Mapa serwisu
Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się
Zarejestruj się

Załącznik 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu

 

l.p.

 

 

Miejsce powołania normy

 

 

Numer normy

 

 

Tytuł normy (zakres powołania)

 

 

1

 

 

§ 53 ust. 2

 

 

PN-EN 62305-1:2008

 

 

Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

 

 

PN-EN 62305-2:2008

 

 

Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

 

 

2

 

 

§ 96 ust. 1

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02170:1985

 

 

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

3

 

 

§ 98 ust. 2

 

 

PN-HD 308 S2:2007

 

 

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

 

 

PN-IEC 364-4-481:1994

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

 

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

 

 

PN-EN 12464-1:2004

 

 

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

 

 

PN-HD 60364-1:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

 

 

PN-HD 60364-4-41:2009

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

 

 

PN-IEC 60364-4-42:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

 

 

PN-IEC 60364-4-43:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

 

 

PN-IEC 60364-4-443:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

 

 

3

 

 

§ 98 ust. 2

 

 

PN-IEC 60364-4-444:2001

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

 

 

PN-IEC 60364-4-45:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

 

 

PN-IEC 60364-4-473:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

 

 

PN-IEC 60364-4-482:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

 

 

PN-IEC 60364-5-51:2000

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

 

 

PN-IEC 60364-5-52:2002

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

 

 

PN-IEC 60364-5-523:2001

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

 

 

PN-IEC 60364-5-53:2000

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

 

 

PN-IEC 60364-5-534:2003

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami

 

 

PN-IEC 60364-5-537:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

 

 

PN-HD 60364-5-54:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

 

 

PN-IEC 60364-5-551:2003

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

 

 

PN-HD 60364-5-559:2010

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

 

 

PN-IEC 60364-5-56:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

 

 

PN-HD 60364-6:2008

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

 

 

PN-EN 60445:2010

 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

 

 

PN-EN 60446:2010

 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

 

 

4

 

 

§ 113 ust. 4

 

 

PN-B-01706:1992

 

 

Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

 

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)

 

 

5

 

 

§ 113 ust. 7

 

 

PN-EN 1717:2003

 

 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

 

 

6

 

 

§ 115 ust. 1

 

 

PN-B-10720:1998

 

 

Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

 

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

 

 

7

 

 

§ 116 ust. 3

 

 

PN-HD 60364-5-54:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

 

 

8

 

 

§ 120 ust. 4

 

 

PN-B-02440:1976

 

 

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania (w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)

 

 

9

 

 

§ 121 ust. 2

 

 

PN-B-10720:1998

 

 

Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

 

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

 

 

10

 

 

§ 122 ust. 2

 

 

PN-EN 12056-1:2002

 

 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

 

(w zakresie pkt 4 i 5)

 

 

PN-EN 12056-2:2002

 

 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia

 

(w zakresie pkt 4-6)

 

 

PN-EN 12056-3:2002

 

 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia

 

(w zakresie pkt 4-7)

 

 

PN-EN 12056-4:2002

 

 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

 

(w zakresie pkt 4-6)

 

 

PN-EN 12056-5:2002

 

 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

 

(w zakresie pkt 5-9)

 

 

PN-EN 12109:2003

 

 

Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

 

(w zakresie pkt 5; 7 i 8)

 

 

11

 

 

§ 124

 

 

PN-EN 12056-4:2002

 

 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

 

(w zakresie pkt 4-6)

 

 

PN-EN 13564-1:2004

 

 

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania

 

 

12

 

 

§ 125 ust. 4

 

 

PN-B-01707:1992

 

 

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

 

(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)

 

 

13

 

 

§ 131

 

 

PN-B-94340:1991

 

 

Zsyp na odpady

 

 

14

 

 

§ 133 ust. 3

 

 

PN-B-02413:1991

 

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania

 

 

PN-B-02414:1999

 

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

 

 

PN-B-02415:1991

 

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania

 

 

PN-B-02416:1991

 

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania

 

 

15

 

 

§ 133 ust. 4

 

 

PN-C-04607:1993

 

 

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody

 

 

16

 

 

§ 134 ust. 1

 

 

PN-EN ISO 6946:2008

 

 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania

 

 

PN-EN ISO 10077-1:2007

 

 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne

 

 

PN-EN ISO 10077-2:2005

 

 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram

 

 

PN-EN ISO 10211:2008

 

 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

 

 

PN-EN 12831:2006

 

 

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

 

 

PN-EN ISO 13370:2008

 

 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

 

 

PN-EN ISO 13789:2008

 

 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania

 

 

PN-EN ISO 14683:2008

 

 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne

 

 

17

 

 

§ 134 ust. 2

 

 

PN-B-02403:1982

 

 

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

 

 

18

 

 

§ 135 ust. 4

 

 

PN-B-02421:2000

 

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze

 

(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)

 

 

19

 

 

§ 136 ust. 2

 

 

PN-B-02411:1987

 

 

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania

 

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)

 

 

20

 

 

§ 136 ust. 2a

 

 

PN-B-02411:1987

 

 

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania

 

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)

 

 

21

 

 

§ 136 ust. 3

 

 

PN-B-02411:1987

 

 

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania

 

(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)

 

 

22

 

 

§ 137 ust. 9

 

 

PN-E-05204:1994

 

 

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania

 

 

23

 

 

§ 140 ust. 1

 

 

PN-B-10425:1989

 

 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

 

 

24

 

 

§ 142 ust. 2

 

 

PN-B-10425:1989

 

 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

 

(w zakresie pkt 3.3.2)

 

 

25

 

 

§ 143 ust. 1

 

 

PN-B-02011:1977

 

PN-B-02011:1977/Az1:2009

 

 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

 

(w zakresie pkt 3.3)

 

 

26

 

 

§ 147 ust. 1

 

 

PN-B-03430:1983

 

PN-B-03430:1983/Az3:2000

 

 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

 

(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

 

 

27

 

 

§ 147 ust. 3

 

 

PN-B-03421:1978

 

 

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 

 

28

 

 

§ 149 ust. 1

 

 

PN-B-03430:1983

 

PN-B-03430:1983/Az3:2000

 

 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

 

(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)

 

 

29

 

 

§ 149 ust. 4

 

 

PN-B-03421:1978

 

 

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 

 

30

 

 

§ 153 ust. 2

 

 

PN-EN 1507:2007

 

 

Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

 

 

PN-EN 12237:2005

 

 

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

 

 

31

 

 

§ 153 ust. 5

 

 

PN-EN 12097:2007

 

 

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

 

 

32

 

 

§ 154 ust. 6

 

 

PN-EN 779:2005

 

 

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych

 

(w zakresie rozdziału 4)

 

 

33

 

 

§ 155 ust. 4

 

 

PN-B-03430:1983

 

PN-B-03430:1983/Az3:2000

 

 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

 

(w zakresie pkt 2.1.5)

 

 

34

 

 

§ 157 ust. 2

 

 

PN-C-04753:2002

 

 

Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

 

(w zakresie rozdziału 2)

 

 

PN-C-96008:1998

 

 

Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4

 

(w zakresie rozdziału 3)

 

 

35

 

 

§ 163 ust. 1a

 

 

PN-EN 1775:2009

 

 

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

 

(w zakresie pkt 4.2)

 

 

36

 

 

§ 163 ust. 2

 

 

PN-EN 10208-1:2000

 

 

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A

 

 

37

 

 

§ 163 ust. 4

 

 

PN-EN 1775:2009

 

 

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

 

(w zakresie pkt 4.2)

 

 

38

 

 

§ 166 ust. 1

 

 

PN-EN 1359:2004

 

 

Gazomierze - Gazomierze miechowe

 

 

39

 

 

§ 170 ust. 1

 

 

PN-B-03430:1983

 

PN-B-03430:1983/Az3:2000

 

 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

 

(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

 

 

40

 

 

§ 176 ust. 1

 

 

PN-B-02431-1:1999

 

 

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

 

(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)

 

 

41

 

 

§ 180

 

 

PN-HD 308 S2:2007

 

 

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

 

 

PN-IEC 364-4-481:1994

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

 

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

 

 

PN-N-01256-02:1992

 

 

Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

PN-E-05010:1991

 

 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

 

 

PN-E-05115:2002

 

 

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

 

 

PN-E-08501:1988

 

 

Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

 

 

PN-EN 12464-1:2004

 

 

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

 

 

PN-EN 50160:2002

 

PN-EN 50160:2002/AC:2004

 

PN-EN 50160:2002/Apl:2005

 

 

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

 

 

PN-EN 50310:2007

 

 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

 

 

PN-HD 60364-1:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

 

 

PN-HD 60364-4-41:2009

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

 

 

PN-IEC 60364-4-42:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

 

 

PN-IEC 60364-4-43:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

 

 

PN-IEC 60364-4-442:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

 

 

PN-IEC 60364-4-443:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

 

 

PN-IEC 60364-4-444:2001

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

 

 

PN-IEC 60364-4-45:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

 

 

PN-IEC 60364-4-473:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

 

 

PN-IEC 60364-4-482:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

 

 

PN-IEC 60364-5-51:2000

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

 

 

PN-IEC 60364-5-52:2002

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

 

 

PN-IEC 60364-5-523:2001

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

 

 

PN-IEC 60364-5-53:2000

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

 

 

PN-IEC 60364-5-534:2003

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami

 

 

PN-IEC 60364-5-537:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

 

 

PN-HD 60364-5-54:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

 

 

PN-IEC 60364-5-551:2003

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

 

 

PN-HD 60364-5-559:2010

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

 

 

PN-IEC 60364-5-56:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

 

 

PN-HD 60364-6:2008

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

 

 

PN-HD 60364-7-701:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

 

 

PN-IEC 60364-7-702:1999

 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne

 

 

PN-HD 60364-7-703:2007

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

 

 

PN-HD 60364-7-704:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

 

 

PN-IEC 60364-7-705:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

 

 

PN-IEC 60364-7-706:2000

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

 

 

PN-IEC 60364-7-714:2003

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego

 

 

PN-HD 60364-7-715:2006

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

 

 

PN-HD 60364-7-740:2009

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

 

 

PN-EN 60445:2010

 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

 

 

PN-EN 60446:2010

 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

 

 

PN-EN 60529:2003

 

 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

 

 

PN-EN 61140:2005

 

PN-EN 61140:2005/Al:2008

 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

 

 

PN-EN 61293:2000

 

 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

 

 

42

 

 

§ 181 ust. 7

 

 

PN-EN 1838:2005

 

 

Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne

 

 

PN-EN 50172:2005

 

 

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

 

 

PN-IEC 60364-5-56:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

 

 

43

 

 

§ 184 ust. 2

 

 

PN-HD 60364-5-54:2010

 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

 

 

44

 

 

§ 184 ust. 3

 

 

PN-EN 62305-1:2008

 

 

Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

 

 

PN-EN 62305-2:2008

 

 

Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

 

 

PN-EN 62305-3:2009

 

 

Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

 

 

PN-EN 62305-4:2009

 

 

Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

 

 

PN-IEC 60364-4-443:1999

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

 

 

45

 

 

§ 186 ust. 2

 

 

PN-IEC 60364-5-52:2002

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

 

 

46

 

 

§ 187 ust. 3

 

 

PN-EN 1363-1:2001

 

 

Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne

 

 

47

 

 

§ 187 ust. 5

 

 

PN-EN 50200:2003

 

 

Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

 

 

47a

 

 

§ 192 b

 

 

PN-EN 50174-2:2010

 

 

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

 

 

48

 

 

§ 196 ust. 2 i 3

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

49

 

 

§ 204 ust. 4

 

 

PN-B-02000:1982

 

 

Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości

 

 

PN-B-02001:1982

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

 

 

PN-B-02003:1982

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

 

 

PN-B-02004:1982

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami

 

 

PN-B-02005:1986

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

 

 

PN-B-02010:1980

 

PN-B-02010:1980/Az1:2006

 

 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

 

 

PN-B-02011:1977

 

PN-B-02011:1977/Az1:2009

 

 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

 

 

PN-B-02013:1987

 

 

Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem

 

 

PN-B-02014:1988

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem

 

 

PN-B-02015:1986

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą

 

 

PN-B-03001:1976

 

 

Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń

 

 

PN-B-03002:2007

 

 

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

 

 

PN-B-03020:1981

 

 

Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-B-03150:2000

 

PN-B-03150:2000/Az1:2001

 

PN-B-03150:2000/Az2:2003

 

PN-B-03150:2000/Az3:2004

 

 

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-B-03200:1990

 

 

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-B-03215:1998

 

 

Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

 

 

PN-B-03230:1984

 

 

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-B-03263:2000

 

 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-B-03264:2002

 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004

 

 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-B-03300:2006

 

PN-B-03300:2006/Ap1:2008

 

 

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

 

PN-EN 1990*):

 

 

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

 

 

PN-EN 1991*):

 

 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

 

 

PN-EN 1992*):

 

 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

 

 

PN-EN 1993*):

 

 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

 

 

PN-EN 1994*):

 

 

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

 

 

PN-EN 1995*):

 

 

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

 

 

PN-EN 1996*):

 

 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

 

 

PN-EN 1997*):

 

 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

 

 

PN-EN 1999*):

 

 

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

 

 

(wszystkie części norm)

 

 

50

 

 

§ 208

 

§ 208a

 

 

PN-EN 81-58:2005

 

 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

 

 

PN-EN 1021-1:2007

 

 

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros

 

 

PN-EN 1021-2:2007

 

 

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

 

 

PN-EN 1991-1-2:2006

 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

 

 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

 

 

PN-B-02852:2001

 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

 

(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)

 

 

PN-B-02855:1988

 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

 

 

PN-B-02867:1990

 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

 

(w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)

 

 

PN-EN ISO 6940: 2005

 

 

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

 

 

PN-EN ISO 6941: 2005

 

 

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

 

 

PN-EN 13501-1+A1: 2010

 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

 

 

PN-EN 13501-2+A1: 2010

 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

 

 

PN-EN 13501-3+A1: 2010

 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających

 

 

PN-EN 13501-4+A1: 2010

 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

 

 

PN-EN 13501-5+A1: 2010

 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

 

 

51

 

 

§ 253 ust. 1

 

 

PN-EN 81-72:2005

 

 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

 

 

52

 

 

§ 258 ust. 1a

 

 

PN-EN ISO 6940:2005

 

 

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

 

 

PN-EN ISO 6941:2005

 

 

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

 

 

53

 

 

§ 261 pkt 1

 

 

PN-EN 1021-2:2007

 

 

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

 

 

PN-EN 1021-1:2007

 

 

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros

 

 

PN-B-02855:1988

 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

 

 

54

 

 

§ 266 ust. 2

 

 

PN-B-02870:1993

 

 

Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach

 

 

55

 

 

§ 287 pkt 4

 

 

PN-N-01256-02:1992

 

 

Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

 

 

PN-N-01256-5:1998

 

 

Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

 

 

PN-ISO 7010:2006

 

 

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

 

 

56

 

 

§ 287 pkt 6

 

 

patrz: Polskie Normy powołane w § 180

 

 

57

 

 

§ 288 pkt 5

 

 

PN-N-01256-02:1992

 

 

Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

 

 

PN-N-01256-5:1998

 

 

Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

 

 

PN-ISO 7010:2006

 

 

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

 

 

58

 

 

§ 288 pkt 7

 

 

patrz: Polskie Normy powołane w § 180

 

 

59

 

 

§ 298 ust. 1

 

 

PN-B-02003:1982

 

 

Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

 

(w zakresie pkt 3.6)

 

 

60

 

 

§ 305 ust. 2

 

 

PN-E-05204:1994

 

 

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania

 

 

61

 

 

§ 324

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02170:1985

 

 

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

62

 

 

§ 325 ust. 1

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02170:1985

 

 

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

63

 

 

§ 325 ust. 2

 

 

PN-B-02151-3:1999

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania

 

(w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.)

 

 

64

 

 

§ 326 ust. 1

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02156:1987

 

 

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

65

 

 

§ 326 ust. 2

 

 

PN-EN ISO 140-4:2000

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

 

 

PN-EN ISO 140-5:1999

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

 

 

PN-EN ISO 140-6:1999

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

 

 

PN-EN ISO 140-7:2000

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

 

 

PN-EN ISO 140-8:1999

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym

 

 

PN-EN ISO 140-12:2001

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

 

 

PN-EN 20140-3:1999

 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

 

 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

 

 

PN-EN 20140-9:1998

 

 

Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

 

 

PN-EN 20140-10:1994

 

 

Akustyka- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych

 

 

66

 

 

§ 326 ust. 3

 

 

PN-B-02151-3:1999

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania

 

(w zakresie pkt 1-5; 7 i 9.)

 

 

67

 

 

§ 326 ust. 4

 

 

PN-B-02151-02:1987

 

 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

 

PN-B-02156:1987

 

 

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

 

 

PN-B-02171:1988

 

 

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 

 

68

 

 

§ 326 ust. 5

 

 

PN-EN ISO 354:2005

 

 

Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

 

 

69

 

 

Załącznik nr 2 pkt 1.1. i 1.4.

 

 

PN-EN ISO 6946:2008

 

 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania

 

 

PN-EN ISO 13370:2008

 

 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

 

 

 

 

70

 

 

Załącznik nr 2

 

pkt 2.2.1-2.2.4

 

 

PN-EN ISO 13788:2003

 

 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania

 

 

71

 

 

Załącznik nr 2 pkt 2.2.3. ppkt 2

 

 

PN-EN ISO 10211:2008

 

 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

 

 

72

 

 

Załącznik nr 2

 

pkt 2.3.2.

 

 

PN-EN 12207:2001

 

 

Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

 

 

73

 

 

Załącznik nr 2 pkt 2.3.4.

 

 

PN-EN 13829:2002

 

 

Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora

 

 

 

 

74

 

 

Załącznik nr 3

 

 

PN-ENV 1187:2004

 

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

 

 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

 

 

PN-EN 13501-1:2008

 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

 

 

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

 

Newsletter

facebook

Aktualności

Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

[14/01/2019]

Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej "Ludzie z lodu" w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru. Wystawa zlokalizowana zostanie... więcej

Moc piękna architektury Europy Środkowo-Wschodniej. Weź udział w międzynarodowym konkursie!

[24/12/2018]

„Moc piękna architektury” – to hasło konkursu „Zmień wizję w projekt”, do którego zapraszamy architektów i pracownie architektoniczne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Łączna pula nagród to 16 0... więcej

Re: Pościel bambusowa

[23/01/2019]

Sama nie miałam jeszcze okazji pod taką spać, ale też słyszałam same zalety na temat tej pościeli. Pościel bambusowa znana i ceniona jest przede wszystkim za swoje niezwykłe właściwości. Ten rodzaj... więcej

Pościel bambusowa

[23/01/2019]

Słyszałem dobre opinie na temat pościeli bambusowej. Podobno posiada ona naturalne właściwości bakteriobójcze. Czy ktoś z Was spi pod taką? Warto ją kupić? więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×