Konkursy architektoniczne

Lipiec 27, 2009

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu miejskigo przy al. unii lubelskej 2 w łodzi”.

Data końca rejestracji: 14/08/2009
Termin składania prac: 14/08/2009
Miasto: Łodź
Kraj: Polska

PL-Łódź: Usługi projektowania architektonicznego

2009/S 141-206448

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miasto Łódź, ul.Piotrkowska 104, Kontakt Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, Do wiadomości Witold Nykiel, Dorota Szczawińska, PL-90-926 Łódź. Tel. +48 426384899. E-mail [email protected] Faks +48 426384820.

Adresy internetowe:

www.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Środowisko.
Sprawy gospodarcze i finansowe.
Zdrowie.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Ochrona socjalna.
Edukacja.
Rekreacja, kultura i religia.
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu miejskigo przy al. unii lubelskej 2 w łodzi”.
II.1.2) Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej przestrzennie, estetycznie, funkcjonalnie – użytkowo koncepcji architektonicznej obiektu stadionu miejskiego w Łodzi i jego otoczenia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71220000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie” .
1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu.
Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
1.3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
1.4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu.
2. Opis warunków udziału w konkursie i wymagane dokumenty
2.1.Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty wyżej wskazane posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo następujące wymagania:
a) spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
b) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) wykonać w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego, który otrzymał pozwolenie na budowę, dla obiektu opisanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych sekcja 1, dział 12, grupa 126, klasa 1265 z widownią nie mniejszą niż na 5.000 miejsc,
d) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
a. osoby, którymi dysponuje Wykonawca muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia tj: uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b. kosztorysanta
W przypadku wspólnego uczestnictwa w konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny.
2.2 Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakich Organizator konkursu (Zamawiający) żąda w celu potwierdzenia, że Uczestnik konkursu posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
2.2.1. W celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w pkt. 2.1. Uczestnicy konkursu (Wykonawcy) mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
2.2.2. W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Uczestnika konkursu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykaz osób, którymi dysponuje, lub będzie dysponował Uczestnik, sporządzony wg załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu,
2) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1, Uczestnik wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
3) kopie uprawnień do projektowania uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (z wyjątkiem kosztorysanta),
3) aktualne zaświadczenia o wpisie z właściwej izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w wykonaniu niniejszego zamówienia (z wyjątkiem kosztorysanta); bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo z kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadające uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności,
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - usług, zawierający co najmniej 1 usługę, o której mowa w pkt 2.1. lit. c, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot konkursu, z podaniem ich przedmiotu, parametrów użytkowych, dat wykonania i odbiorców, oraz złożenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
5) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie,
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do Regulaminu konkursu,
Uwaga: W składzie zespołu autorskiego, który Uczestnik konkursu poda w załączniku nr 2 nie mogą być wymienione osoby nie posiadające uprawnień, o których mowa w pkt 2.1 lit. d) a.
2.2.3. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, dokumenty i oświadczenia które potwierdzają spełnianie wymagań opisanych w pkt. 2.2.2 1)- 5) składa ten z uczestników, który wykazuje spełnianie danego warunku.
2.2.4. Pozostałe wymagania opisane w Regulaminie konkursu każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jak i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie – każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie musi złożyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie ich spełnienia.
2.2.5. Uczestnicy zagraniczni biorący udział w konkursie:
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt. 2.2.1.1), 2.2.1.2) i 2.2.1.4) składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt. 2.2.1.3) składają zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.,
2. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2.2.5.1.1)a) i c) oraz 2.2.5.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.2.4.1.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dodatkowe wymagania
3.1 Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
3.2 W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu.
3.3 Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest:
1) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu,
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu.
3.4 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie ustanawiają wspólnego pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
3.4.1 Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
a) określenie celu,
b) oświadczenia Uczestników konkursu o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Uczestników w konkursie lub oraz wskazanie Uczestników konkursu występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazw, adresów ( siedziby),
d) pełnomocnictwo musi być podpisane ( wystawione) przez uprawnionych wszystkich występujących wspólnie Uczestników konkursu i udzielających pełnomocnictwa.
3.5 Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:
Otwarty.
IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
Kryteria wymienione w punktach od 1 do 6 decydują w następującym stopniu o ocenie:
1. Walory architektoniczno przestrzenne zaproponowanego rozwiązania - max liczba punktów - 50
2. Zgodność z Programem zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego obszaru opracowania (powiązanie projektowanego budynku stadionu miejskiego z układem przestrzennym Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego i otwartości jego relacji z otoczeniem)- max liczba punktów - 10
3 Wartości rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i elastyczność funkcjonalna powierzchni komercyjnej oraz komunikacja - max liczba punktów 25
4 Zgodność z wytycznymi do opracowania koncepcji stadionu miejskiego wraz z powierzchniami komercyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą podanymi w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVII/548/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.2.2008 r. oraz wymaganiami UEFA dla stadionów - max liczba punktów 5
5 Cena wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pełno branżowego wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania robót oraz nadzorem autorskim -max liczba punktów 5
6 Łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z opracowania pracy konkursowej - max liczba punktów 5
Sposób obliczania punktacji dla każdej pracy konkursowej:
Suma liczby punków uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
BRN.I.3411 - 8/09.
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.8.2009 - 09:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
14.8.2009 - 16:00.
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
3.9.2009.
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Polski.
IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1.1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu.
1.2. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac i uzyskał najwyższą ilość punktów. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie.
1.3. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną uznane przez Sąd konkursowy za najlepsze otrzymają nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I oraz II nagroda) prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Sadu konkursowego (koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) stadionu miejskiego oraz zagospodarowania terenu, na którym znajdują się budynki.
1.4. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
a) I nagroda - dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 100 tysięcy złotych brutto,
b) II nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 80 tysięcy złotych brutto
c) III nagroda - 60 tysięcy złotych brutto,
d) Równorzędne wyróżnienia w liczbie nie większej niż 3 w wysokości 30 tysięcy zł brutto każda, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.
1.5. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród i wyróżnień lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z analogicznych przyczyn może również ograniczyć wysokość wszystkich lub niektórych spośród pozostałych nagród i wyróżnień.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autorów – laureatów konkursu I i II nagrody do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego.
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. Wojciech Obtułowicz.
2. Witold Nykiel.
3. Marek Lisiak.
4. Marek Pabich.
5. Roman Wieszczek.
6. Edward Potok.
7. Dariusz Chmiel.
8. Jan Kozicki.
9. Dorota Szczawińska.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
Przystępując do konkursu każdy z Uczestników konkursu, we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie, że wykona pracę konkursową, a w przypadku otrzymania nagrody przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu (Rozdz. IX pkt 1.3).
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
VI.3.2) Składanie odwołań:
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.7.2009.

Dodano: 27/07/2009

Konkursy

The Portugal Olive Guest House competition is run in partnership with the Verde family, tasking participants with presenting designs for a guest house to be constructed on their property. The guest...
Styczeń 23, 2023
Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego...
Styczeń 17, 2023

Wasze projekty

projekt pomieszczeń online
Zaprojektuj M wyróżnia się dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania wnętrz. Nasz doświadcz...
Styczeń 14, 2023
Koncepcja dwukondyngnacyjnej willi zlokalizowanej nad jeziorem to projekt, który zakłada wpisanie...
Grudzień 2, 2022

Wasze realizacje

Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023
LETNIE APARTAMENTY, HOHWACHT, NIEMCY
Październik 28, 2022

Wydarzenia

Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatyczn...
Styczeń 16, 2023
The international call for applications is open for the first-ever Biennale College Architettura,...
Styczeń 16, 2023