Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 68.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295

i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 12 w ust. 4 wyrazy ,,Minister właściwy do spraw

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami ,,Minister właściwy do spraw

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej".

Art. 69.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z 2000 r. Nr

120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,, 1. Obowiązkiem wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego jest dbałość o dobra kultury

i podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków, między innymi w

wojewódzkich i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w budżetach i w prawie

miejscowym.

2. Plany, o których mowa w ust. 1, uzgadniane są z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

".

Art. 70.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575,

Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz.

1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr

126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.

1145) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, ".

Art. 71.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz.

958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,

poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826) w art. 35 w ust. 1

wyrazy ,,W planach zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami ,,W planach

zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego".

Art. 72.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z

2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w art.

18 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,, 5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ".

Art. 73.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996

r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr

122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu,

zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, a także projekty studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego

województwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i

przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego. ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy ,,pasa technicznego,";

2) w dziale II "Polskie obszary morskie" po rozdziale 8 dodaje się rozdział 9 w brzmieniu: ,,

Rozdział 9

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich wód wewnętrznych, morza

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

Art. 37a.

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, może przyjąć, w drodze

rozporządzenia, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając ustalenia, o których mowa w ust. 2.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga o:

1) przeznaczeniu obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy

ekonomicznej,

2) zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów, o których mowa w pkt 1, z

uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody,

3) rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego,

4) kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,

5) obszarach i warunkach ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Art. 37b.

1. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i

wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza dyrektor właściwego dla obszaru objętego planem urzędu

morskiego.

2. Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko.

3. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

obciążają budżet państwa albo inwestora realizującego inwestycję, jeżeli ustalenia tego planu są

bezpośrednią konsekwencją realizacji tej inwestycji.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze

rozporządzenia, wymagany zakres planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części tekstowej i graficznej,

uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, rodzaju opracowań

kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac

planistycznych. ";

3) w art. 42 w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,, 10) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i

pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i

przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również

wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa, ",

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

,, 10a) wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w

obszarze morza terytorialnego oraz w uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem albo

prezydentem miasta w obszarze morskich wód wewnętrznych, ",

c) w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

,, 16) sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. ".

Art. 74.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz.

984 i Nr 200, poz. 1682) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,, 2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje

wojewoda na wniosek właściciela lasu. ";

2) w art. 14 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach ,,produkcji rolnej" dodaje się wyrazy ,,i

grunty rolne nieużytkowane rolniczo".

Art. 75.

W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100,

poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) w art. 46 w ust. 2 po

wyrazach ,,przewidziane w" dodaje się wyraz ,,miejscowym".

Art. 76.

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr

60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i

Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego

zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. ",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,, 4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb

pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do

takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, ";

2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi i brakiem innych gruntów lasy

ochronne mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w ust. 2, po uzyskaniu zgody

właściwego organu wymienionego w art. 7 ust. 2. ";

3) w art. 11 w ust. 1 po wyrazie ,,mineralnego" dodaje się wyrazy ,,i organicznego";

4) w art. 20 w ust. 2 po wyrazach ,,przepisów o" dodaje się wyrazy ,,planowaniu i".

Art. 77.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) w art. 14k w ust.

2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,, 2) przygotowywanie programów i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z

prognozą oddziaływania na środowisko, a także długofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju;

".

Art. 78.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z

2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.

984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz

z 2003 r. Nr 1, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,, 5) planie miejscowym - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, ";

2) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego. ";

3) w art. 93 uchyla się ust. 6;

4) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1. W razie braku planu miejscowego, jeżeli gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do

sporządzania tego planu - zasady podziału nieruchomości ustala się w decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. ",

b) uchyla się ust. 3;

5) w art. 102 w ust. 2 wyrazy ,,ustalonych w trybie art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu

przestrzennym" zastępuje się wyrazami ,,określonych w planie miejscowym";

6) w art. 105 uchyla się ust. 3;

7) w art. 109 w ust. 2 skreśla się wyrazy ,,w planach miejscowych lub w decyzjach o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu";

8) w art. 154 wyrazy ,,funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym" zastępuje się wyrazami

,,jej przeznaczenie".

Art. 79.

W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41,

poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w art. 5 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje

brzmienie: ,, W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym

mowa w ust. 1, lub jego zmiany przepis art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) stosuje się, z tym że odszkodowania za

poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części albo odszkodowania równego

obniżeniu wartości nieruchomości lub jej części można żądać od Skarbu Państwa reprezentowanego

przez wojewodę. "

Art. 80.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085

i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) art. 36 otrzymuje brzmienie:

,, Art. 36. Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

przeznaczonego pod budowę obiektu jądrowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) wydaje tę decyzję po uzyskaniu

pozytywnej opinii Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. ".

Art. 81.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.

1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr

46, poz. 392) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz ,,polityki";

2) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i

mieszkaniowej, kierując się wymaganiami, o których mowa w ust. 2, określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na

środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ";

3) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717). ";

4) w art. 46 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na podstawie

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ";

5) w art. 71 w ust. 1 skreśla się wyraz ,,polityki";

6) w art. 72 w ust. 6 wyrazy ,,w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki

przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami ,,w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej";

7) w art. 129 w ust. 5 i w art. 130 w ust. 2 wyrazy ,,przepisów ustawy o zagospodarowaniu

przestrzennym" zastępuje się wyrazami ,,przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym".

Art. 82.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z

2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 283, poz. 2022) wprowadza się

następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

,, Art. 4a. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności

ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz

strategia rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na

niebezpieczeństwo powodzi,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania

przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody,

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na

niebezpieczeństwo powodzi,

3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć

wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem

właściwym jest wojewoda.

";

2) w art. 92 w ust. 3 uchyla się pkt 10 i 11;

3) art. 118 otrzymuje brzmienie:

,, Art. 118. Ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się w strategii

rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, a

ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego. ".

Newsletter

facebook

Aktualności

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie.

[08/08/2018]

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego dla nowego kompleksu budynków/budynku Centrum Muzyki w Krakowie wraz z przyległy... więcej

KAPSUŁA CZASU - konkurs na opracowanie projektu małej lub średniej formy architektonicznej dla Krakowa

[07/08/2018]

Przedmiotem Konkursu „Tworzymy Kraków” jest opracowanie autorskiego projektu małej lub średniej formy architektonicznej. Projekt powinien nosić znamiona nowatorskiego rozwiązania architektoniczneg... więcej

Re: Czego nie może bra...

[22/08/2018]

W firmie zabraknąć nie może również kreatywności i nowych pomysłów. To właśnie o to chodzi w biznesie, by ciągle stawiać sobie nowe cele i przez swoje działania pozyskiwać nowych klientów. Jeśli ma... więcej

Re: Dekoracje do kuchni

[22/08/2018]

Zaprojektowanie i umeblowanie kuchni to wyzawanie. Pomieszczenie musi być dobrze oświetlone, funkcjonalne i mieć niezbędną przestrzeń, żeby zapewnić wygodne użytkowanie i przygotowywanie posiłków.... więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×