Konkursy architektoniczne

Wrzesień 14, 2009

Opracowanie koncepcji architektonicznej Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo Dydaktycznego Campus Politechniki Łódzkiej.

Data końca rejestracji: 29/09/2009
Termin składania prac: 29/09/2009
Miasto: Łódź
Kraj: Polska

PL-Łódź: Usługi projektowania architektonicznego

2009/S 175-252484

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Politechnika Łódzka Zamówienia Publiczne, ul. Żeromskiego 116, Do wiadomości Barbara Urbańska, PL-90-924 Łódź. Tel. +48 426312107. E-mail [email protected]. Faks +48 426312028.

Adresy internetowe:

www.zp.p.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116; bud. A-28, Kontakt Informacje udzielane są przez Pana Andrzeja Rapackiego w dni robocze w okresie od 7.9.2009 r. do 3.12.2009 r. w godzinach od 11:00 do 13:30, Do wiadomości mgr inż. Andrzej Rapacki, PL-90-924 Łódź. Tel. +48 426312118. E-mail cent[email protected]. Faks +48 426365615. URL: www.zp.p.lodz.pl.

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116; bud. A-28, Kontakt Informacje udzielane są przez Pana Andrzeja Rapackiego w dni robocze w okresie od 07.09.2009 r. do 03.12.2009 r. w godzinach od 11.00 do 13.30, Do wiadomości mgr inż. Andrzej Rapacki, PL-90-924 Łódź. Tel. +48 426312118. E-mail cent[email protected]. Faks +48 426365615. URL: www.zp.p.lodz.pl.

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116; 90-924 Łódź; bud. A-28, Kontakt Informacje udzielane są przez Pana Andrzeja Rapackiego w dni robocze w okresie od 7.9.2009 r. do 3.12.2009 r. w godzinach od 11.00 do 13.30, Do wiadomości mgr inż. Andrzej Rapacki, PL-90-924 Łódź. Tel. +48 426312118. E-mail cent[email protected]. Faks +48 426365615. URL: www.zp.p.lodz.pl.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
Opracowanie koncepcji architektonicznej Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo Dydaktycznego Campus Politechniki Łódzkiej.
II.1.2) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej. Celem planowanego konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania urbanistyczno – architektonicznego, które następnie, wraz z wnioskami pokonkursowymi, będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Władze Politechniki Łódzkiej pragną aby w wyniku konkursu powstał obiekt o wyjątkowych walorach architektonicznych, który mógłby stać się „ikoną” Łodzi. Obiekt ten jednocześnie powinien być niezwykle przyjazny dla jego użytkowników.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71220000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.
1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu.
Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
1.3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
1.4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu.
2. Opis warunków udziału w konkursie i wymagane dokumenty
2.1. Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo następujące wymagania:
2.1.1. warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
2.1.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek nakładania takich uprawnień;
2.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
2.1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2.1.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy .
2.2. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty wyszczególnione w punktach 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.
2.2.1. Spełnienie warunku, wymienionego w pkt 2.1.1.1 i 2.1.1.4 zostanie uznane jeżeli Uczestnik Konkursu (Wykonawca) przedstawi:
2.2.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2.2.1.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2.2.1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2.2.1.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2.2.1.5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 4 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do Regulaminu konkursu.
2.2.2. Spełnienie warunku, wymienionego w pkt 2.1.1.2 zostanie uznane jeżeli Uczestnik Konkursu (Wykonawca) przedstawi:
2.2.2.1. wykaz osób, którymi dysponuje, lub będzie dysponował Uczestnik, sporządzony wg załącznika nr 2, uwzględniający osoby wskazane w pkt 2.2.2.3 i kosztorysanta,
2.2.2.2. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2.2.2.1 Uczestnik wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
2.2.2.3. kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania - uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (z wyjątkiem kosztorysanta),
2.2.2.4. aktualne zaświadczenia o wpisie z właściwej izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w wykonaniu niniejszego zamówienia (z wyjątkiem kosztorysanta); bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo z kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadająca uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności,
2.2.2.5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - usług, zawierający co najmniej 1 usługę, polegającą na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego, który otrzymał pozwolenie na budowę, dla obiektu opisanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, sekcja 1, dział 12, grupa 126, klasa 1265 z widownią nie mniejszą niż 1500 miejsc z wyłączeniem zadaszonych trybun przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
2.2.2.6. dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie,
Uwaga: W składzie zespołu autorskiego, który Uczestnik konkursu poda w załączniku nr 2 nie mogą być wymienione osoby nie posiadające uprawnień, o których mowa w pkt 2.2.2.3.
2.2.3. Spełnienie warunku, wymienionego w pkt 2.1.1.3 zostanie uznane jeżeli Uczestnik konkursu (Wykonawca) przedstawi:
2.2.3.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Uczestnik Konkursu (Wykonawca) posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Uczestnika Konkursu (Wykonawcy) wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na kwotę minimum 1 500 000 PLN;
2.2.3.2. polisę, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że Uczestnik Konkursu (Wykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln. PLN.
2.2.4. W przypadku, wspólnego uczestnictwa w konkursie przez dwóch lub więcej uczestników oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i ekonomiczny.
2.2.5. Pozostałe wymagania opisane w Regulaminie konkursu każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jak i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie – każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie musi złożyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie ich spełnienia.
2.2.6 Uczestnicy zagraniczni biorący udział w konkursie:
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt. 2.2.1.1., 2.2.1.2. i 2.2.1.4. składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2)w pkt. 2.2.1.3. składają zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.,
2. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2.2.6.1.1)a) i c) oraz 2.2.6.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.2.6.1.1b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.2.6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.2.7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
W konkursie:
1. załącznik 1a – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy oraz o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. załącznik 1b – w przypadku Uczestników Konkursu (Wykonawców) zagranicznych;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
7. wykaz osób, którymi dysponuje, lub będzie dysponował Uczestnik, sporządzony wg załącznika nr 2,
8. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 7, Uczestnik wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
9. kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania - uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (z wyjątkiem kosztorysanta),
10. aktualne zaświadczenia o wpisie z właściwej izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w wykonaniu niniejszego zamówienia (z wyjątkiem kosztorysanta); bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo z kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadające uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności,
11. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - usług, zawierający co najmniej 1 usługę, polegającą na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego, który otrzymał pozwolenie na budowę, dla obiektu opisanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, sekcja 1, dział 12, grupa 126, klasa 1265 z widownią nie mniejszą niż 1500 miejsc, z wyłączeniem zadaszonych trybun przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
12. dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie,
13. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Uczestnik Konkursu (Wykonawca) posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Uczestnika Konkursu (Wykonawcy) wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na kwotę minimum 1,5 mln. PLN;
14. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Uczestnik Konkursu (Wykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.
2.2.8. Uczestnicy zagraniczni, biorący udział w konkursie zobowiązani są przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 2.6 niniejszego Regulaminu.
3. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
Przystępując do konkursu każdy z Uczestników konkursu, we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie, że wykona pracę konkursową, a w przypadku otrzymania nagrody przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych we wzorze umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.
4. Dodatkowe wymagania
4.1 Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
4.2 W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu.
4.3 Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest:
1) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu,
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu.
4.4 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie ustanawiają wspólnego pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
4.4.1 Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
a) określenie celu,
b) oświadczenia Uczestników konkursu o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Uczestników w konkursie lub oraz wskazanie Uczestników konkursu występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazw, adresów ( siedziby),
d) pełnomocnictwo musi być podpisane ( wystawione) przez uprawnionych wszystkich występujących wspólnie Uczestników konkursu i udzielających pełnomocnictwa.
4.5 Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:
Otwarty.
IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
Kryterium: I Walory architektoniczno przestrzenne i konstrukcyjne zaproponowanego rozwiązania - max liczba pkt - 30 , II Zgodność z założeniami funkcjonalno – przestrzennymi, w szczególności powiązanie z układem komunikacyjnym oraz relacje z otoczeniem Campusu południowego Politechniki Łódzkiej - max liczba pkt - 20, III Wartości rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, zgodność z programem funkcjonalno - użytkowym - max liczba pkt -30, IV Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii wody, ciepła i powietrza - max liczba pkt - 10, V Cena wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pełno branżowego wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania robót oraz nadzorem autorskim - max liczba pkt - 5, VI Łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z opracowania pracy konkursowej - max liczba pkt - 5.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
AZP/17/U/2009.
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.9.2009 - 15:30.
Dokumenty odpłatne:
podać cenę: 25,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Podane zostaną po uprzednim złożeniu wniosku pod nr fax.: +48 426365615.
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
29.9.2009 - 15:00.
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
15.10.2009.
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Polski.
IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Uczestnicy konkursu, których prace zostaną uznane przez Sąd konkursowy za najlepsze otrzymają: 1. Zaproszenie autorów dwóch najlepszych prac (I oraz II nagroda) do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Sądu konkursowego (koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Campus oraz 2. Nagrody pieniężne w następujących wysokościach: 2.1 I nagroda - dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 100 000, 00 PLN brutto, 2.2 II nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 80 000,00 PLN brutto, 2.3 III nagroda – 60 000,00. PLN brutto, 2.4 Równorzędne wyróżnienia w liczbie nie większej niż 3 w wysokości 15 000,00 PLN brutto każda, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród i wyróżnień lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z analogicznych przyczyn może również ograniczyć wysokość wszystkich lub niektórych spośród pozostałych nagród i wyróżnień.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego.
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Pabich.
2. mgr inż. arch. Roman Wieszczek.
3. mgr inż. arch. Marek Lisiak.
4. doc. dr inż. Jan Kozicki.
5. mgr inż. Andrzej Rapacki.
6. mgr Marek Stępniewski.
7. mgr inż. Krzysztof Bednarek.
8. mgr inż. Dorota Szczawińska.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
VI.3.2) Składanie odwołań:
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.9.2009

Dodano: 14/09/2009

Konkursy

This compendium is developed to highlight the importance of collaboration between architects and local communities in the design process, through the lens of the UN SDG 11 (Sustainable Cities and C...
Maj 30, 2023
The European Green Cities Award encourages successful, ambitious, inspiring and innovative green infrastructures projects.
Maj 29, 2023

Wasze projekty

W 2017 powstał wielobranżowy projekt domu dla dwóch rodzin o powierzchni 520m2. Zrealizowany w 20...
Maj 26, 2023
Projekt parterowego domu jednorodzinnego o powierzchni 270m2. Dom jednorodzinny podzielony na...
Maj 26, 2023

Wasze realizacje

Cellaio - biblioteczka / ścianka telewizyjna z półkami na książki i zamykanymi szafkami.
Maj 2, 2023
Narożne półki na książki Cellaio. Bardzo wytrzymałe na obcążenia (ok. 100 kg/mb), bez widocznych...
Maj 1, 2023

Wydarzenia

The world congress will focus on how architecture can be a central tool in achieving the 17 UN Su...
Kwiecień 20, 2023
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na wykład z cyklu "Architektura w Wozowni".
Kwiecień 15, 2023