Konkursy architektoniczne

Czerwiec 11, 2008

Dworzec Główny we Wrocławiu

Data końca rejestracji: 30/06/2006
Termin składania prac: 30/06/2006
Miasto: Wrocław
Kraj: Polska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/17/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62, Kontakt PKP SA Oddział Gospodarowania Wrocław ul.Joannitów 13 pok. 332 (III piętro), Do wiadomości Dorota Luźna, PL-00-973 Warszawie. Tel. (48-71) 717 13 33. E-mail [email protected].

Adresy internetowe:

www.pkp-nieruchomosci.pl, www.wroclaw.pl, www.ronet.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Usługi kolejowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głównego we Wrocławiu wraz z otoczeniem.
II.1.2) Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego architektonicznie i eksploatacyjnie, uwzględniającego charakter i rangę miejsca, projektu dworca wraz z otoczeniem, w granicach objętych opracowaniem konkursowym, a ograniczonym uszczegółowieniem przez załącznik nr 10 do regulaminu: „Istotne postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie założeń programowych i wytycznych funkcjonalno-przestrzennych określonych w regulaminie, koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku wrocławskiego Dworca Głównego z koncepcją zagospodarowania terenu oraz ideowej koncepcji architektonicznej w granicach obszaru objętego opracowaniem konkursowym. Opracowanie obejmuje obszary: 1) Obszar A: plac przeddworcowy – koncepcja zagospodarowania terenu, 2) Obszar B: budynek dworca – koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy, 3) Obszar C: perony, wiaty peronowe z infrastrukturą towarzyszącą (przejścia podziemne, tunele – koncepcja architektoniczna, 4) Obszar D: tereny przy ul. Suchej – przeznaczone na lokalizację pawilonu południowego - koncepcja architektoniczna oraz teren zagospodarowania komercyjnego - ideowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna uzupełniającej zabudowy terenu, 5) Obszar E: teren w północno-zachodnim narożniku obszaru opracowania – ul. Stawowa, Piłsudskiego – i do zagospodarowania komercyjnego - ideowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna uzupełniającej zabudowy. Obszary B oraz C objęte projektem „Rewitalizacja zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny”. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zadaniem konkursu jest wybranie spośród złożonych prac konkursowych pracy, której autor (zespół autorski) opracuje niezbędną do realizacji dokumentację projektową w całości lub części obszaru opracowania konkursu (zgodnie z wymaganiami określonymi w „Istotnych postanowieniach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego” stanowiącej załącznik nr 10 do regulaminu konkursu) oraz na podstawie umowy o współpracy stron (stanowiącym załącznik nr 11 do regulaminu), nawiąże współpracę z firmą świadczącą usługi w zakresie opracowywania Studium Wykonalności. Szczegółowy opis zadania konkursowego zawarty jest w regulaminie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74222000.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
Uczestnikami konkursu mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które: 1) w terminie określonym w rozdziale II, punkt 2.2 regulaminu, tzn. 30.6.2008 do godz. 15.00 złożą w siedzibie Organizatora Konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, 2) zapewnią w składzie zespołu udział architekta posiadającego dyplom ukończenia studiów szkoły wyższej oraz uprawnienia budowlane do projektowania, 3) zostaną dopuszczeni przez Sąd Konkursowy do udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 1) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu, 2) osoby biorące udział w organizowaniu konkursu, 3) osoby biorące udział w pracach Sądu Konkursowego, w tym Sekretarz Organizacyjny Konkursu, 4) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy oraz podmioty wspólnie występujące, których członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne. W celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w konkursie Zamawiający wymaga złożenia przez wszystkich uczestników konkursu, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie, zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu, 2) dla osoby wskazanej w pkt 1.1. 2) rozdziału II regulaminu, aktualnego na dzień rozstrzygnięcia konkursu zaświadczenia, potwierdzającego wpis na listę członków Izby Architektów R.P., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, potwierdzających, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale II pkt. 1., 1.3, 2)÷6) regulaminu, winien złożyć dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605). Dokumenty, o których mowa w rozdziale II pkt. 1.3. 1)÷6) regulaminu (oraz wyżej) powinny być załączone do wniosku w formie oryginału albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną. Oświadczenie wymienione w rozdziale II pkt. 1.3. 1) Regulaminu (oraz wyżej w akapicie drugim punkt 1) należy złożyć w formie oryginału. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie – dokumenty wymienione w rozdziale II pkt. 1.3. 2)÷6) regulaminu (oraz wyżej), winien załączyć do wniosku każdy z Uczestników. Wniosek (oraz jego załączniki) musi być podpisany przez Uczestnika konkursu zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Uczestników konkursu wspólnie składających wniosek, przez ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy (dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być załączony do wniosku). Jeżeli upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych podlegają wykluczeniu z postępowania konkursowego.
III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:
Otwarty.
IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:
Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu. Sąd Konkursowy nie będzie oceniał prac konkursowych nie spełniających wymagań formalnych określonych w rozdziale IV regulaminu. Prace konkursowe będą oceniane według niżej podanych kryteriów. Każdej pracy zostaną przyznane punkty, których maksymalna ilość dla poszczególnych kryteriów wynosi: 1) spójność kompozycyjna zagospodarowania terenu w odniesieniu do istniejących zespołów urbanistyczno-architektonicznych – 30 pkt, 2) jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych i plastycznych w kontekście zabytkowego i historycznego wystroju dworca – 30 pkt, 3) zgodność z obowiązującymi ustaleniami określonymi w rozdziale IV regulaminu konkursu – 20 pkt, 4) poprawność rozwiązań funkcjonalnych w odniesieniu do planowanych funkcji komercyjnych – 10 pkt, 5) ekonomiczność rozwiązań –10 pkt. Punkty przyznane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. Praca konkursowa, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najlepszą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
40N12c-224/8/08.
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.6.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
30.6.2008 - 15:00.
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
4.7.2008.
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Polski.
IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami są nagrody pieniężne, o których mowa w pkt. 1.3. Rozdziału VI Regulaminu, wypłacone autorom (zespołom autorskim) najlepszych prac konkursowych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora (zespołu autorskiego) pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą, zastrzeżeniami, o których mowa dalej. Sąd Konkursowy przyzna nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym spośród prac: 1) złożonych przez uczestników konkursu zaproszonych do udziału w konkursie, którzy spełnili wymagania określone w rozdziale II, pkt 1 regulaminu konkursu, 2) odpowiadających warunkom formalnym, określonym w rozdziale IV regulaminu konkursu, 3) które, w ocenie Sądu Konkursowego, w sposób najwłaściwszy spełniły kryteria zawarte w rozdziale V regulaminu konkursu. Z chwilą przyjęcia nagrody i wyróżnienia, autor pracy konkursowej przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej na warunkach oświadczenia wynikającego z załącznika nr 7 oraz własność egzemplarza nośnika, na którym jest utrwalona nagrodzona praca. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej następuje zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz.U. nr 90 z 2006 poz. 631 z pózn. zmianami). Ustalenia powyższe nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac. Na nagrody i wyróżnienia przeznacza się kwotę 90 000,00 PLN z następującym podziałem: 1) I nagroda - 35 000,00 PLN 2) II nagroda - 25 000,00 PLN 3) III nagroda - 15 000,00 PLN 4) 3 wyróżnienia pieniężne, każde w wysokości 5 000,- PLN. Autor lub zespół autorski pracy nagrodzonej I nagrodą zostanie przez Zamawiającego zaproszony do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie niezbędnej do realizacji dokumentacji projektowej w granicach obszaru opracowania konkursu a ograniczonym uszczegółowieniem przez załącznik nr 10: „Istotne postanowienia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego” oraz zostanie zobowiązany do współpracy z firmą świadczącą usługi w zakresie opracowywania Studium Wykonalności na zasadach określonych w załączniku nr 11 do Regulaminu - Umowa o współpracy. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni ale nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu.
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. Stanisław Deńko, architekt, Kraków - Przewodniczący Sądu.
2. Zbigniew Maćków, architekt, Wrocław - Sędzia Referent.
3. Piotr Fokczyński, architekt, Architekt Miasta, Wrocław - Sędzia.
4. Andrzej Kubik, architekt, Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu - Sędzia.
5. Teresa Kalisz, Dyrektor Projektu – PKP S.A., Wrocław - Sędzia.
6. Tadeusz Szulc, Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu – PKP S.A. - Sędzia.
7. Piotr Zatorski, Dyrektor Oddziału Dworce Kolejowe w Warszawie – PKP S.A.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
VI.3.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
2.6.2008.

Dodano: 11/06/2008

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023
Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej archi...
Listopad 9, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023