Konkursy architektoniczne

Czerwiec 11, 2008

Dworzec Główny we Wrocławiu

Data końca rejestracji: 30/06/2006
Termin składania prac: 30/06/2006
Miasto: Wrocław
Kraj: Polska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/17/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62, Kontakt PKP SA Oddział Gospodarowania Wrocław ul.Joannitów 13 pok. 332 (III piętro), Do wiadomości Dorota Luźna, PL-00-973 Warszawie. Tel. (48-71) 717 13 33. E-mail d.luzna@pkp.pl.

Adresy internetowe:

www.pkp-nieruchomosci.pl, www.wroclaw.pl, www.ronet.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Usługi kolejowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głównego we Wrocławiu wraz z otoczeniem.
II.1.2) Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego architektonicznie i eksploatacyjnie, uwzględniającego charakter i rangę miejsca, projektu dworca wraz z otoczeniem, w granicach objętych opracowaniem konkursowym, a ograniczonym uszczegółowieniem przez załącznik nr 10 do regulaminu: „Istotne postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie założeń programowych i wytycznych funkcjonalno-przestrzennych określonych w regulaminie, koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku wrocławskiego Dworca Głównego z koncepcją zagospodarowania terenu oraz ideowej koncepcji architektonicznej w granicach obszaru objętego opracowaniem konkursowym. Opracowanie obejmuje obszary: 1) Obszar A: plac przeddworcowy – koncepcja zagospodarowania terenu, 2) Obszar B: budynek dworca – koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy, 3) Obszar C: perony, wiaty peronowe z infrastrukturą towarzyszącą (przejścia podziemne, tunele – koncepcja architektoniczna, 4) Obszar D: tereny przy ul. Suchej – przeznaczone na lokalizację pawilonu południowego - koncepcja architektoniczna oraz teren zagospodarowania komercyjnego - ideowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna uzupełniającej zabudowy terenu, 5) Obszar E: teren w północno-zachodnim narożniku obszaru opracowania – ul. Stawowa, Piłsudskiego – i do zagospodarowania komercyjnego - ideowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna uzupełniającej zabudowy. Obszary B oraz C objęte projektem „Rewitalizacja zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny”. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zadaniem konkursu jest wybranie spośród złożonych prac konkursowych pracy, której autor (zespół autorski) opracuje niezbędną do realizacji dokumentację projektową w całości lub części obszaru opracowania konkursu (zgodnie z wymaganiami określonymi w „Istotnych postanowieniach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego” stanowiącej załącznik nr 10 do regulaminu konkursu) oraz na podstawie umowy o współpracy stron (stanowiącym załącznik nr 11 do regulaminu), nawiąże współpracę z firmą świadczącą usługi w zakresie opracowywania Studium Wykonalności. Szczegółowy opis zadania konkursowego zawarty jest w regulaminie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74222000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
Uczestnikami konkursu mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które: 1) w terminie określonym w rozdziale II, punkt 2.2 regulaminu, tzn. 30.6.2008 do godz. 15.00 złożą w siedzibie Organizatora Konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, 2) zapewnią w składzie zespołu udział architekta posiadającego dyplom ukończenia studiów szkoły wyższej oraz uprawnienia budowlane do projektowania, 3) zostaną dopuszczeni przez Sąd Konkursowy do udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 1) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu, 2) osoby biorące udział w organizowaniu konkursu, 3) osoby biorące udział w pracach Sądu Konkursowego, w tym Sekretarz Organizacyjny Konkursu, 4) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy oraz podmioty wspólnie występujące, których członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne. W celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w konkursie Zamawiający wymaga złożenia przez wszystkich uczestników konkursu, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie, zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu, 2) dla osoby wskazanej w pkt 1.1. 2) rozdziału II regulaminu, aktualnego na dzień rozstrzygnięcia konkursu zaświadczenia, potwierdzającego wpis na listę członków Izby Architektów R.P., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, potwierdzających, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale II pkt. 1., 1.3, 2)÷6) regulaminu, winien złożyć dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605). Dokumenty, o których mowa w rozdziale II pkt. 1.3. 1)÷6) regulaminu (oraz wyżej) powinny być załączone do wniosku w formie oryginału albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną. Oświadczenie wymienione w rozdziale II pkt. 1.3. 1) Regulaminu (oraz wyżej w akapicie drugim punkt 1) należy złożyć w formie oryginału. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie – dokumenty wymienione w rozdziale II pkt. 1.3. 2)÷6) regulaminu (oraz wyżej), winien załączyć do wniosku każdy z Uczestników. Wniosek (oraz jego załączniki) musi być podpisany przez Uczestnika konkursu zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Uczestników konkursu wspólnie składających wniosek, przez ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy (dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być załączony do wniosku). Jeżeli upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych podlegają wykluczeniu z postępowania konkursowego.
III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:
Otwarty.
IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu. Sąd Konkursowy nie będzie oceniał prac konkursowych nie spełniających wymagań formalnych określonych w rozdziale IV regulaminu. Prace konkursowe będą oceniane według niżej podanych kryteriów. Każdej pracy zostaną przyznane punkty, których maksymalna ilość dla poszczególnych kryteriów wynosi: 1) spójność kompozycyjna zagospodarowania terenu w odniesieniu do istniejących zespołów urbanistyczno-architektonicznych – 30 pkt, 2) jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych i plastycznych w kontekście zabytkowego i historycznego wystroju dworca – 30 pkt, 3) zgodność z obowiązującymi ustaleniami określonymi w rozdziale IV regulaminu konkursu – 20 pkt, 4) poprawność rozwiązań funkcjonalnych w odniesieniu do planowanych funkcji komercyjnych – 10 pkt, 5) ekonomiczność rozwiązań –10 pkt. Punkty przyznane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. Praca konkursowa, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najlepszą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
40N12c-224/8/08.
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.6.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
30.6.2008 - 15:00.
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
4.7.2008.
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Polski.
IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami są nagrody pieniężne, o których mowa w pkt. 1.3. Rozdziału VI Regulaminu, wypłacone autorom (zespołom autorskim) najlepszych prac konkursowych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora (zespołu autorskiego) pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą, zastrzeżeniami, o których mowa dalej. Sąd Konkursowy przyzna nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym spośród prac: 1) złożonych przez uczestników konkursu zaproszonych do udziału w konkursie, którzy spełnili wymagania określone w rozdziale II, pkt 1 regulaminu konkursu, 2) odpowiadających warunkom formalnym, określonym w rozdziale IV regulaminu konkursu, 3) które, w ocenie Sądu Konkursowego, w sposób najwłaściwszy spełniły kryteria zawarte w rozdziale V regulaminu konkursu. Z chwilą przyjęcia nagrody i wyróżnienia, autor pracy konkursowej przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej na warunkach oświadczenia wynikającego z załącznika nr 7 oraz własność egzemplarza nośnika, na którym jest utrwalona nagrodzona praca. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej następuje zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz.U. nr 90 z 2006 poz. 631 z pózn. zmianami). Ustalenia powyższe nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac. Na nagrody i wyróżnienia przeznacza się kwotę 90 000,00 PLN z następującym podziałem: 1) I nagroda - 35 000,00 PLN 2) II nagroda - 25 000,00 PLN 3) III nagroda - 15 000,00 PLN 4) 3 wyróżnienia pieniężne, każde w wysokości 5 000,- PLN. Autor lub zespół autorski pracy nagrodzonej I nagrodą zostanie przez Zamawiającego zaproszony do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie niezbędnej do realizacji dokumentacji projektowej w granicach obszaru opracowania konkursu a ograniczonym uszczegółowieniem przez załącznik nr 10: „Istotne postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego” oraz zostanie zobowiązany do współpracy z firmą świadczącą usługi w zakresie opracowywania Studium Wykonalności na zasadach określonych w załączniku nr 11 do Regulaminu - Umowa o współpracy. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni ale nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. Stanisław Deńko, architekt, Kraków - Przewodniczący Sądu.
2. Zbigniew Maćków, architekt, Wrocław - Sędzia Referent.
3. Piotr Fokczyński, architekt, Architekt Miasta, Wrocław - Sędzia.
4. Andrzej Kubik, architekt, Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu - Sędzia.
5. Teresa Kalisz, Dyrektor Projektu – PKP S.A., Wrocław - Sędzia.
6. Tadeusz Szulc, Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu – PKP S.A. - Sędzia.
7. Piotr Zatorski, Dyrektor Oddziału Dworce Kolejowe w Warszawie – PKP S.A.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
VI.3.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
2.6.2008.

Dodano: 11/06/2008

Konkursy

Poznaliśmy jurorów V edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”. Najciekawsze obiekty bazujące na rozwiązaniach lidera rynku wybiorą wybitni architekci i przedstawiciele branży budowlanej.
Czerwiec 19, 2024
Kyoto Global Design Awards honors extraordinary designers from around the world. Our Jury members are diverse, independent and are responsible for selecting award-winning design projects, thus prov...
Czerwiec 17, 2024

Wasze projekty

Widok główny
Był to projekt typu „mamy brand book i produkt, a także przykłady istniejących już salonów w inny...
Kwiecień 26, 2024
H11 BOUTIQUE OFFICE W GLIWICACH  Zdj. T.Zakrzewski/Archifolio
Byty równoległe. H11 Boutique Office w Gliwicach W sercu Gliwic, gdzie historia przeplata się...
Kwiecień 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

Już 22 czerwca 2024 startuje festiwal Gdynia Design Days (GDD) pod hasłem Gdynia-Zdrój.
Czerwiec 19, 2024
The Reford Gardens International Garden Festival will present its 25th edition from June 22 to Oc...
Czerwiec 4, 2024