Konkursy architektoniczne

Lipiec 14, 2011

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA

Data rozpoczęcia: 08/07/2011
Data końca rejestracji: 22/07/2011
Termin składania prac: 12/09/2011
Data zakończenia: 23/09/2011
Miasto: Wrocław
Kraj: Polska

PROJEKT
OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA
znak ZP/K/1/2011/ZZP, BZP 192130-2011

• Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego.
• Siedziba Organizatora Konkursu mieści się w pok. 516, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, 50-032
Wrocław, tel. +4871/777-72-32, fax. +4871/777-73-58, e-mail:
pawel.stempkowski@um.wroc.pl
• Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania obszaru dawnej wystawy WUWA w granicach objętych opracowaniem
konkursowym.
• Wartość konkursu jest wartością nagród i i zamówienia publicznego w trybie zamówienia z
wolnej ręki i wynosi 290.162,60 zł.
• Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które:
1) w terminie określonym w niniejszym regulaminie, tzn. do 22.07.2011 do godz. 15.00
złoŜą w siedzibie Organizatora konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie,
2) zapewnią w składzie zespołu udział architekta posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub, w przypadku
Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie.
• W celu potwierdzenia spełnienia wymagań uprawniających do udziału w konkursie Uczestnicy
konkursu zobowiązani są do złoŜenia, łącznie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
konkursie oświadczenia Uczestnika konkursu potwierdzającego spełnienie warunków zawartych
w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
• Terminy:
1 Ogłoszenie konkursu 08.07.2011
2 Składanie pytań dotyczących warunków przeprowadzenia konkursu 15.07.2011
3 Udzielenie odpowiedzi na pytania zainteresowanym 21.07.2011
4 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 22.07.2011
5 Weryfikacja wniosków przez Sąd Konkursowy 27.07.2011
6 Wysłanie zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych 01.08.2011
7 Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu 11.08.2011
8 Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestnikom konkursu 23.08.2011
9 Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą 12.09.2011
10 Rozstrzygnięcie konkursu 23.09.2011
11 Wypłacenie nagród pienięŜnych od 10.10.2011
do 24.10.2011

• Kryteria oceny prac konkursowych:
1) Dostosowanie rozwiązań do charakteru i rangi obszaru – 30 %
2) Walory przestrzenno-architektoniczne oraz funkcjonalność – 50 %
3) Walory eksploatacyjne i ekonomiczne – 20 %

• Nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 15.000,- zł
  • II nagroda – 10.000,- zł
  • III nagroda – 5.000,- zł

• Autor lub zespół autorski pracy nagrodzonej I nagrodą zostanie przez Organizatora zaproszony do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości 260.162,60 - zł, w trybie zamówienia z wolnej ręki na:
a. szczegółowe opracowanie pracy konkursowej,
b. opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA,
c. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.
• Regulamin konkursu można otrzymać bezpłatnie u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu, do dnia 21.07.2011 r. w godz. 9.00–15.00,

pok. 516, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, 50-032
Wrocław, tel. +4871/777-72-32, fax. +4871/777-73-58, e-mail:
pawel.stempkowski@um.wroc.pl

• Treść niniejszego ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta we Wrocławiu – www.wroclaw.pl


Plik do pobrania (w formacie PDF): REGULAMIN KONKURSU

Dodano: 14/07/2011

Konkursy

This year, the International Union of Architects is proud to endorse the Daylight Award, a biennial prize that honours and supports daylight research and daylight in architecture, for the benefit o...
Lipiec 29, 2019
Miasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku mie...
Lipiec 25, 2019

Wasze projekty

Realizowany projekt domu pod Warszawą skupia się na malowniczym otoczeniu, które stanowi najwięks...
Lipiec 25, 2019
Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019