Konkursy architektoniczne

Lipiec 27, 2009

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu miejskigo przy al. unii lubelskej 2 w łodzi”.

Data końca rejestracji: 14/08/2009
Termin składania prac: 14/08/2009
Miasto: Łodź
Kraj: Polska

PL-Łódź: Usługi projektowania architektonicznego

2009/S 141-206448

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miasto Łódź, ul.Piotrkowska 104, Kontakt Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, Do wiadomości Witold Nykiel, Dorota Szczawińska, PL-90-926 Łódź. Tel. +48 426384899. E-mail [email protected]. Faks +48 426384820.

Adresy internetowe:

www.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Środowisko.
Sprawy gospodarcze i finansowe.
Zdrowie.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Ochrona socjalna.
Edukacja.
Rekreacja, kultura i religia.
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu miejskigo przy al. unii lubelskej 2 w łodzi”.
II.1.2) Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej przestrzennie, estetycznie, funkcjonalnie – użytkowo koncepcji architektonicznej obiektu stadionu miejskiego w Łodzi i jego otoczenia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71220000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie” .
1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu.
Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
1.3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
1.4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu.
2. Opis warunków udziału w konkursie i wymagane dokumenty
2.1.Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty wyżej wskazane posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo następujące wymagania:
a) spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
b) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) wykonać w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego, który otrzymał pozwolenie na budowę, dla obiektu opisanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych sekcja 1, dział 12, grupa 126, klasa 1265 z widownią nie mniejszą niż na 5.000 miejsc,
d) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
a. osoby, którymi dysponuje Wykonawca muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia tj: uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b. kosztorysanta
W przypadku wspólnego uczestnictwa w konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny.
2.2 Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakich Organizator konkursu (Zamawiający) żąda w celu potwierdzenia, że Uczestnik konkursu posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
2.2.1. W celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w pkt. 2.1. Uczestnicy konkursu (Wykonawcy) mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2.2.2. W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Uczestnika konkursu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykaz osób, którymi dysponuje, lub będzie dysponował Uczestnik, sporządzony wg załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu,
2) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1, Uczestnik wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
3) kopie uprawnień do projektowania uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (z wyjątkiem kosztorysanta),
3) aktualne zaświadczenia o wpisie z właściwej izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w wykonaniu niniejszego zamówienia (z wyjątkiem kosztorysanta); bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo z kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadające uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności,
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - usług, zawierający co najmniej 1 usługę, o której mowa w pkt 2.1. lit. c, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot konkursu, z podaniem ich przedmiotu, parametrów użytkowych, dat wykonania i odbiorców, oraz złożenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
5) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie,
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do Regulaminu konkursu,
Uwaga: W składzie zespołu autorskiego, który Uczestnik konkursu poda w załączniku nr 2 nie mogą być wymienione osoby nie posiadające uprawnień, o których mowa w pkt 2.1 lit. d) a.
2.2.3. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, dokumenty i oświadczenia które potwierdzają spełnianie wymagań opisanych w pkt. 2.2.2 1)- 5) składa ten z uczestników, który wykazuje spełnianie danego warunku.
2.2.4. Pozostałe wymagania opisane w Regulaminie konkursu każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jak i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie – każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie musi złożyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie ich spełnienia.
2.2.5. Uczestnicy zagraniczni biorący udział w konkursie:
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt. 2.2.1.1), 2.2.1.2) i 2.2.1.4) składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt. 2.2.1.3) składają zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.,
2. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2.2.5.1.1)a) i c) oraz 2.2.5.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.2.4.1.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dodatkowe wymagania
3.1 Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
3.2 W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu.
3.3 Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest:
1) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu,
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu.
3.4 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie ustanawiają wspólnego pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
3.4.1 Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
a) określenie celu,
b) oświadczenia Uczestników konkursu o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Uczestników w konkursie lub oraz wskazanie Uczestników konkursu występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazw, adresów ( siedziby),
d) pełnomocnictwo musi być podpisane ( wystawione) przez uprawnionych wszystkich występujących wspólnie Uczestników konkursu i udzielających pełnomocnictwa.
3.5 Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:
Otwarty.
IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
Kryteria wymienione w punktach od 1 do 6 decydują w następującym stopniu o ocenie:
1. Walory architektoniczno przestrzenne zaproponowanego rozwiązania - max liczba punktów - 50
2. Zgodność z Programem zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego obszaru opracowania (powiązanie projektowanego budynku stadionu miejskiego z układem przestrzennym Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego i otwartości jego relacji z otoczeniem)- max liczba punktów - 10
3 Wartości rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i elastyczność funkcjonalna powierzchni komercyjnej oraz komunikacja - max liczba punktów 25
4 Zgodność z wytycznymi do opracowania koncepcji stadionu miejskiego wraz z powierzchniami komercyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą podanymi w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVII/548/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.2.2008 r. oraz wymaganiami UEFA dla stadionów - max liczba punktów 5
5 Cena wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pełno branżowego wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania robót oraz nadzorem autorskim -max liczba punktów 5
6 Łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z opracowania pracy konkursowej - max liczba punktów 5
Sposób obliczania punktacji dla każdej pracy konkursowej:
Suma liczby punków uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
BRN.I.3411 - 8/09.
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.8.2009 - 09:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
14.8.2009 - 16:00.
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
3.9.2009.
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Polski.
IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1.1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu.
1.2. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac i uzyskał najwyższą ilość punktów. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie.
1.3. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną uznane przez Sąd konkursowy za najlepsze otrzymają nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I oraz II nagroda) prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Sadu konkursowego (koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) stadionu miejskiego oraz zagospodarowania terenu, na którym znajdują się budynki.
1.4. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
a) I nagroda - dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 100 tysięcy złotych brutto,
b) II nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 80 tysięcy złotych brutto
c) III nagroda - 60 tysięcy złotych brutto,
d) Równorzędne wyróżnienia w liczbie nie większej niż 3 w wysokości 30 tysięcy zł brutto każda, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.
1.5. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród i wyróżnień lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z analogicznych przyczyn może również ograniczyć wysokość wszystkich lub niektórych spośród pozostałych nagród i wyróżnień.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autorów – laureatów konkursu I i II nagrody do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego.
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. Wojciech Obtułowicz.
2. Witold Nykiel.
3. Marek Lisiak.
4. Marek Pabich.
5. Roman Wieszczek.
6. Edward Potok.
7. Dariusz Chmiel.
8. Jan Kozicki.
9. Dorota Szczawińska.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
Przystępując do konkursu każdy z Uczestników konkursu, we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie, że wykona pracę konkursową, a w przypadku otrzymania nagrody przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu (Rozdz. IX pkt 1.3).
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
VI.3.2) Składanie odwołań:
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.7.2009.

Dodano: 27/07/2009

Konkursy

The “Re-Draw” competition aims to develop one drawing to ‘represent’ an iconic architectural piece. The participants are asked to draft one image, with absolute freedom of scale, technique, and lev...
Luty 28, 2024
KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.
Luty 28, 2024

Wasze projekty

Projekt Willa Biała Magnolia to kolejna próba zmiany zastanego porządku rzeczy na krakowskiej dzi...
Luty 28, 2024
Budynek mieszkalny w Krakowie, klasyczne elementy klinkierowe na fasadzie nadają ponadczasowy cha...
Luty 14, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024