Rozdział 13. Fundusz Promocji Twórczości

Art. 111. [Utworzenie]

 

 

 

 

1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej "Funduszem".

 

 

 

2. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

 

3.[13] Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

 

 

 

Art. 1111. [Roczny plan finansowy]

 

 

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu.

 

 

 

2. Roczny plan finansowy określa w szczególności:

 

 

 

1) przychody i wydatki;

 


 

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

 


 

3) należności i zobowiązania.

 


 

3. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

Art. 112. [Przychody]

 

Przychodami Funduszu są:

 

 

 

1) wpływy określone w art. 40;

 


 

2) wpływy określone w art. 79 ust. 2;

 


 

3) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;

 


 

4) inne wpływy.

 


 

Art. 113. [Przeznaczenie środków]

 

Środki Funduszu przeznacza się na:

 

 

 

1) stypendia dla twórców;

 


 

2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

 


 

3) pomoc socjalną dla twórców.

 


 

Art. 1131. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]

 

Do wpłat, o których mowa w art. 40, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Art. 114. [Upoważnienie]

 

 

 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców, powołuje komisję opiniującą wnioski w sprawie dofinansowania wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, wydań dla niewidomych oraz o przyznanie stypendiów i pomocy socjalnej dla twórców.

 

 

 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek, uwzględniając konieczność właściwej realizacji zadań Funduszu.

 

 

Materiały budowlane

FAKRO - DEF - okno do dachów płaskich
produkt DEF Rodzaj produktu okno do dachów płaskich Kąt montażu...
Luty 21, 2019
produkt DXW Rodzaj produktu Okno do dachów płaskich Opis Okn...
Luty 21, 2019

Konkursy

The aim of this project is to design a temporary shelter for those who don't have a place to live.
Marzec 20, 2019
Sofia Municipality announces an open competition for the restoration, renovation and construction of Sveta Nedelya Square and its adjacent public spaces, aiming to create a network of public spaces...
Marzec 19, 2019

Architektura

Qatar National Convention Center, fot.: Hisao Suzuki
Projekty Isozakiego są realizowane już ponad sześć dekad. Ponad sto obiektów zbudowano w Azji, Eu...
Marzec 20, 2019
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, fot.: Iwan Baan
Pierwsze prace Arata Izosaki - laureata Nagrody Pritzkera 2019 - w jego ojczystym kraju Japonii o...
Marzec 19, 2019

Architektura zrównoważona

Stare okna PVC można wykorzystać do wyrobu nowych produktów bez pogarszania ich właściwości.
Marzec 19, 2019
Wronia 31 certyfikowany w ekologicznym systemie BREEAM
Wronia 31, warszawski biurowiec firmy zwyciężył w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2019 w...
Marzec 8, 2019