Zagadnienia prawne

Październik 13, 2011

Wzór umowy o projekt budowlany

Wzór umowy o projekt budowlany.

Pobierz wzór w formacie pdf

Zobacz także: Podmiot umowy: zamawiający i projektujący

Umowa o wykonanie projektu budowlanego

zawarta w dniu ………….. roku w ……………………… pomiędzy:
……………………………… zamieszkałym w ……………….. przy ulicy ………………, zwanym dalej Zamawiającym, a
…………………………….. zamieszkałym w ……………….. przy ulicy ………………, zwanym dalej Architektem.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie przez Architekta, posiadającego stosowne uprawnienia, projektu budowlanego …………………. wraz z przyłączami ……………. zlokalizowanego w ………………….. przy ulicy ……………. na działce nr …………….
2. Architekt może powierzyć wykonanie części projektu osobom posiadającym stosowne uprawnienia.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Architekta na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 2.

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Architektowi prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz aktualnej mapy geodezyjnej działki nr ………….. stanowiących podstawę do opracowania przedmiotowego projektu. 
2. Architekt gwarantuje zgodność projektu budowlanego z przepisami o planowaniu przestrzennym oraz Polskimi Normami a także zasadami wiedzy technicznej.

§ 3.

Przed przystąpieniem do wykonywania projektu Architekt zobowiązany jest do dokonania oględzin działki nr ………………. z udziałem Zamawiającego w terminie ………….. dni od daty podpisania niniejszej umowy. Przedmiotem oględzin będzie ustalenie lokalizacji oraz technologii budowy.

§ 4.

Inwestor zobowiązuje się do stałego współdziałania z Architektem w procesie tworzenia projektu w zakresie dostarczania niezbędnych informacji oraz dokumentacji.

§ 5.

1. Architekt zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie ……………… od dokonania oględzin, określonych w § 3, wstępnego projektu budowlanego zawierającego podstawowe elementy konstrukcyjne wraz z rozmieszczeniem poszczególnych instalacji.
2. Zamawiający ma prawo żądania od Architekta innego alternatywnego rozwiązania projektowego w terminie kolejnych ………….. dni.

§ 6.

Wykonanie przez Architekta projektu budowlanego nastąpi w terminie ….. dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wstępnego.

§ 7.

W trakcie procesu budowlanego Architekt zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

§ 8.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego wynosi ……….. złotych brutto.
2. Wartość wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynosi ………………… złotych brutto.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w formie ……………………………….. na podstawie przedłożonego rachunku, w terminie ………….. dni.

§ 9.

Strony mogą dokonywać w trakcie trwania umowy zmian w projekcie budowlanym. Do każdej zmiany projektu wymaga jest zmiana niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania obowiązków drugie strony przez czas dłuższy niż ……….. dni od daty pisemnego wezwania.

§ 11.

Za niewykonanie przedmiotu umowy albo, nieterminowe jego wykonanie a także bezpodstawne odstąpienie od umowy Zamawiający może żądać od Architekta uiszczenia kary umownej w wysokości ………………

§ 12.

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwym miejscowo jest Sąd Cywilny z siedzibą w ……………………………..

§ 13.

Niniejszą umowę sporządzono w …………… egzemplarzach.

Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: wzór umowy projekt budowlany inwestor architekt

Konkursy

As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024
Konkurs Wnętrze Roku SAW powołało środowisko architektów wnętrz, aby propagować funkcjonalne i piękne wnętrza, oryginalne wzornictwo oraz dobre praktyki zawodowe.
Lipiec 10, 2024

Wasze projekty

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Wardrobe design
Lipiec 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024
Już 22 czerwca 2024 startuje festiwal Gdynia Design Days (GDD) pod hasłem Gdynia-Zdrój.
Czerwiec 19, 2024