Konkursy architektoniczne

Listopad 20, 2020

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie

Data końca rejestracji: 11/01/2021
Termin składania prac: 16/04/2021
Data zakończenia: 21/10/2021
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Morelia Investments Sp. z o.o., CEETRUS Polska Sp. z o.o. oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie.

OGÓLNE ZASADY KONKURSU

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, nie anonimowym prowadzonym w tzw. formule flamandzkiej. Konkurs poprzedzony jest fazą kwalifikacji wstępnej kandydatów (Etap I) a następnie fazą warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II).

Etap I Konkursu: Rejestracja, Zgłoszenie do Etapu II i kwalifikacja do Etapu II.

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie rejestrują się na Platformie internetowej. Uzyskanie automatycznego potwierdzenia rejestracji oznacza że rejestracja została skutecznie złożona. Po skutecznym zarejestrowaniu do Konkursu zainteresowany podmiot zostaje dopuszczony do udziału w Konkursie i staje się Uczestnikiem Konkursu.
 1. Uczestnicy Konkursu składają Zgłoszenie do Etapu II do Konkursu zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV pkt 2.
 1. Zgłoszenia do Etapu II są rozpatrywane przez Sąd Konkursowy i na ich podstawie następuje wybór od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.

Organizator Konkursu zaprosi do Etapu II Konkursu od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, których przesłane wstępne szkice wraz z opisem ideowym zostaną uznane przez Sąd Konkursowy za najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Organizatora i istotnym wymogom wytycznych wynikających z niniejszego Regulaminu. Przekazane przez Uczestników w Zgłoszeniu do Etapu II portfolio będzie traktowane przez Sąd Konkursowy jako materiał pomocniczy przy ocenie w wypadku uznania iż przedstawione w Zgłoszeniu do Etapu II rozwiązania projektowe są równorzędne lub zbliżone jakościowo.

Etap II Konkursu: warsztaty, prezentacja, ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowaniu do Etapu II przygotowują Prace Konkursowe zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 2.
 1. W trakcie Etapu II Konkursu przewidziane jest jedno spotkanie warsztatowe z każdym z Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego. Zakłada się, że jedno spotkanie warsztatowe z jednym Uczestnikiem Konkursu będzie trwało około 1,5 -2 godziny i będą to spotkania indywidualne z każdym z Uczestników Konkursu.
 1. Po części warsztatowej konkursu Uczestnicy Konkursu składają Prace Konkursowe zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 3, a następnie prezentują je członkom Sądu Konkursowego.
 1. Na podstawie złożonych Prac Konkursowych i prezentacji Uczestników Konkursu Sąd Konkursowy oceni i wybierze najlepsze prace Konkursowe oraz przyzna Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz następującymi kryteriami:
 1. Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych.
 2. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu parku i powiązań z otoczeniem.
 3. Atrakcyjność zaproponowanych elementów zagospodarowania oraz ich adekwatność do proponowanych w koncepcji założeń programowo-funkcjonalnych.
 4. Stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych.
 5. Komfort i atrakcyjność użytkowania przez różne grupy użytkowników w tym trafność zaproponowanych rozwiązań prospołecznych.
 6. Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 55 000 zł brutto (I, II i III Nagroda) oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

Każdemu z Uczestników Konkursu, niezależnie od przyznanych Nagród pieniężnych, zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł brutto za udział w Etapie II Konkursu i złożenie kompletnej Pracy Konkursowej.

CEL, ZADANIE I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji parku o charakterze miejskim położonego w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę prac konkursowych zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji parku miejskiego. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą i otrzymał I Nagrodę zaproszony zostanie do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

Park planowany jest w południowej części Miasteczka Wilanów, będącym jednym z osiedli warszawskiego Wilanowa. Obszar ten jest obecnie niezagospodarowany i pozbawiony zieleni wysokiej. Inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Warszawy, na zakończeniu osi Al. Rzeczypospolitej.

Park będący przedmiotem Konkursu jest częścią większego założenia inwestycyjnego o nazwie Wilanów Park, inwestycji planowanej u zbiegu ulic Przyczółkowej, Uprawnej, Al. Rzeczypospolitej i ul. Karuzela. Ideą projektu Wilanów Park, jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalny kontekst i spełniającego potrzeby mieszkańców Wilanowa. Wielofunkcyjny kompleks będzie obejmować m.in. powierzchnie biurowe oraz usługi i handel, a także miejsca rozrywki i rekreacji, w tym kina i otwartą przez cały tydzień oranżerię z kawiarniami i restauracjami. Zaplanowano także budynki biurowe i hotelowe w rejonie ul. Przyczółkowej.

Planowana inwestycja Wilanów Park składa się z obiektu mixed-use o funkcjach: handel, usługi, biura (obiekt A na Załączniku nr 10a) połączonego z oranżerią (obiekt A1 na Załączniku nr 10a) oraz od strony ulicy Przyczółkowej narożniki działki będą “flankowane” przez dwa mniejsze budynki – hotelowy (obiekt B na Załączniku nr 10a) i biurowy (obiekt C na Załączniku nr 10a). Obiekt A będzie sąsiadować z parkiem od zachodu, otwierając się na niego oranżerią, w której docelowo znajdą się punkty gastronomiczne. Znajdzie się tam także wejście na piętro zewnętrznymi schodami, bezpośrednio z parku.

W kompleksie Wilanów Park powinna znaleźć się przestrzeń dla inicjatyw sąsiedzkich czy działań skierowanych do seniorów. Będący integralną częścią inwestycji ponad 2-hektarowy park stanie się pierwszym i jedynym w Warszawie parkiem o tej skali zrealizowanym w całości przez prywatnego inwestora. Inwestycja zakłada liczne proekologiczne rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych czy zapewnienie bioróżnorodności. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m. in. stację rowerów miejskich czy cargo-bike.

Obszar planowanej inwestycji jest doskonale obsłużony komunikacyjnie. Można tam łatwo dojechać zarówno transportem publicznym, rowerem lub hulajnogą oraz samochodem. Planowana kładka zapewni dostęp przez ul. Przyczółkową z obszarów dzielnicy położonych we wschodniej części Wilanowa.

Teren opracowania konkursowego ma powierzchnię ok. 2,78 ha (20 780 m2) i położony jest na Dz. ew. nr 35/2, 62 oraz fragmentach Dz. ew. nr 32/1, 32/2, 33, 34/2, 36/2, 41, 60/2, 61.

Teren opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXXII/973/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej – część II.

Planowany park ujęty jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 1.UC. jako wydzielony obszar tego terenu oznaczony na rysunku MPZP jako „STREFA ZIELENI NA GRUNCIE” dla którego szczegółowe wytyczne znajdują się w Rozdziale 2 §18 pkt 2 ust. 7) MPZP.

Zaproponowane rozwiązania muszą być zgodne z ww. MPZP.

Głównym założeniem konkursu jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania parku w powiązaniu z projektowanymi obiektami kubaturowymi A (A1), B i C a także z otoczeniem całego założenia inwestycyjnego Wilanów Park, wskazując powiązania komunikacyjne, funkcjonalne, przyrodnicze z otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni i przyrody w tym terenów wód otwartych, przestrzeni publicznych, zorganizowanych miejsc rekreacji i wypoczynku, stref wejściowych do Parku, stref przyrody dzikiej oraz układu komunikacyjnego przy założeniu wpisania powyższych w podstawową, już istniejącą i projektowaną strukturę przestrzenną.

Dodano: 20/11/2020

Konkursy

As more of us flock to urban living in quest of enhanced lives and professions, there is a paradigm shift in the way we live, work, and play. Today, more than half the world’s population lives in c...
Luty 23, 2021
The Tree House Park Competition calls on young architects to envision tree houses in daily urban life as a new typology bringing man and nature closer together. The Istanbul based GAD Foundation, t...
Luty 23, 2021

Wasze projekty

Dom został zaprojektowany w nowoczesnym, reprezentacyjnym stylu. Na podłodze mamy litą deskę. W c...
Luty 19, 2021
Nowoczesny dom gdzie dominują meble w antracytowych i czarnych kolorach. Również takie powierzchn...
Luty 4, 2021

Wasze realizacje

Siedziba Arpex to budynek hybrydowy, który łączy w sobie przestrzenie magazynowe i biura administ...
Styczeń 12, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Wydarzenia

Hasło GDD 2021 – Solidarni – to próba zmiany naszej perspektywy poprzez postawienie planety w cen...
Luty 22, 2021
Nowa Huta, Kraków. Plac Centralny 1969. Sludge G Flickr
Nowa Huta to jeden z największych programów urbanistycznych zrealizowanych w Polsce w XX wieku. B...
Luty 15, 2021