Konkursy architektoniczne

Luty 28, 2011

Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Data końca rejestracji: 16/03/2011
Termin składania prac: 16/03/2011
Miasto: Łódź
Kraj: Polska

PL-Łódź: Usługi projektowania architektonicznego

2011/S 39-064106

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami Dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
ul. Wólczańska 213
Kontaktowy: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; 90-924 Łódź; ul. Wólczańska 213
Do wiadomości: Adam Słoniowski; Dorota Szczawińska
90-924 Łódź
POLSKA
Tel. +48 426313700
E-mail: [email protected]
Faks +48 426365663

Adresy internetowe
http://www.p.lodz.pl; www.wipos.p.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Uczelnia
Edukacja
I.3)GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający
Opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy.

II.1.2)Krótki opis
Celem planowanego konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji wielobranżowej z elementami technologii (zwanej dalej koncepcją), która wraz z wnioskami pokonkursowymi, będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Władze Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej zakładają, że w wyniku konkursu powstanie nowoczesny obiekt badawczy, o wyjątkowych walorach architektonicznych.
Przedmiotem konkursu jest koncepcja wielobranżowa z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego - inwestycja pod nazwą „Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska”, która winna być wykonana w oparciu o załączniki regulaminu konkursu.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW
1. Postanowienia ogólne
1.1. Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.
1.2. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z konkursu.
Uwaga: Za złożenie wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem.
1.3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
1.4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu.
2. Warunki udziału w konkursie oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
2.1. Uczestnik musi spełniać warunki udziału w zakresie niżej dokonanego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
2.1.1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Uczestnik konkursu zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.1.2. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – Uczestnik winien wykazać, że: wykonał w ciągu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę, polegającą na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej, zawierającego laboratoria badawcze, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto, który otrzymał pozwolenie na budowę.
2.1.3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Uczestnik zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.1.4. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Uczestnik winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2.1.4.1 Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2.1.4.2 W przypadku Uczestników zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 z późn. zm.)
2.1.5. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – Uczestnik winien wykazać:
2.1.5.1 że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie, co najmniej 300 000 PLN (trzysta tysięcy PLN)
2.1.5.2 Zamawiający nie uzna informacji, o której mowa w pkt 2.1.5.1 z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w zakresie „posiadane środki finansowe”, która stwierdza jedynie wielkość obrotów na danym rachunku lub wysokość wpływów.
2.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
2.3. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.4. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2.1.1 - 2.1.5 oceniane będzie łącznie.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć uczestnicy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
3.1. Uczestnik jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp., (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zawarty jest w pkt 2) w niżej wskazanym zakresie:
3.1.1. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 2.1.1. Regulaminu konkursu;
3.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 2.1.2 Regulaminu konkursu; Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
3.1.2.1 wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu;
3.1.2.1 dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie
3.1.3. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 2.1.3 Regulaminu konkursu;
3.1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 2.1.4 Regulaminu konkursu; Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
3.1.4.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu;
3.1.4.2 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;
3.1.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 2.1.5 Regulaminu konkursu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
3.1.5.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Uczestnik posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
3.1.5.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Uczestnik nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1.5.1, - może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Uczestnik wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2.1.5 Regulaminu konkursu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 2.3 Regulaminu konkursu, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty wskazane przez Uczestnika posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
3.1.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt 2.1.1 – 2.1.5, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oprócz w/w dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu.
3.2. Uczestnik jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. poprzez złożenie nw. dokumentów:
3.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 uPzp. - Uczestnicy składają przedmiotowe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1b do Regulaminu konkursu,
3.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 uPzp. którego wzór stanowi załącznik Nr 1b do Regulaminu konkursu,
3.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
3.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
3.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 uPzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
3.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
3.3. W przypadku składania wniosku przez Uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, dokumenty wskazane w punktach 3.2.1. – 3.2.6 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.2.1 może zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.
3.4. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Uczestnika oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
3.4.1. jeżeli w przypadku Uczestnika mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnik składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 uPzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób z zachowaniem w/w terminu.;
3.4.2. jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
3.4.2.1 w punkcie 3.2.2 – 3.2.4 i 3.2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
3.4.2.2 w punkcie 3.2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 uPzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
3.4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3.4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.
4 Dodatkowe wymagania
4.1 Uczestnik może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
4.2 W przypadku, gdy Uczestnik ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika.
4.3 Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika jest:
1) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu,
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu.
4.4 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie ustanawiają wspólnego pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
a) określenie celu,
b) oświadczenia Uczestników konkursu o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Uczestników w konkursie oraz wskazanie Uczestników konkursu występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazw, adresów (siedziby),
d) pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych wszystkich występujących wspólnie Uczestników konkursu i udzielających pełnomocnictwa.
4.5 Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.2)UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ KONKURSU
Otwarty
IV.2)NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH
IV.3)KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW
1. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania pracy do oceny jest uwzględnienie wszystkich pomieszczeń wymienionych w programie funkcjonalno – użytkowym (załącznik nr 6 do Regulaminu).
2. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
3. Kryteria wymienione w punktach od 1 do 5 decydują w następującym stopniu o ocenie:
1. Walory architektoniczne: przestrzenne, funkcjonalne i estetyczne zaproponowanego rozwiązania - 30 %
2. Jakość i nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych, technologicznych i materiałowych - 20 %
3. Stopień zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym - 20 %
4. Cena wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pełnobranżowego wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania robót oraz nadzorem autorskim - 10 %
5. Łączny koszt budowy projektowanego budynku z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wynikający z opracowania pracy konkursowej - 20 %
IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
W-10/ZP/4/2011
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 15.3.2011 - 15:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
16.3.2011 - 14:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
7.4.2011
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
polski.
IV.5)NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1)Zostanie przyznana nagroda (nagrody)
Tak
ilość i wartość przyznawanych nagród Jeżeli tak, ilość i wartość przyznawanych nagród (jeżeli dotyczy).
Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
a) I nagroda - dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 40 000 złotych brutto,
b) II nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 30 000,00 złotych brutto
c) III nagroda – 20 000 PLN brutto,
d) równorzędne wyróżnienia w liczbie nie większej niż 3 w wysokości 10 000,00 PLN brutto każda, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.
Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród i wyróżnień lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd Konkursowy z analogicznych przyczyn może również ograniczyć wysokość wszystkich lub niektórych spośród pozostałych nagród i wyróżnień.
Fundusz nagród nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 PLN brutto.
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Zamawiającego.
IV.5.3)Zamówienia po konkursie:
Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego
Tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Jolanta Kubacka
2. Wojciech Buczyński
3. Władysław Kamiński
4. Andrzej Rapacki
5. Jan Kozicki
6. Dorota Szczawińska

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)KONKURS DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – zasady przygotowania i oceny wniosków.
1. Wymogi formalne
1.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału IV Regulaminu konkursu oraz musi złożony w oryginale.
1.2. Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale muszą być podpisane przez osobę uprawnioną, o której mowa w Rozdziale III pkt 4.3 Regulaminu konkursu bądź przez pełnomocników, o których mowa w Rozdziale IV pkt 4.2. i 4.4. Regulaminu konkursu.
1.3. Pełnomocnictwo, musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, o których mowa w Rozdziale IV pkt 4 Regulaminu konkursu.
1.5. W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami.
1.6. Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników.
2. Forma dokumentów
2.1. Oświadczenia i dokumenty oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocników, z zastrzeżeniem pkt 2.2.
2.2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 4 Regulaminu konkursu.
3. Sposób, miejsce i termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
3.1. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w sekretariacie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213 Termin składania Wniosków upływa 16 marca 2011 r., o godz. 14:00 z uwzględnieniem postanowień pkt 3.3.
3.2. Opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone jako „Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika lub pełnomocnika.
3.3. Zgodnie z postanowieniami art. 27 uPzp. informacja o złożeniu wniosku może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu ich składania. Zamawiający uzna wniosek za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
3.4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
3.5. Uczestnik może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „Zmiana”/”wycofanie – wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy”.
4. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
4.1. Sąd Konkursowy dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie bezpośrednio po upływie terminu ich składania zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami uPzp.
4.2. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 uPzp., Zamawiający wezwie Uczestników, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Uczestnik zostałby wykluczony z postępowania, albo konieczne byłoby unieważnienie konkursu.
4.3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestnika warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków oraz winny być złożone w formie przewidzianej w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 r. 226, poz. 1817).
4.4. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie.
4.5. Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie art. 120 ust. 2 uPzp.
4.6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:
a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz regulaminu konkursu zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.
3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 uPzp.
5. Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a-198 g uPzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.2.2011

Dodano: 28/02/2011

Konkursy

The challenge of this competition is to convert the current classroom under construction into a full Educational Center capable of hosting various activities and accommodating volunteers. Among its...
Maj 25, 2023
The submitted solutions shall be original. Furthermore, they shall be aimed at enhancing the company’s work. The aesthetic quality of the presentation and considerations about the technical feasibi...
Maj 25, 2023

Wasze projekty

Karbonado House – architektoniczny diament polikrystaliczny Wszechświat skrywa w sobie wiele t...
Maj 18, 2023
DOM NAD WZGÓRZEM Bryła Domu nad Wzgórzem wyłania się w postaci jasnych geometrycznych pasów na...
Kwiecień 26, 2023

Wasze realizacje

Cellaio - biblioteczka / ścianka telewizyjna z półkami na książki i zamykanymi szafkami.
Maj 2, 2023
Narożne półki na książki Cellaio. Bardzo wytrzymałe na obcążenia (ok. 100 kg/mb), bez widocznych...
Maj 1, 2023

Wydarzenia

The world congress will focus on how architecture can be a central tool in achieving the 17 UN Su...
Kwiecień 20, 2023
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na wykład z cyklu "Architektura w Wozowni".
Kwiecień 15, 2023