Rozdział 13. Fundusz Promocji Twórczości

Art. 111. [Utworzenie]

 

 

 

 

1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej "Funduszem".

 

 

 

2. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

 

3.[13] Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

 

 

 

Art. 1111. [Roczny plan finansowy]

 

 

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu.

 

 

 

2. Roczny plan finansowy określa w szczególności:

 

 

 

1) przychody i wydatki;

 


 

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

 


 

3) należności i zobowiązania.

 


 

3. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

Art. 112. [Przychody]

 

Przychodami Funduszu są:

 

 

 

1) wpływy określone w art. 40;

 


 

2) wpływy określone w art. 79 ust. 2;

 


 

3) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;

 


 

4) inne wpływy.

 


 

Art. 113. [Przeznaczenie środków]

 

Środki Funduszu przeznacza się na:

 

 

 

1) stypendia dla twórców;

 


 

2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

 


 

3) pomoc socjalną dla twórców.

 


 

Art. 1131. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]

 

Do wpłat, o których mowa w art. 40, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Art. 114. [Upoważnienie]

 

 

 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców, powołuje komisję opiniującą wnioski w sprawie dofinansowania wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, wydań dla niewidomych oraz o przyznanie stypendiów i pomocy socjalnej dla twórców.

 

 

 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek, uwzględniając konieczność właściwej realizacji zadań Funduszu.

 

 

Materiały budowlane

H+H Silikaty - A - produkty o podwyższonej izolacji akustycznej
A Produkty o podwyższonej izolacji akustycznej.H+H Silikaty A to wyroby wapienno-piaskowe stosowa...
Kwiecień 2, 2019
FAKRO - DEF - okno do dachów płaskich
produkt DEF Rodzaj produktu okno do dachów płaskich Kąt montażu...
Luty 21, 2019

Konkursy

Muzeum Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Ma stanowić nowoczesną, narracyjną placówkę, która zaprezentuje sylwetkę, dorobek artystyczny i spuścizn...
Maj 13, 2019
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek w Poznaniu
Kwiecień 18, 2019

Architektura

Osiedle w ramce - Modern House, autor: pracownia 81.waw.pl
Głównym założeniem i zarazem podstawowym wymogiem inwestora było stworzenie 22 budynków, na które...
Maj 13, 2019
Zakład Uzdatniania Wody w Wieliczce. Projekt: URBA ARCHITECTS.
Trwają zapoczątkowane w grudniu 2018 prace nad budową Zakładu Uzdatniania Wody w Wieliczce. Proje...
Kwiecień 5, 2019

Architektura zrównoważona

Szkoła w Ulyankulu, autorzy projektu: JeJu Studio i Arh+
Poznańska Wayair Foundation buduje w Ulyankulu wioskę edukacyjną, którą tworzą ekologiczne budynk...
Kwiecień 11, 2019
fot.: Velux
Zdrowe społeczeństwo wymaga zdrowych domów na co zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),...
Kwiecień 5, 2019