Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

§ 2. Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej oraz oprawia do formatu A4.

 

§ 3. 1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego – niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

2. Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

3. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 4. 1. Do projektu budowlanego dołącza się kartę tytułową.

2. Karta tytułowa projektu budowlanego określa:

1) nazwę zamierzenia budowlanego;

2) adres i kategorię obiektu budowlanego;

3) nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;

4) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

5) spis zawartości projektu budowlanego, w którym wymienia się jego elementy.

3. Jeżeli liczba działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany, uniemożliwia sporządzenie karty tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie informacji o obrębach i numerach działek ewidencyjnych w postaci załącznika do karty tytułowej.

4. Jeżeli objętość spisu zawartości uniemożliwia zamieszczenie go na karcie tytułowej, spis zawartości dołącza się w postaci załącznika do karty tytułowej.

 

§ 5. 1. Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu;

2) projekt architektoniczno-budowlany;

3) projekt techniczny;

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

2. Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego.

3. Dopuszcza się wspólną oprawę elementów projektu budowlanego.

 

§ 6. 1. Strony projektu budowlanego oraz załączniki do niego numeruje się kolejno. Dla każdego elementu projektu budowlanego stosuje się oddzielną numerację.

2. W przypadku oprawy wielotomowej oddzielną numerację stosuje się dla każdego tomu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.

3. W przypadku części rysunkowej projektu budowlanego dopuszcza się spełnienie warunku kolejnej numeracji stron poprzez wskazanie numeru rysunku.

 

§ 7. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny zawiera:

1) stronę tytułową;

2) spis treści;

3) część opisową;

4) część rysunkową.

 

2. Na stronie tytułowej zamieszcza się:

1) nazwę elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy;

2) informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–4;

3) imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania oraz podpis osoby po-siadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowującej daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu jej opracowania.

3. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlega sprawdzeniu, na stronie tytułowej zamieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego.

 

4. Jeżeli liczba osób opracowujących i sprawdzających projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny uniemożliwia sporządzenie strony tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3, w postaci załącznika do strony tytułowej.

 

5. Spis treści zawiera wyliczenie:

1) zawartości części opisowej projektu,

2) zawartości części rysunkowej projektu,

3) dokumentów dołączonych do projektu

– wraz z numerami odpowiadających im stron.

6. W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- -budowlanego lub projektu technicznego sporządza się stronę tytułową oraz spis treści oddzielnie dla każdego tomu, przy czym:

1) na stronie tytułowej zamieszcza się dodatkowo numer tomu, którego ona dotyczy, wraz z informacją o łącznej liczbie tomów, na które projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny został podzielony;

2) informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, zamieszcza się na stronie tytułowej pierwszego z tomów, na które projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny został po-dzielony.

7. W przypadku wspólnego oprawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- -budowlanego dopuszcza się:

1) sporządzenie łącznego spisu treści dla tych projektów;

2) zamieszczenie informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, na stronie tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

§ 8. 1. W przypadku opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza się dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych projektów.

2. W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- -budowlanego dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy, dołącza się do pierwszego tomu.

 

§ 9. 1. Część rysunkową projektu budowlanego:

1) zaopatruje się w:

a) niezbędne oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie,

b) wyjaśnienia opisowe

– umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu;

2) sporządza się z zastosowaniem zasad wymiarowania określonych w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

2. Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego zaopatruje się w oznaczenia klas odporności ogniowej lub dymoszczelności elementów oddzielenia przeciwpożarowego i innych elementów obiektu budowlanego, w których przejścia instalacyjne muszą być zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym, a także drzwi, bram lub innych zamknięć przeciwpożarowych.

3. Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:

1) 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;

2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części.

4. W stosunku do obiektu liniowego skalę rysunków dostosowuje się do długości obiektu w sposób umożliwiający jego odwzorowanie z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego.

5. W stosunku do projektu zagospodarowania działki lub terenu skalę rysunków dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, zapewniając jego czytelność. Stosuje się skale rysunków nie mniejsze niż 1:500, a dla inwestycji liniowych nie mniejsze niż 1:1000.

 

§ 10. 1. Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę projektu zawierającą:

1) nazwę obiektu budowlanego podaną co najmniej w formie skróconej, właściwie identyfikującą obiekt;

2) tytuł, skalę i numer rysunku;

3) imię i nazwisko projektanta oraz numer posiadanych uprawnień budowlanych;

4) datę sporządzenia rysunku i podpis projektanta.

2. W projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, w metryce umieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego.

 

§ 11. 1. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w zakresie projektowanych w obiekcie budowlanym zmian.

2. Część rysunkową projektu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego należy sporządzić w sposób:

1) wyróżniający graficznie stan istniejący;

2) uwzględniający elementy projektowane oraz te elementy istniejące, które mają wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe lub na które przyjęte rozwiązania oddziałują.

 

§ 12. Powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.

Materiały budowlane

Przedszkole w Kiełczowie
Wielkoformatowe płyty z możliwością niemal dowolnego nadruku stanowią doskonałe rozwiązanie dla f...
Listopad 15, 2021
Poradnik zawierający najważniejsze informacje na temat projektowania przestrzeni na poddaszu. Po...
Październik 25, 2021

Konkursy

Architecture at Zero is a design competition for decarbonization, equity and resilience, open to students and professionals worldwide. It serves to engage the fields of architecture, design, engine...
Listopad 29, 2021
The Wheelwright Prize is dedicated to advancing original architectural research that shows potential to make a significant impact on architectural discourse.
Listopad 29, 2021

Architektura

Circle Wood House, fot.: Paweł Ulatowski
Dom wkomponowany w las - las wkomponowany w dom. Rezydencja zaprojektowana przez biuro Mobius Arc...
Listopad 29, 2021
Projekt urbanistyczny 2021: Eleftheria Square autorstwa Zaha Hadid Architects; zdj.:  Zaha Hadid Architects
Jury The Architecture Master Prize (AMP) ogłosiło zwycięzców nagród za rok 2021! Nagrodzone zosta...
Listopad 22, 2021

Architektura zrównoważona

Warsaw UNIT
Warsaw UNIT jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie wieżowców w Polsce. Za proje...
Listopad 22, 2021
zielone miasta, architektura zrównoważona
The Forestias jest jednym z największych projektów deweloperskich w Tajlandii. Najważniejszym jeg...
Listopad 15, 2021