Konkursy architektoniczne

Styczeń 14, 2019

Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data końca rejestracji: 28/01/2019
Termin składania prac: 28/01/2019
Miasto: Białystok
Kraj: Polska

Białystok: Projekt: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Projekt: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 366215932, ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.sybir.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.bip.sybir.bialystok.pl

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej

pod adres: Muzeum Pamięci Sybiru, 15-085 Białystok, ul. J. K. Branickiego 7

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Numer referencyjny: DAF.261.2.2019

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1) Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru. Wystawa zlokalizowana zostanie w kompleksie dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku na działce o nr ewid. geod. 788/9. Koncepcja aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru została przygotowana przez firmę TEMPORA S.A., która będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją wystawy. Instalacja artystyczna rozumiana jest jako przestrzenne dzieło plastyczne zaprojektowane, a następnie wykonane przez artystę i dopasowane do wskazanej przestrzeni Muzeum. Instalacja może być złożona z wielu elementów gotowych lub w tym celu wykonanych, może być wykonana z jednego konkretnego elementu (o ile spełni warunki wynikające z wymiarów otworów w budynku, w związku z tym, że jej wymiary są większe niż jakiekolwiek drzwi, powinna ona zostać przygotowana w elementach umożliwiających zmontowanie jej na miejscu, w przestrzeni ekspozycji). W instalacji mogą zostać użyte media, np. fotografie, film, video, rzeczywistość wirtualna, Internet. Instalacja powinna mieć charakter stały, jako integralny element ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru. Podczas zwiedzania ekspozycji na pierwszym piętrze, wychodząc z pawilonu "Życie codzienne rodzin na Sybirze w epoce carskiej", zwiedzający zatrzyma się (wokół instalacji będą ulokowane okrągłe ławy, na których zwiedzający będą mogli usiąść) przed grupą sylwetek jakby wykutych w lodzie. Są one metaforą zesłańców, którym zwiedzający towarzyszy od momentu wejścia do Muzeum. Narażeni na trudne warunki klimatyczne, zagubieni w nieskończoności Syberii w czasie, wydającym się im się równie nieskończony co przestrzeń, w której muszą żyć. Bardzo ważne jest pozostawienie miejsca na refleksję w czasie tej wizyty, a nawet na interpretację. Dookoła instalacji na ścianach działowych tworzących pawilony znajdują się zdjęcia zintegrowane w duży wydruk, który ukazuje Syberię z nieskończonym horyzontem. Na nich zaprezentowane zostaną małe ryciny/zdjęcia przestawiające rdzenną ludność Syberii. Instalacja ma zostać wykonana z lekkiego materiału ze względu na konstrukcję i wytrzymałość budynku. Dopuszczalne obciążenie użytkowe stropu (strop nad parterem) wynosi ok 450kg/m2. Instalacja artystyczna powinna zostać umieszczona na podium o promieniu 280 cm ustawionym pomiędzy kolumnami i oświetlonym z góry światłem świetlika. Cokół postumentu wysokości 20 cm wykonany zostanie z litego dębu i płyty MDF. Inspiracją do Instalacji były stalagmity przypominające ludzkie sylwetki oraz spadające powoli krople tworzące stalagmity. Instalacja "Ludzie z lodu" została opisana w projekcie wraz ze zdjęciami referencyjnymi. Instalacja na etapie montażu i ekspozycji nie może naruszać przepisów BHP i PPOŻ. Instalacja na etapie montażu i ekspozycji w zakresie musi spełniać standardy w zakresie ochrony zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą. 2) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu zostały zamieszczone w rozdz. IX Regulaminu oraz w załącznikach B1 - B7 do Regulaminu.

II.3) Główny kod CPV 71200000-0

Dodatkowe kody CPV

71220000-6,

71222000-0,

92312200-3,

92312230-2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę - miejsce zamieszkania - poza terytorium RP), którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, c) zdolności technicznych lub zawodowych - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

spełnienie założeń ideowych konkursu - 25

walory estetyczno-artystyczne Instalacji - 45

rozwiązania techniczne (trwałość) zaproponowanego dzieła - 20

realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji instalacji - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 28/01/2019, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1) Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród: a) I nagroda: 11 000,00 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 5.3 i 6.2 Regulaminu, b)II nagroda: 7 000,00 zł, c)dwa wyróżnienia, każde po 3 000,00 zł. Wyróżnienia mogą zostać przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie lub w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania. 2) Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian, zarówno co do liczby, jak i wysokości przyznawanych wyróżnień, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne, tj. kwoty 24 000,00 zł. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowych o charakterze niepieniężnym. 5) W przypadku nieprzyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki może zostać przyznane Uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość nieprzyznania żadnych nagród i/lub wyróżnień, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na przyznanie nagród i/lub wyróżnień.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:
Udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Dodano: 14/01/2019

Konkursy

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i oc...
Lipiec 15, 2019
Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.
Lipiec 15, 2019

Wasze projekty

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019