Konkursy architektoniczne

Lipiec 30, 2019

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoni...

Data rozpoczęcia: 19/07/2019
Data końca rejestracji: 02/09/2019
Termin składania prac: 18/11/2019
Miasto: Kalisz
Kraj: Polska

OGŁOSZENIE o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

KONKURS  SARP NR 988
data ogłoszenia: 19 lipca 2019 roku
 (ogłoszenie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. +48 / 62 765 43 00; fax. +48 / 62 764 20 32
e-mail: um.kalisz@um.kalisz.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.kalisz.pl
PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel./fax. +48 / 61 852 00 20
e-mail: poznan@sarp.org.pl,
strona internetowa Organizatora: www.poznan.sarp.org.pl

Strona internetowa Konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego. Zamawiający oczekuje twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalno-użytkowych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przyjaznej miejskiej przestrzeni o różnorodnym charakterze i funkcji. Zamawiający nie zamierza w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej konkurujących. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą  je ulicą Kanonicką w Kaliszu zgodnie z granicami opracowania konkursowego. Obszar objęty konkursem obejmuje teren zlokalizowany w  samym centrum miasta Kalisza, funkcjonalnie i przestrzennie stanowiący jego „serce i duszę”, ze względu na swój charakter. Jest to obszar bardzo ważny dla mieszkańców miasta z uwagi na swoją historię oraz różnorodne przeznaczenie - od miejsca reprezentacji (Główny Rynek), przez dojście do katedry (ul. Kanonicka) i dalej, aż po strefę usługowo-handlową (Nowy Rynek), z przejściem przez strefę rekreacyjną (Planty Miejskie).
Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, łącząc aspekty funkcjonalne, użytkowe i  historyczne, tworząc przyjazną i wygodną  śródmiejską przestrzeń publiczną
z możliwością jej różnego przeznaczenia, wykorzystania i aranżacji. Ideą Konkursu jest próba stworzenia koncepcji zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Kalisza o zróżnicowanym charakterze i o różnym przeznaczeniu. W bardzo bliskim sąsiedztwie terenu opracowania konkursowego znajduje się Plac św. Józefa z usytuowaną przy nim Bazyliką pw. Wniebowzięcia NMP, będącą Sanktuarium św. Józefa licznie odwiedzanym przez pielgrzymów.

Z uwagi na charakter miejsca i jego ważne funkcje oraz położenie w mieście projektowane rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie -  w istniejący kontekst historyczno-urbanistyczny, zarówno pod względem gabarytów przestrzennych, proporcji oraz  skali jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, co nie wyklucza rozwiązań współczesnych i nowoczesnych. 

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmiejskich o wysokich walorach estetycznych, atrakcyjnej dla mieszkańców i odwiedzających miasto, jednocześnie umiejętnie wpisującej się
w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego szerszego kontekstu i przestrzeni zurbanizowanych  o charakterze historycznym, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu urbanistyczno-architektonicznego najlepiej spełniającego warunki postawione przed Uczestnikami konkursu, dla jego realizacji przez Zamawiającego, w szczególności uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, która powinna na nowo zdefiniować ten ważny dla miasta obszar, określić jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady kształtowania przestrzeni miejskiej o różnym charakterze. Celem Konkursu jest wyłonienie opracowania prezentującego współcześnie i atrakcyjnie ukształtowaną i zagospodarowaną przestrzeń publiczną w nowym ujęciu, adekwatną do dzisiejszych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem racjonalnych rozwiązań na miarę możliwości Miasta Kalisza i w odniesieniu do jego skali.  Celem Konkursu jest również wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który  otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej opracowania konkursowego, tj. rewitalizacji obszaru śródmiejskiego. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonana dokumentacja będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6, 71222000-0, 71240000-2, 71420000-8

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania jakie muszą spełnić Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone
w  Regulaminie konkursu. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP lub posiada kwalifikacje równoważne uzyskane w innych państwach oraz posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania zawodu architekta – projektanta wiodącego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:
1. Walory urbanistyczno-architektoniczne i kompozycyjno-przestrzenne – 50 punktów
2. Walory funkcjonalno-użytkowe – 30 punktów
3. Ekonomika  i  realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych  – 20 punktów
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej. Stopień ich spełnienia podlega swobodnej ocenie Sądu Konkursowego.

SĄD KONKURSOWY

Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 ustawy PZP powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie:
Przewodniczący Sądu
- dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP
Sędzia referent
- arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- arch. Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza
- Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki UMK
- dr Izabela Rącka – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
- arch. Kazimierz Łatak - SARP Kraków, Małopolska OIA RP
- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępca sędziego
- Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta UMK
- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz organizacyjny Konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

TERMINARZ KONKURSU:

 • Ogłoszenie Konkursu    19 lipca 2019 r.
 • Składanie pytań w sprawach formalnych    do 19 sierpnia 2019 r.
 • Odpowiedzi  na  pytania w sprawach formalnych    do 27 sierpnia 2019 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie    do 2 września 2019 r.
 • Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu    17 września 2019 r.
 • Składanie pytań w sprawach merytorycznych    do 18 października 2019 r.
 • Odpowiedzi  na  pytania w sprawach merytorycznych    do 25 października 2019 r.
 • (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
 • Termin składania prac konkursowych                                                                                    18 listopada 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac    11 grudnia 2019 r.
 • Wystawa pokonkursowa    11 grudnia 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Przyznanie nagród i wyróżnień oraz ich wysokość jest uzależnione od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody, wyróżnienia będą przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca w Konkursie.
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

 • I NAGRODA     – 45.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących opracowania  dokumentacji projektowej
 • II NAGRODA     – 30.000 PLN brutto
 • III NAGRODA     – 20.000 PLN brutto
 • dwa wyróżnienia po 10.000 PLN brutto
 • jedno wyróżnienie  – 5.000 PLN brutto

Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 120.000 złotych brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.
Prowadzący postępowanie:
SARP Oddział Poznań
Poznań, 19  lipca  2019 r.

Dodano: 30/07/2019

Konkursy

Echo Investment ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla studentów Wydziałów Architektury i Urbanistyki zatytułowany „Patchwork Łódź”.
Październik 3, 2019
Jury oceni zgłoszenia, wykorzystując pięć „istotnych zagadnień”, dotyczących zrównoważonego budownictwa, obejmujących: innowacje i możliwości przenoszenia (postęp), standardy etyczne i zapobieganie...
Wrzesień 17, 2019

Wasze projekty

Modulo House mały dom
Modulo House Dom Modulo to mały i tani w budowie energooszczędny dom o powierzchni zabudowy niep...
Październik 1, 2019
Nowoczesna kuchnia wykończona pięknymi materiałami
Projekt kuchni w nowoczesnym domu parterowym. Podobnie jak pozostałe wnętrza tego domu, zaprojekt...
Wrzesień 27, 2019

Wasze realizacje

Dom usytuowany na południowym zboczu gór izerskich nad miejscowością Wojcieszyce w Kotlinie Jelen...
Październik 7, 2019
Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering will be held at the F...
Wrzesień 24, 2019
W dniach 24 września – 13 października 2019 na warszawskich bulwarach obejrzeć można będzie zorga...
Wrzesień 20, 2019