Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Konkursy architektoniczne

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY

Data końca rejestracji: 28/02/2017
Termin składania prac: 28/02/2017
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Kraj: Polska

Gorzów Wielkopolski: ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 210966680, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. +48957355576, faks +48957355612, e-mail zampubl@um.gorzow.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wrota.lubuskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.bip.wrota.lubuskie.pl, www.konkurs.gorzow.pl/arsenal
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Numer referencyjny: WAD-VI.271.5.2017.AJD
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowych siedzib Miejskiego Centrum Kultury (MCK) i Miejskiego Ośrodka Sztuki (MOS) w oparciu o projekt rozbudowy i przebudowy części budynku przy ul. Wełniany Rynek 18. Opracowanie winno być wykonane w zakresie: dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz projektów - budowlanego i wykonawczego - dla planowanej inwestycji dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do aktualnych potrzeb placówek kultury zaprojektowanie zagospodarowania terenów przyległych

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71320000-7, 71410000-5, 71420000-8 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 22 ustawy Pzp. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolności technicznej lub zawodowej. a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby zamówienia: - co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, a w przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej - posiadająca właściwe i aktualne uprawnienia dla państwa będącego siedzibą dla działalności projektowej,prowadzonej przez osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

  • urbanistyka - walory wkomponowania kompleksu instytucji kultury w tkankę miejską, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego - 20
  • jakość rozwiązań funkcjonalnych - 25
  • walory rozwiązań formy budynku - 25
  • oryginalność i siła wyrazu rozwiązania - 20
  • koszt realizacji inwestycji i koszt sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 28/02/2017, godzina: 16:30
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim lub angielskim, zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy PZPIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą w konkursie, oprócz nagród pieniężnych, o których mowa w pkt VIII.3 Regulaminu Konkursu jest zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki dla autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, których prace uzyskają kolejne najwyższe oceny punktowe. Oprócz nagród i wyróżnień wymienionych w pkt VIII.3., Zamawiający na wniosek Sądu Konkursowego może przyznać Nagrody Honorowe i Wyróżnienia Honorowe. Zamawiający przewiduje przyznanie zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce - nagroda główna - 100 000,00 zł i zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO dla koncepcji opracowanej w ramach konkursu;

II miejsce - nagroda pieniężna - 35.000,00 zł

III miejsce - nagroda pieniężna - 15.000,00 zł

IV, i V miejsce - wyróżnienia - 2 x 2500,00 zł Prawdopodobny termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP - 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie Informacje dodatkowe:
Projekt MOS i MCK planowany jest do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - lubuskie 2020 Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - ZIT Gorzów Wlkp

Dodano: 15/02/2017

Newsletter

facebook

Aktualności

„Copper and the Home”

[13/04/2018]

Startuje międzynarodowy konkurs dla projektantów i designerów. W tym roku główny nacisk położono na wpływ miedzi na tworzenie zrównoważonej przyszłości. więcej

Obiekt roku w systemach ALUPROF

[13/04/2018]

3 kwietnia 2018 roku wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Obiekt roku w systemach ALUPROF”. Celem tej edycji jest wybranie najciekawszych budynków, które zaproje... więcej

Rehabilitacja Krakow?

[21/04/2018]

Co robicie w przypadku kontuzji sportowej? Bo jak wiadomo uprawiając sport trzeba liczyć się z ryzykiem zdrowotnym jakie ze sobą niesie. Słyszałam,że w Krakowie mają najtańszy rezonans. Tutaj http:... więcej

Re: Bezpieczniki

[21/04/2018]

Ja akurat w tej kwestii zadzwonilam do ospela. Oni mają nie tylko wieloletnie doświadczenie w tych sprawach ale i bardzo dobry osprzęt elektryczny. Ich ofertę można podejrzeć na stronce http://ospe... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×