Konkursy architektoniczne

Lipiec 31, 2008

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego.

Data rozpoczęcia: 25/07/2008
Data końca rejestracji: 18/08/2008
Termin składania prac: 18/08/2008
Miasto: Białystok
Kraj: Polska

PL-Białystok: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2008/S 146-196704

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, Kontakt Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, biuro Zastępcy Kanclerza UwB, Do wiadomości mgr inż. Grażyna Kamińska, PL-15-097 Białystok. Tel. (48-85) 745 70 12. E-mail [email protected]. Faks (48-85) 745 70 30.

Adresy internetowe:

www.uwb.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Ogólne usługi publiczne.
Inne: Uczelnia Publiczna.
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego.
II.1.2) Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego projektu zagospodarowania terenów przeznaczonych pod budowę Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku w rejonie ul. Ciołkowskiego, 11 Listopada i Letniska z obiektami o wysokim standardzie rozwiązań architektonicznych odpowiadających randze uczelni. Celem konkursu jest również wyłonienie Autora (Zespołów Autorskich), który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na pięć obiektów zespołu A i B wraz z niezbędnymi przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi oraz dokumentacją wykonawczą niezbędną do realizacji poszczególnych obiektów, a także pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74223000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w/w. podmioty występujące wspólnie, zwani dalej Uczestnikami Konkursu, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, w tym: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: a) wykonali, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego konkursu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowanie projektowe co najmniej jednego obiektu użyteczności publicznej, którego powierzchnia całkowita wynosiła min. 5000 m2 ; b) dysponują zespołem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym: – co najmniej po jednej osobie w każdej podstawowej branży z uprawnieniami projektowymi i wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z datą ważności na dzień składania wniosku; główny projektant winien posiadać uprawnienia projektowe architektoniczne bez ograniczeń i aktualny wpis do Izby Architektów, w dorobku zawodowym co najmniej jeden projekt obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej min. 5000 m2 oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie jako główny projektant. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z następującymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym: Oświadczenie Uczestnika Konkursu o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania wniosku. W przypadku zespołu autorskiego (wniosku składanego przez partnerów występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 Pzp) dotyczy wszystkich jego członków. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona przez notariusza „za zgodność z oryginałem” wskazujące partnera do reprezentacji; złożenia wniosku pracy konkursowej oraz uczestniczenia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego: złożenia oferty i podpisania umowy - w/w wymagane jest w przypadku występowania partnerów wspólnie w rozumieniu art.23 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku zespołu autorskiego dotyczy wszystkich jego członków (partnerów). Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku zespołu autorskiego dotyczy wszystkich jego członków (partnerów). Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku zespołu autorskiego dotyczy wszystkich jego członków (partnerów). Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku zespołu autorskiego dotyczy wszystkich jego członków (partnerów). Imienny skład zespołu (wszystkich podstawowych branż), który będzie opracowywał dokumentację opisaną w punkcie 7 Regulaminu Konkursu wraz z zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień projektowych i aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymagane jest również CV głównego projektanta wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby architektów. Wykaz dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi konkursu oraz referencje potwierdzające, że dokumentacje projektowe wykonane były z należytą starannością. Oświadczenie Uczestnika Konkursu dotyczące autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu zgodnie z załącznikiem nr 6.
III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Tak.
Architekt.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:
Otwarty.
IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
W Regulaminie Konkursu przyjmuje się, że prace konkursowe oceniane będą przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów: Etap I Konkursu: Kryterium 1 Walory rozwiązania urbanistycznego całego założenia. Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100 punktów) - waga kryterium 80 %, Kryterium 2 Walory rozwiązań strukturalno przestrzennych zespołów budynków A i B. Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100 punktów) - waga kryterium 20 %, Organizator konkursu zaprosi do II etapu autorów nie więcej niż 5 prac. Etap II Konkursu (dotyczy zespołu obiektów A i B): W Etapie II prace konkursowe oceniane będą przez Sąd Konkursowy według czterech kryteriów: Kryterium 1 Walory architektoniczno-urbanistyczne rozwiązań projektowych. Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100 punktów)- waga kryterium 40 %, Kryterium 2 Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, struktury wewnętrznej budynków. Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100punktów) - waga kryterium 40 %, Kryterium 3 Ocena zaproponowanych kosztów dokumentacji opisanej w rozdziale 7 Regulaminu Konkursu. Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100 punktów)- waga kryterium 5 %, Kryterium 4 Ocena wiarygodności i realności zaproponowanych kosztów realizacji inwestycji. Dla kryterium tego przyjmuje się w stupunktowej skali (100punktów) - waga kryterium 15 %.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
DI-49/U/2008.
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.8.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne:
podać cenę: 150,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Płatne gotówką w kasie UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, I piętro lub przelewem na konto nr 48124052111111000049289213.
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
18.8.2008 - 15:00.
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
26.8.2008.
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Polski.
IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Za zajęcie I miejsca - w wysokości 70,000 PLN w tym: a) z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 35,000 PLN b) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 35,000 PLN. Za zajęcie II miejsca - w wysokości 40,000 PLN w tym: a) z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 20,000 PLN b) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 20,000 PLN. Za zajęcie III miejsca - w wysokości 30,000 PLN w tym: a) z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 15,000 PLN b) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 15,000 PLN dwa wyróżnienia równorzędne w wysokości po 10,000 PLN w tym: a) dwa - z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: po 5,000 PLN b) dwa - z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: po 5,000 PLN.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w konkursie oraz sporządzenia prac konkursowych.
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus.
2. mgr inż. arch. Stanisław Łapieński-Piechota.
3. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Dyga.
4. dr inż. arch. Bartosz Czarnecki.
5. mgr inż. arch. Eulalia Matwiejuk.
6. mgr inż. arch. Ryszard Rozumiłowski.
7. mgr inż. arch. Mirosław Siemionow.
8. mgr inż. arch Bolesław Stelmach.
9. dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB.
10. mgr Tomasz Zalewski.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym " w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura uczelni. Projekt „Budowa Kampusu – II etap Uniwersytetu w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin składania prac konkursowych Etap I: 23.9.2008 r. do godz. 15.00. Etap II: 1.12.2008 r. do godz. 15.00. Miejsce składania prac konkursowych. Uniwersytet w Białymstoku Dział Inwestycji, Remontów i Konserwacji 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 pok. 01, X piętro Termin rozstrzygnięcia konkursu: Etap I w dniu 29.9.2008 r. Etap II w dniu 8.12.2008 r. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi: Etapu I w dniu 29.9.2008 r. Etapu II w dniu 9.12.2008 r. Zamawiający przewiduje pokonkursową wystawę wszystkich prac konkursowych w terminie 18-19.12.2008 r.
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
VI.3.2) Składanie odwołań:
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.7.2008.

Dodano: 31/07/2008

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Wasze projekty

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Wardrobe design
Lipiec 4, 2024

Wasze realizacje

The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024
Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024