Konkursy architektoniczne

Sierpień 5, 2009

Centrum Administracji w Tarnowie

Data końca rejestracji: 18/08/2009
Termin składania prac: 27/10/2009
Miasto: Tarnów
Kraj: Polska

Tarnów: Opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 125753 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Nowa 4/327, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6882708, faks 014 6222833.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie, zlokalizowanego na działkach o powierzchni około 2,5 ha. Projektowany obiekt ma pełnić rolę Centrum Administracji i będzie siedzibą Władz Gminy Miasta Tarnowa i Urzędu Miasta Tarnowa.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU: 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, samodzielnie biorąca udział w konkursie lub podmioty te występujące wspólnie (Konsorcjum), spełniający wymagania określone Regulaminem. 2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Złożenie więcej niż jednego wniosku lub więcej niż jednej pracy konkursowej spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków oraz prac konkursowych złożonych przez danego Uczestnika konkursu. Uwaga: za złożenie wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1. do Regulaminu. 4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY: 1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP tj.: 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą z uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) W konkursie mogą wiać udział Uczestnicy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia konkursu (ogłoszenia konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej minimum 2 500 m2, w oparciu o którą sporządzono projekt budowlany, który uzyskał pozwolenie na budowę lub zrealizowali przynajmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej minimum 2 500 m2, który uzyskał pozwolenie na budowę. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania konkursowego. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów pkt. 6 wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika konkursu z postępowania i odrzuceniem oferty. 6. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnik dołącza oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w konkursie: a) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP- załącznik nr 1 regulaminu konkursu, b) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku, c) Uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów, d) Wykaz usług, o których mowa w pkt. 3 lit. b, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu (ogłoszenia konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, powierzchni użytkowej budynku, dat wykonania i odbiorców oraz dokument/y potwierdzający/e, że usługa/i te została/y wykonana/e należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru końcowego usługi, itp.) - wg załącznika nr 6 Regulaminu konkursu. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 lit. b, c i lit. d mają być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. walory architektoniczno - urbanistyczne (kryterium K-1), - 35
 • 2. rozwiązania funkcjonalno - użytkowe (kryterium K-2) - 45
 • 3. ekonomika rozwiązań (kryterium K-3), - 15
 • 4. łączny koszt realizacji inwestycji (kryterium K-4). - 5


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 18.08.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: 1) http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip 2) Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, pok. 306, 3) e - mail: [email protected]

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 18.08.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter, sala 1- Biuro Obsługi Mieszkańców.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 27.10.2009, godzina 13:00.
 • Miejsce: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter, sala 1- Biuro Obsługi Mieszkańców.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: a) I nagroda - 100 tysięcy złotych, b) II nagroda - 50 tysięcy złotych, c) III nagroda - 25 tysięcy złotych.
Dodano: 05/08/2009

Konkursy

The Portugal Olive Guest House competition is run in partnership with the Verde family, tasking participants with presenting designs for a guest house to be constructed on their property. The guest...
Styczeń 23, 2023
Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego...
Styczeń 17, 2023

Wasze projekty

projekt pomieszczeń online
Zaprojektuj M wyróżnia się dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania wnętrz. Nasz doświadcz...
Styczeń 14, 2023
Koncepcja dwukondyngnacyjnej willi zlokalizowanej nad jeziorem to projekt, który zakłada wpisanie...
Grudzień 2, 2022

Wasze realizacje

Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023
LETNIE APARTAMENTY, HOHWACHT, NIEMCY
Październik 28, 2022

Wydarzenia

Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatyczn...
Styczeń 16, 2023
The international call for applications is open for the first-ever Biennale College Architettura,...
Styczeń 16, 2023