Aktualności

Maj 6, 2008

Praca w Ministerstwie Budownictwa

Ministerstwo Budownictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Od referendarza do głównego specjalisty
w Wydziale Planowania Miejscowego w Departamencie Ładu Przestrzennego i Architektury
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiazki:
- interpretacja przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na kierowane do Departamentu pisma dotyczace interpretacji przepisów o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- współdziałanie w opracowywaniu projektów przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej,
- opiniowanie projektów innych przepisów prawnych pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami w zakresie gospodarki
przestrzennej,
- opiniowanie opracowan z zakresu gospodarki przestrzennej,
- współpraca merytoryczna z terenowymi słu!bami planowania przestrzennego,
- rozpatrywanie i załatwianie skarg, listów i wniosków z zakresu gospodarki przestrzennej, objetego działaniem Wydziału,
- przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu problematyki objetej działalnoscia Wydziału,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Budownictwa oraz z innymi organami i instytucjami w zakresie
problematyki objetej działaniem Departamentu,.

Wykształcenie:

wy!sze o kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura lub urbanistyka
Wymagania konieczne:
- co najmniej trzyletnie doswiadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie gospodarki przestrzennej lub
gospodarki nieruchomosciami,
- umiejetnosc obsługi komputera (MS Office, internet).
- znajomosc procedur postepowania administracyjnego,
- zdolnosc analitycznego myslenia oraz umiejetnosc syntetycznego formułowania wniosków i opinii.
Wymagania po(adane:
- doswiadczenie w zakresie stosowania kodeksu postepowania administracyjnego,
- znajomosc zagadnien prawa budowlanego,
- komunikatywnosc.
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie,
oswiadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralnosci za przestepstwo popełnione umyslnie,
oswiadczenie kandydata o niekaralnosci za przestepstwo skarbowe popełnione umyslnie,
oswiadczenie kandydata o wyra!eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
!yciorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oswiadczenia:
- swiadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzajace wymagane doswiadczenie.
Dokumenty nale(y składac lub przesyłac w terminie do:
11-07-2007
pod adresem:

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA

Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liscie motywacyjnym "DG 21/13/07/50"
Inne informacje:
Umowa na czas okreslony – zastepstwo.
Stanowisko zostanie ustalone przez komisje rekrutacyjna w zale!nosci od doswiadczenia zawodowego i kwalifikacji
kandydata. Kandydaci zakwalifikowani zostana poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstepnej. Oferty
odrzucone zostana komisyjnie zniszczone.

Konkursy

The International Union of Architects (UIA) and Rehabilitation International (RI) are jointly inviting submissions for a twenty-first century symbol of accessibility to represent their core values...
Styczeń 18, 2022
We invite you to design a small scaled HOME for 2 working individuals of any age group optimized for spatialeciency to fulfill all the needs of its users.
Styczeń 10, 2022

Wasze projekty

Wizualizacje prezentujące nowe oblicze ciekawej, historycznej kamienicy, po planowanych pracach r...
Styczeń 18, 2022
Klimat śródziemnomorski to motyw przewodni tego projektu. Inwestorom zależało również na podkreśl...
Grudzień 30, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Bernard Tschumi, Aerial view, © Deskgram
Wykład „Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry” przedstawia filozoficzne dysku...
Styczeń 18, 2022
16 grudnia 2021r. w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zainaugurowano wystawę...
Grudzień 20, 2021