Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

ważne od 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]

1. Izolacyjność cieplna przegród

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

od 1.01.2017 r.

od 1.01.2021 r.

1

Ściany zewnętrzne:

a) przy ti ≥ 16°C

0,23

0,20

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C

0,45

c) przy ti < 8 °C

0,90

2

Ściany wewnętrzne:

a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy

1,00

b) przy Δti < 8°C

bez wymagań

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

0,30

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

1,00

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

0,70

4

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

5

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti ≥ 16°C

0,18

0,15

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C

0,30

c) przy ti < 8 °C

0,70

6

Podłogi na gruncie:

a) przy ti ≥ 16°C

0,30

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C

1,20

c) przy ti < 8 °C

1,50

7

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:

a) przy ti ≥ 16°C

0,25

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C

0,30

c) przy ti < 8 °C

1,00

8

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:

a) przy Δti ≥ 8°C

1,00

b) przy Δti < 8°C

bez wymagań

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K)]

od 1.01.2017 r.

od 1.01.2021 r.

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti≥ 16°C

1,1

0,9

b) przy ti< 16°C

1,6

1,4

2

Okna połaciowe:

a) przy ti≥ 16°C

1,3

1,1

b) przy ti< 16°C

1,6

1,4

3

Okna w ścianach wewnętrznych:

a) przy Δti ≥ 8°C

1,3

1,1

b) przy Δti < 8°C

bez wymagań

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,3

1,1

4

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:

1,5

1,3

5

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2K) /W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami, o których mowa w pkt 1.1.

1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1)

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

50% wymagań z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm

8

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)

40 mm

9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)

50 % wymagań z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)

100 % wymagań z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Okna

2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A , wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczone według wzoru:

A0max= 0,15 Az+ 0,03 Aw

gdzie:

Az - jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,

Aw - jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A , wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1., jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.

2.1.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:

1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%;

2) w budynku wielokondygnacyjnym - 30%.

2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:

g = fCgn

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

fC- współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

2.1.5. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gnokreśla poniższa tabela:

Lp.

Typ oszklenia

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

1

Pojedynczo szklone

0,85

2

Podwójnie szklone

0,75

3

Podwójnie szklone z powłoką selektywną

0,67

4

Potrójnie szklone

0,7

5

Potrójnie szklone z powłoką selektywną

0,5

6

Okna podwójne

0,75

2.1.6. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC określa poniższa tabela:

Lp.

Typ zasłon

Właściwości optyczne

Współczynnik redukcji promieniowania fc

współczynnik absorpcji

współczynnik przepuszczalności

osłona wewnętrzna

osłona zewnętrzna

1

Białe żaluzje o lamelach nastawnych

0,1

0,05

0,25

0,10

0,1

0,30

0,15

0,3

0,45

0,35

2

Zasłony białe

0,1

0,5

0,65

0,55

0,7

0,80

0,75

0,9

0,95

3

Zasłony kolorowe

0,3

0,1

0,42

0,17

0,3

0,57

0,37

0,5

0,77

0,57

4

Zasłony z powłoką aluminiową

0,2

0,05

0,20

0,08

2.1.7. Pkt 2.1.4. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.4., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej

2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsio wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsiw pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

1) dla przegrody - według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.;

2) dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 i 2 rozporządzenia, należy przeprowadzać według rozdziału 5 i 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową - n50< 3,0 1/h;

2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50< 1,5 1/h.

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

Newsletter

facebook

Aktualności

New Service Center for the first italian railway

[11/09/2018]

The competition aims to enhance the building by identifying new function; the intervention will have to safeguard part of the previous masonry walls and foresee contemporar - style logics as happen... więcej

#SEVILLACALL

[11/09/2018]

El Parque de la Musica will have to be a new urban catalyst, a reference for the whole community. Exhibitions, workshops and shows will become areas of debate aimed at building synergies necessary... więcej

Re: Elektronarzędzia i...

[21/09/2018]

zawsze warto inwestowac w proste narzedzia. Nawet nie prowadząć firmy trzbe miec choć postawowe narzędzia do jakiś prostych napraw. Ja ostatnio doukipłaem wkretarke ryobi do swjego domowego warszta... więcej

Re: łazienka

[21/09/2018]

Ja wybrałabym urządzenia firmy Kaldewei jakie widziałam na stronie http://armatura-lazienkowa.info Podoba mi się ich design a także funkcjonalność jaką się odznaczają :) Bardzo lubię takie rozwiąza... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×