Konkursy architektoniczne

Kwiecień 15, 2019

Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy

Data końca rejestracji: 23/04/2019
Termin składania prac: 17/05/2019
Miasto: Pierzchnica
Kraj: Polska

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. "Przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków na rynku" w ramach projektu pn. "Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy".

Ogłoszenie z dnia 2019-04-11

Ogłoszenie nr 520071093-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

Pierzchnica: Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pierzchnica, Krajowy numer identyfikacyjny 29101060700000, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl, faks 041 35-38-046.
Adres strony internetowej (url): https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej

pod adres: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. "Przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków na rynku" w ramach projektu pn. "Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy".

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dotyczącej zagospodarowania rynku w Pierzchnicy (głównie w zakresie przebudowy fontanny wraz z budową wodotrysków). Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie numerów prac. Rozstrzygnięcie Konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika (Uczestników) Konkursu - którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki Konkursu - do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych faz dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6

Dodatkowe kody CPV

71000000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (Zespoły Projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki: o osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP, o osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Projektowe, posługujące się lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
Architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych - architektonicznych i dostosowania do otoczenia oraz krajobrazu - 80

yteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych. - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 23/04/2019, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Termin podany w pkt. IV.2.1) jest terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pracę konkursową należy złożyć, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica Ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica w terminie do 17.05.2019r. do godz. 15:00.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I Nagroda: 500 zł brutto + zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Dodano: 15/04/2019

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020