Konkursy architektoniczne

Lipiec 30, 2019

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoni...

Data rozpoczęcia: 19/07/2019
Data końca rejestracji: 02/09/2019
Termin składania prac: 18/11/2019
Miasto: Kalisz
Kraj: Polska

OGŁOSZENIE o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

KONKURS  SARP NR 988
data ogłoszenia: 19 lipca 2019 roku
 (ogłoszenie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. +48 / 62 765 43 00; fax. +48 / 62 764 20 32
e-mail: um.kalisz@um.kalisz.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.kalisz.pl
PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel./fax. +48 / 61 852 00 20
e-mail: poznan@sarp.org.pl,
strona internetowa Organizatora: www.poznan.sarp.org.pl

Strona internetowa Konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego. Zamawiający oczekuje twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalno-użytkowych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przyjaznej miejskiej przestrzeni o różnorodnym charakterze i funkcji. Zamawiający nie zamierza w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej konkurujących. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą  je ulicą Kanonicką w Kaliszu zgodnie z granicami opracowania konkursowego. Obszar objęty konkursem obejmuje teren zlokalizowany w  samym centrum miasta Kalisza, funkcjonalnie i przestrzennie stanowiący jego „serce i duszę”, ze względu na swój charakter. Jest to obszar bardzo ważny dla mieszkańców miasta z uwagi na swoją historię oraz różnorodne przeznaczenie - od miejsca reprezentacji (Główny Rynek), przez dojście do katedry (ul. Kanonicka) i dalej, aż po strefę usługowo-handlową (Nowy Rynek), z przejściem przez strefę rekreacyjną (Planty Miejskie).
Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, łącząc aspekty funkcjonalne, użytkowe i  historyczne, tworząc przyjazną i wygodną  śródmiejską przestrzeń publiczną
z możliwością jej różnego przeznaczenia, wykorzystania i aranżacji. Ideą Konkursu jest próba stworzenia koncepcji zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Kalisza o zróżnicowanym charakterze i o różnym przeznaczeniu. W bardzo bliskim sąsiedztwie terenu opracowania konkursowego znajduje się Plac św. Józefa z usytuowaną przy nim Bazyliką pw. Wniebowzięcia NMP, będącą Sanktuarium św. Józefa licznie odwiedzanym przez pielgrzymów.

Z uwagi na charakter miejsca i jego ważne funkcje oraz położenie w mieście projektowane rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie -  w istniejący kontekst historyczno-urbanistyczny, zarówno pod względem gabarytów przestrzennych, proporcji oraz  skali jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, co nie wyklucza rozwiązań współczesnych i nowoczesnych. 

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmiejskich o wysokich walorach estetycznych, atrakcyjnej dla mieszkańców i odwiedzających miasto, jednocześnie umiejętnie wpisującej się
w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego szerszego kontekstu i przestrzeni zurbanizowanych  o charakterze historycznym, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu urbanistyczno-architektonicznego najlepiej spełniającego warunki postawione przed Uczestnikami konkursu, dla jego realizacji przez Zamawiającego, w szczególności uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, która powinna na nowo zdefiniować ten ważny dla miasta obszar, określić jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady kształtowania przestrzeni miejskiej o różnym charakterze. Celem Konkursu jest wyłonienie opracowania prezentującego współcześnie i atrakcyjnie ukształtowaną i zagospodarowaną przestrzeń publiczną w nowym ujęciu, adekwatną do dzisiejszych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem racjonalnych rozwiązań na miarę możliwości Miasta Kalisza i w odniesieniu do jego skali.  Celem Konkursu jest również wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który  otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej opracowania konkursowego, tj. rewitalizacji obszaru śródmiejskiego. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonana dokumentacja będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6, 71222000-0, 71240000-2, 71420000-8

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania jakie muszą spełnić Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone
w  Regulaminie konkursu. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP lub posiada kwalifikacje równoważne uzyskane w innych państwach oraz posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania zawodu architekta – projektanta wiodącego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:
1. Walory urbanistyczno-architektoniczne i kompozycyjno-przestrzenne – 50 punktów
2. Walory funkcjonalno-użytkowe – 30 punktów
3. Ekonomika  i  realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych  – 20 punktów
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej. Stopień ich spełnienia podlega swobodnej ocenie Sądu Konkursowego.

SĄD KONKURSOWY

Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 ustawy PZP powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie:
Przewodniczący Sądu
- dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP
Sędzia referent
- arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- arch. Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza
- Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki UMK
- dr Izabela Rącka – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
- arch. Kazimierz Łatak - SARP Kraków, Małopolska OIA RP
- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępca sędziego
- Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta UMK
- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz organizacyjny Konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

TERMINARZ KONKURSU:

 • Ogłoszenie Konkursu    19 lipca 2019 r.
 • Składanie pytań w sprawach formalnych    do 19 sierpnia 2019 r.
 • Odpowiedzi  na  pytania w sprawach formalnych    do 27 sierpnia 2019 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie    do 2 września 2019 r.
 • Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu    17 września 2019 r.
 • Składanie pytań w sprawach merytorycznych    do 18 października 2019 r.
 • Odpowiedzi  na  pytania w sprawach merytorycznych    do 25 października 2019 r.
 • (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
 • Termin składania prac konkursowych                                                                                    18 listopada 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac    11 grudnia 2019 r.
 • Wystawa pokonkursowa    11 grudnia 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Przyznanie nagród i wyróżnień oraz ich wysokość jest uzależnione od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody, wyróżnienia będą przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca w Konkursie.
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

 • I NAGRODA     – 45.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących opracowania  dokumentacji projektowej
 • II NAGRODA     – 30.000 PLN brutto
 • III NAGRODA     – 20.000 PLN brutto
 • dwa wyróżnienia po 10.000 PLN brutto
 • jedno wyróżnienie  – 5.000 PLN brutto

Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 120.000 złotych brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.
Prowadzący postępowanie:
SARP Oddział Poznań
Poznań, 19  lipca  2019 r.

Dodano: 30/07/2019

Konkursy

The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) calls its 8th Advanced Architecture Contest as a global reflection to rethink human habitats, at a time when the fight for life and clima...
Maj 21, 2020
Przedmiotem konkursu Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia zgodnie z zasada...
Maj 21, 2020

Wasze projekty

Nowoczesny dom Stodoła z obszernym tarasem, w Warszawie
Dom jednorodzinny dla rodziny z dwójką dzieci, zaprojektowany na podłużnej, wąskiej działce w zie...
Czerwiec 17, 2020
STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020