Numer referencyjny: WAD-VI.271.5.2017.AJD
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowych siedzib Miejskiego Centrum Kultury (MCK) i Miejskiego Ośrodka Sztuki (MOS) w oparciu o projekt rozbudowy i przebudowy części budynku przy ul. Wełniany Rynek 18. Opracowanie winno być wykonane w zakresie: dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz projektów - budowlanego i wykonawczego - dla planowanej inwestycji dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do aktualnych potrzeb placówek kultury zaprojektowanie zagospodarowania terenów przyległych

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71320000-7, 71410000-5, 71420000-8 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 22 ustawy Pzp. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby zamówienia: - co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, a w przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej - posiadająca właściwe i aktualne uprawnienia dla państwa będącego siedzibą dla działalności projektowej,prowadzonej przez osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

  • urbanistyka - walory wkomponowania kompleksu instytucji kultury w tkankę miejską, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego - 20
  • jakość rozwiązań funkcjonalnych - 25
  • walory rozwiązań formy budynku - 25
  • oryginalność i siła wyrazu rozwiązania - 20
  • koszt realizacji inwestycji i koszt sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 28/02/2017, godzina: 16:30
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim lub angielskim, zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy PZPIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą w konkursie, oprócz nagród pieniężnych, o których mowa w pkt VIII.3 Regulaminu Konkursu jest zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki dla autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, których prace uzyskają kolejne najwyższe oceny punktowe. Oprócz nagród i wyróżnień wymienionych w pkt VIII.3., Zamawiający na wniosek Sądu Konkursowego może przyznać Nagrody Honorowe i Wyróżnienia Honorowe. Zamawiający przewiduje przyznanie zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce - nagroda główna - 100 000,00 zł i zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO dla koncepcji opracowanej w ramach konkursu;

II miejsce - nagroda pieniężna - 35.000,00 zł

III miejsce - nagroda pieniężna - 15.000,00 zł

IV, i V miejsce - wyróżnienia - 2 x 2500,00 zł Prawdopodobny termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP - 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie Informacje dodatkowe:
Projekt MOS i MCK planowany jest do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - lubuskie 2020 Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - ZIT Gorzów Wlkp

Dodano: 15/02/2017

Newsletter

facebook

Aktualności

MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

[30/10/2017]

Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej. więcej

The Unbelievable Challenge 2017 is here

[30/10/2017]

The Unbelievable Challenge architectural ideas competition for architect and design students as well as young professionals in these fields. The Unbelievable Challenge introduced the Finnish Mr. Sa... więcej

Tanie okna dachowe

[14/12/2017]

Czy ktoś z Was może polecić firmę oferującą tanie okna dachowe? więcej

Re: Meble na wymiar -...

[14/12/2017]

Ja moge Wam polecić meble od firmy BiM http://www.biuroimeble.com.pl/ . Zamawiałam u nich meble kuchenne z kolekcji Verona. To meble doskonałej jakości w przystępnej cenie. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×