Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Art.95.

 

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:

 

1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;

 

2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

 

3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;

 

4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;

 

5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

 

Art.96.

 

1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:

 

1) upomnieniem;

 

2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3;

 

3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.

 

2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.

 

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:

 

1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową;

 

2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

 

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.

 

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

Art.97.

 

1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego.

 

Art.98.

 

1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.

 

2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy.

 

Art.99.

 

1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyła się do wiadomości:

 

1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną;

 

2) właściwemu stowarzyszeniu;

 

3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

 

4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

 

2. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej, orzeczonej decyzją, o której mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.

 

Art.100.

 

Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Art.101.

 

1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:

 

1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:

 

a) 2 lat - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,

 

b) 3 lat - od złożenia egzaminu - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,

 

c) 5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;

 

2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych w art. 96 ust. 1.

 

2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1.

 

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

 

Art.102. (uchylony).

Materiały budowlane

Ultramatowe wykończenie powierzchni profili z PVC. Idealnie matowe powierzchnie profili są aksami...
Luty 14, 2019
Do oferty marki Röben dołączyły niedawno cegły renowacyjne Melbourne i Canberra, stworzone z myśl...
Wrzesień 6, 2018

Konkursy

The objective of this competition, Amsterdam Spring Pavilion, is to create a multi-usage pavilion in the emblematic Vondelpark that can connect people, nature and architecture. The pavilion should...
Luty 20, 2019
The main objective of the award is to recognize projects (both proposed and realised) that exemplify excellent design practices and responsible planning, design and development for tourism in place...
Luty 14, 2019

Architektura

Świętokrzyska Izba Lekarska. Autor projektu: URBA Architects
W Kielcach zakończono budowę nowej siedziby Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Autorem projektu bud...
Grudzień 21, 2018
Szucha Premium Offices, zdj.: Piotr Krajewski
Poznaliśmy laureatów 4. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Niezaprzeczal...
Październik 24, 2018

Architektura zrównoważona

MULTIPLY: pawilon z tulipanowca o zerowym śladzie węglowym został otwarty dla publiczności na festiwalu designu w Londynie
MultiPly to 9-metrowy pawilon, w całości wykonany z amerykańskiego tulipanowca. Instalacja powsta...
Wrzesień 24, 2018
V.Offices
V.Offices to budynek biurowy, przygotowywany przy al. 29 listopada 20 w Krakowie, zaledwie 1 km o...
Wrzesień 24, 2018