Zagadnienia prawne

Październik 24, 2012

Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych

Zagadnienie uzbrojenia technicznego działki i odprowadzania wód powierzchniowych regulowane są § 26 - § 30 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Uzbrojenie techniczne działki

 

Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

 

W wyroku z dnia 16 lutego 2011 roku, sygn. akt II OSK 2435/2010 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż Ani władztwo planistyczne gminy, ani niesporna konieczność ochrony zasobów wody pitnej nie uzasadnia sama przez się wprowadzania całkowitego zakazu wyposażania terenów przeznaczonych w planie na rozwój budownictwa mieszkaniowego w elementarne wyposażenie, a w szczególności – szczelne, bezodpływowe zbiorniki.

 

Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

 

Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej.

 

Zapewnienie przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej lub zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi, jeżeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.

 

Dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej, która nie może być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia, pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć położonych poza granicami działki.

 

Odprowadzanie wód opadowych

 

Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

 

W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

 

Jeżeli przedmiotem postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego jest ocena czy w następstwie wykonanych robót ziemnych związanych z podniesieniem terenu działki wody opadowe z terenu jej nieruchomości nie spływają na teren działki sąsiedniej oraz czy wody opadowe z dachu budynku mieszkalnego są odprowadzone na teren nieruchomości własnej, to wobec jednoznacznego ustalenia braku możliwości zalewania wodami opadowymi sąsiedniej nieruchomości jak również stwierdzenia zgodności wykonanych robót z wymogami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, organ powinien umorzyć postępowanie. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008 r.)

 

Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

 

Istotna zmiana ukształtowania terenu w niewielkiej odległości od granicy działki i wybudowanego tam pełnego ogrodzenia może mieć ewidentny wpływ na sposób odpływu wód z tej skarpy, zwłaszcza podczas dużych opadów deszczu. Musiałyby bowiem te wody zostać wchłonięte na niewielkim terenie (gdy chodzi o szerokość) działki inwestora. W przypadku wystąpienia w tym względzie widocznych i istotnych trudności należałoby przy tym zdaniem Sądu przyjąć, że roboty ziemne, których skutkiem jest powstanie skarpy, spowodowały zmianę naturalnego spływu wód celem skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości, co zgodnie z treścią § 29 warunków technicznych jest zabronione. Należy bowiem zważyć, że dodatkowo tę zmianę może potęgować usytuowanie przy drodze ogrodzenia działki, ograniczające i zmieniające naturalny spływ wód i to niezależnie jaki był przed rozpoczęciem robót budowlanych naturalny spływ tych wód. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 kwietnia 2009 roku, sygn. akt II SA/Gl 921/2008).

 


Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie architektura warunki techniczne projektowanie

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020
Zestaw bardzo wytrzymałych na obciążenia (ok. 100kg / mb) półek do salonu. Półki z szafkami i ko...
Kwiecień 5, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020