Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Art. 104. [Definicja; zezwolenie]

 

1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej

 

"organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców,

 

artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem

 

jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz

 

wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

 

2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym że:

 

1) członkiem organizacji może być również osoba prawna;

 

2) podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra

 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

 

3) nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

 

narodowego.

 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o którym

 

mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami.

 

31.13 Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności nie

 

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

32.14 Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie

 

finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.

 

1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

 

33.15 Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu przez

 

biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli wewnętrznej organizacji.

 

34.16 Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust.

 

31, i sprawozdanie, o którym mowa w ust. 32, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ministrowi

 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomości

 

poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

 

35.17 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze

 

rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 31, uwzględniając informacje

 

na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i

 

majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw

 

pokrewnych, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów

 

statutowych.

 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy do spraw

 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym

 

terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia.

 

5.18 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja:

 

1) nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej prawami

 

autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony;

 

2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia;

 

3) nie wypełnia obowiązku złożenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów

 

lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1

 

i art. 70 ust. 21, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.

 

6. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o

 

cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnień

 

określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

 

Polski".

 

Art. 105. [Domniemanie upoważnienia]

 

1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w

 

odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w

 

tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego

 

wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

 

2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia

 

informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią

 

wynagrodzeń i opłat.

 

Art. 106. [Obowiązek zawarcia umowy]

 

1. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowania praw swoich

 

członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami

 

lub dochodzenia ich ochrony.

 

2.19 Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na

 

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w granicach wykonywanego przez siebie

 

zarządu.

 

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia

 

zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarządzanie to wykonuje zgodnie ze swoim

 

statutem.

 

Art. 107. [Organizacja właściwa] 20

 

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania,

 

organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub uprawniony z

 

tytułu prawa pokrewnego, a gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej

 

organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego,

 

o której mowa w art. 1101.

 

Art. 1071. [Zawieranie porozumień] 21 .

 

1. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania licencji na

 

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego

 

korzystania na zasadach określonych w tych porozumieniach.

 

2. Organizacje zbiorowego zarządzania zawierają porozumienia dotyczące wspólnego poboru

 

wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, na

 

zasadach określonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń.

 

3. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzeń w sprawach, o

 

których mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące poboru wynagrodzeń za korzystanie

 

z przedmiotów praw pokrewnych, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

wyznaczy, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami

 

pokrewnymi, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane

 

pole eksploatacji odtwarzanie, stowarzyszeń artystów wykonawców i producentów oraz organizacji

 

zrzeszających podmioty korzystające z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie,

 

jedną organizację zbiorowego zarządzania spośród organizacji reprezentujących uprawnionych z tytułu

 

praw pokrewnych, do wykonywania wspólnego poboru, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę

 

konieczność zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzeń i ich wypłaty uprawnionym oraz ocenę

 

skuteczności i prawidłowości działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi na polu

 

odtworzeń.

 

4. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą, w drodze porozumienia, wskazać spośród siebie jedną

 

organizację upoważnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, bądź wyznaczyć

 

podmiot, który w ich imieniu będzie te czynności wykonywać w oparciu o udzielone zezwolenia i

 

pełnomocnictwa.

 

Art. 108. 22

 

(uchylony)

 

Art. 109. 23

 

(uchylony)

 

Art. 110. [Wysokość wynagrodzeń] 24

 

Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje

 

zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i

 

przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw

 

pokrewnych.

Materiały budowlane

FAKRO - DEF - okno do dachów płaskich
produkt DEF Rodzaj produktu okno do dachów płaskich Kąt montażu...
Luty 21, 2019
produkt DXW Rodzaj produktu Okno do dachów płaskich Opis Okn...
Luty 21, 2019

Konkursy

The aim of this project is to design a temporary shelter for those who don't have a place to live.
Marzec 20, 2019
Sofia Municipality announces an open competition for the restoration, renovation and construction of Sveta Nedelya Square and its adjacent public spaces, aiming to create a network of public spaces...
Marzec 19, 2019

Architektura

Qatar National Convention Center, fot.: Hisao Suzuki
Projekty Isozakiego są realizowane już ponad sześć dekad. Ponad sto obiektów zbudowano w Azji, Eu...
Marzec 20, 2019
LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA, fot.: Iwan Baan
Pierwsze prace Arata Izosaki - laureata Nagrody Pritzkera 2019 - w jego ojczystym kraju Japonii o...
Marzec 19, 2019

Architektura zrównoważona

Stare okna PVC można wykorzystać do wyrobu nowych produktów bez pogarszania ich właściwości.
Marzec 19, 2019
Wronia 31 certyfikowany w ekologicznym systemie BREEAM
Wronia 31, warszawski biurowiec firmy zwyciężył w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2019 w...
Marzec 8, 2019