Aktualności

Maj 6, 2008

Praca w Ministerstwie Budownictwa

Ministerstwo Budownictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Od referendarza do głównego specjalisty
w Wydziale Planowania Miejscowego w Departamencie Ładu Przestrzennego i Architektury
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiazki:
- interpretacja przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na kierowane do Departamentu pisma dotyczace interpretacji przepisów o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- współdziałanie w opracowywaniu projektów przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej,
- opiniowanie projektów innych przepisów prawnych pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami w zakresie gospodarki
przestrzennej,
- opiniowanie opracowan z zakresu gospodarki przestrzennej,
- współpraca merytoryczna z terenowymi słu!bami planowania przestrzennego,
- rozpatrywanie i załatwianie skarg, listów i wniosków z zakresu gospodarki przestrzennej, objetego działaniem Wydziału,
- przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu problematyki objetej działalnoscia Wydziału,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Budownictwa oraz z innymi organami i instytucjami w zakresie
problematyki objetej działaniem Departamentu,.

Wykształcenie:

wy!sze o kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura lub urbanistyka
Wymagania konieczne:
- co najmniej trzyletnie doswiadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie gospodarki przestrzennej lub
gospodarki nieruchomosciami,
- umiejetnosc obsługi komputera (MS Office, internet).
- znajomosc procedur postepowania administracyjnego,
- zdolnosc analitycznego myslenia oraz umiejetnosc syntetycznego formułowania wniosków i opinii.
Wymagania po(adane:
- doswiadczenie w zakresie stosowania kodeksu postepowania administracyjnego,
- znajomosc zagadnien prawa budowlanego,
- komunikatywnosc.
Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie,
oswiadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralnosci za przestepstwo popełnione umyslnie,
oswiadczenie kandydata o niekaralnosci za przestepstwo skarbowe popełnione umyslnie,
oswiadczenie kandydata o wyra!eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
!yciorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oswiadczenia:
- swiadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzajace wymagane doswiadczenie.
Dokumenty nale(y składac lub przesyłac w terminie do:
11-07-2007
pod adresem:

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA

Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liscie motywacyjnym "DG 21/13/07/50"
Inne informacje:
Umowa na czas okreslony – zastepstwo.
Stanowisko zostanie ustalone przez komisje rekrutacyjna w zale!nosci od doswiadczenia zawodowego i kwalifikacji
kandydata. Kandydaci zakwalifikowani zostana poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstepnej. Oferty
odrzucone zostana komisyjnie zniszczone.

Konkursy

Weź udział w międzynarodowym konkursie dla architektów: Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject.
Wrzesień 18, 2020
Ministerstwo Klimatu wspiera ekologiczne i proklimatyczne inwestycje. Chcąc docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski nagrodzimy najlepszą zrealizowaną inwestycję, która...
Wrzesień 17, 2020

Wasze projekty

Wizualizacje gotowego projektu domu jednorodzinnego. Projekt dostępny m.in. na https://www.extrad...
Sierpień 24, 2020
STODOŁA NA PRZESTRZAŁ Projekt domu jednorodzinnego w charakterze współczesnego domu wiejskiego -...
Sierpień 18, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

ilustracja: Kaja Kusztra
WARSZAWA W BUDOWIE rusza 2 października i potrwa do 17 stycznia 2021 roku. Składa się z dwóch rów...
Wrzesień 18, 2020
World Architecture Festival Goes Virtual in December, Returning as Live Event in June 2021.
Wrzesień 3, 2020