Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Art. 104. [Definicja; zezwolenie]

1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej

"organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców,

artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem

jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz

wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym że:

1) członkiem organizacji może być również osoba prawna;

2) podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o którym

mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami.

31.13 Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności nie

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

32.14 Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie

finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.

1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

33.15 Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu przez

biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli wewnętrznej organizacji.

34.16 Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust.

31, i sprawozdanie, o którym mowa w ust. 32, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ministrowi

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomości

poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

35.17 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 31, uwzględniając informacje

na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i

majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw

pokrewnych, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów

statutowych.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym

terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia.

5.18 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja:

1) nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej prawami

autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony;

2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia;

3) nie wypełnia obowiązku złożenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów

lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1

i art. 70 ust. 21, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.

6. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o

cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnień

określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski".

Art. 105. [Domniemanie upoważnienia]

1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w

odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w

tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego

wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia

informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią

wynagrodzeń i opłat.

Art. 106. [Obowiązek zawarcia umowy]

1. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowania praw swoich

członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami

lub dochodzenia ich ochrony.

2.19 Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w granicach wykonywanego przez siebie

zarządu.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia

zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarządzanie to wykonuje zgodnie ze swoim

statutem.

Art. 107. [Organizacja właściwa] 20

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania,

organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub uprawniony z

tytułu prawa pokrewnego, a gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej

organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego,

o której mowa w art. 1101.

Art. 1071. [Zawieranie porozumień] 21 .

1. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania licencji na

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego

korzystania na zasadach określonych w tych porozumieniach.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania zawierają porozumienia dotyczące wspólnego poboru

wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, na

zasadach określonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń.

3. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzeń w sprawach, o

których mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące poboru wynagrodzeń za korzystanie

z przedmiotów praw pokrewnych, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

wyznaczy, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami

pokrewnymi, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane

pole eksploatacji odtwarzanie, stowarzyszeń artystów wykonawców i producentów oraz organizacji

zrzeszających podmioty korzystające z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie,

jedną organizację zbiorowego zarządzania spośród organizacji reprezentujących uprawnionych z tytułu

praw pokrewnych, do wykonywania wspólnego poboru, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę

konieczność zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzeń i ich wypłaty uprawnionym oraz ocenę

skuteczności i prawidłowości działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi na polu

odtworzeń.

4. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą, w drodze porozumienia, wskazać spośród siebie jedną

organizację upoważnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, bądź wyznaczyć

podmiot, który w ich imieniu będzie te czynności wykonywać w oparciu o udzielone zezwolenia i

pełnomocnictwa.

Art. 108. 22

(uchylony)

Art. 109. 23

(uchylony)

Art. 110. [Wysokość wynagrodzeń] 24

Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje

zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i

przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw

pokrewnych.

Newsletter

facebook

Aktualności

Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy

[29/10/2018]

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej zespołu budynków oświatowych, przedszkola i szkoły, wykonanej zgodnie z wytycznymi niniejszego Regulaminu, która przeds... więcej

Schindler Global Award - Competition 2018/19

[19/10/2018]

The Schindler Global Award (SGA) will focus on the impact and implications of current and future mobility systems on urban development in one of the most globally significant cities - Mumbai. więcej

Re: Wykonczenie domu

[15/11/2018]

Ja chyba mimo wszystko zdecyduję się na klasyczne kafelki. Nie wiem tylko, gdzie takowe najlepiej kupić. więcej

Re: Cięcie laserem.

[15/11/2018]

dzięki za podpowiedź - właśnie poszukujemy firmy, która dokonuje takich prac. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×