Konkursy architektoniczne

Marzec 24, 2020

Konkurs na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie

Data końca rejestracji: 15/04/2020
Termin składania prac: 15/04/2020
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem wizualnym, ekonomicznym, funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym koncepcji projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie, uwzględniającej charakter miejsca w którym budynek jest zlokalizowany oraz funkcji którą będzie pełnić.

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub inne podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia i którzy spełniają dodatkowo następujące wymagania:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

1.2 Wykonali w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej:

1.2.1 WARUNEK 1 – jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku biurowego, biurowo-usługowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki o powierzchni użytkowej równej lub większej jak 2500 m2;

1.2.2 WARUNEK 2 – jedną usługę sporządzenia wielobranżowego projektu wykonawczego (w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, wentylacji i klimatyzacji oraz teletechnicznych) budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku biurowego, biurowo-usługowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki o powierzchni użytkowej równej lub większej jak 2500 m2;

1.3 Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej, a w przypadku uzyskania I nagrody – w wykonywaniu zamówienia publicznego, posiadającymi niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia odpowiednie do pełnionej funkcji:

1.3.1 Projektant w specjalności architektonicznej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 projektu budynku biurowego, biurowo-usługowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki o powierzchni użytkowej równej lub większej 2500 m2oraz nadzorze autorskim w tym zakresie;

1.3.2 Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 projektu budynku biurowego, biurowo-usługowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki o powierzchni użytkowej równej lub większej 2500 m2 oraz nadzorze autorskim w tym zakresie;

1.3.3 Projektant w specjalności instalacyjnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego projektu instalacji wentylacji dla budynku o powierzchni 2500 m2, oraz nadzorze autorskim w tym zakresie. Warunek ten będzie uznany za spełniony, także gdy uczestnik konkursu zaproponuje więcej niż jedną osobę i osoby te łącznie posiadają uprawnienia do projektowania wszystkich w/w sieci instalacji, urządzeń.

1.4 Uczestnik Konkursu musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

1.5 Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

1.7 W konkursie nie stosuje się przepisu art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie - Uczestnicy konkursu składają wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu) oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnika konkursu (załącznik nr 6 do regulaminu) oraz oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień(załącznik nr 7 do regulaminu) i ponadto:

2.1 Uczestnicy konkursu w celu oceny wniosków przedkładają:

2.1.1 dokument potwierdzający prawo do reprezentacji dla osoby, która podpisuje wniosek w imieniu podmiotu ubiegającego się o udział w konkursie (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki, a także pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa osoba, której prawo do reprezentacji nie jest uwidocznione w takim dokumencie),

2.1.2 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - usług, zawierający usługi, o których mowa w podpunkcie 1.2, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu,

2.1.3 dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie,

2.1.4 wykaz osób, o których mowa w podpunkcie 1.3, wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursu.

3. W przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki o których mowa w podpunktach 1.2 oraz 1.3 będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu.

3.1 Wymóg nie podlegania wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.

4. Przystępując do konkursu, każdy z Uczestników konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu) składa oświadczenie, iż w przypadku przyznania wykonanej przez niego pracy konkursowej nagrody, przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu (załącznik nr 10 do regulaminu).

Więcej: https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/konkurs-nr-zp-isim-12-2020-na-opracowanie-projektu-rozbudowy
Dodano: 24/03/2020

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020
Zestaw bardzo wytrzymałych na obciążenia (ok. 100kg / mb) półek do salonu. Półki z szafkami i ko...
Kwiecień 5, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020