Zagadnienia prawne

Styczeń 3, 2011

Za co ukarze Inspektor Nadzoru Budowlanego w procesie budowy?

Inspektor nadzoru budowlanego lub upoważniony pracownik Inspektoratu może ukarać za wykroczenia mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Prawo budowlane przewiduje 12 czynów, których dokonanie jest sankcjonowane grzywną. Nie są to w prawdzie czyny rangi przestępstwa, jednak sprawcy grozi odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia wykroczenia.

Sprawcami czynów mogą być zarówno architekci jak i kierownicy budów, wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy oraz od niedawna autorzy świadectw charakterystyki energetycznej. Nie wszystkie wymienione podmioty mogą brać udział w każdym z 12 wykroczeń. Każde bowiem wykroczenie wiąże się z poszczególnymi czynnościami procesu budowy lub samego już użytkowania. Samego procesu budowy dotyczy sześć z dwunastu wykroczeń zawartych w art. 93 Prawa budowlanego.

1. Rażące nieprzestrzeganie przepisów prawnych i zasad wiedzy technicznej

Sankcjonowane jest na przykład, w sposób rażący nie przestrzeganie przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych przepisów prawnych oraz zasad wiedzy technicznej. Ustawodawca używając pojęcia „w sposób rażący” stworzył sytuację niedookreśloną i trudną do zdefiniowania. Tutaj zaczyna się rola Inspektora, któremu ustawa nadaje moc uznania czy dany czyn polega na rażącym nie przestrzeganiu przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej. Na ile trafna okaże się kwalifikacja czynu, można przekonać się w postępowaniu sądowym.

2. Stosowanie do budowy wyrobów, które nie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z „przepisami odrębnymi”

O wiele prostsza jest sytuacja, jeżeli przypatrzymy się kolejnemu wykroczeniu. A mianowicie, poprzez odesłanie do art. 10 Pb, nie wolno stosować do budowy wyrobów, które nie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z „przepisami odrębnymi”. Poprzez owe przepisy odrębne należy rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

3. Rozpoczęcie rozbiórki w całości lub części bez zezwolenia w postaci ostatecznej decyzji.

Kara grzywny grozi również już za samo rozpoczęcie rozbiórki w całości lub części bez zezwolenia w postaci ostatecznej decyzji. Pamiętać należy, że decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

4. Nieprzestrzeganie wymagań związanych z przystąpieniem lub prowadzeniem robót budowlanych.

Bardzo rozbudowana natomiast jest sprawa sankcjonowania zbagatelizowania wymagań związanych z przystąpieniem lub prowadzeniem robót budowlanych. Ukarany zostanie inwestor, który rozpocznie roboty wcześniej niż 7 dni od daty zawiadomienia inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Brak pisemnych dokumentów w postaci:

- oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, przy czym inwestor jest obowiązany zapewnić aby uprawnienia budowlane były we właściwej specjalności;

- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, gdy przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni; również spowoduje nałożenie na inwestora grzywny.

5. Brak dziennika budowy, tablicy informacyjnej, zabezpieczenia terenu budowy

Kierownik budowy pełni bardzo ważną funkcję o charakterze dokumentacyjno-nadzorczym w procesie budowy. Stąd też jego osobie przypisana jest szczególna odpowiedzialność za wykroczenia, a mianowicie grzywną karany jest jeżeli:

- nie prowadzi dziennika budowy lub rozbiórki w sposób zakreślony ustawą oraz przepisami wykonawczymi, przykładowo wykroczeniem nazwiemy sytuację gdy przed rozpoczęciem robót budowlanych nie dokona się w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych,

- nie umieszcza na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- nie zabezpieczy odpowiednio terenu budowy lub rozbiórki.

Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski, podając, od kiedy nastąpiła zmiana. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia o przejęciu obowiązków.

6. Brak pozwolenia na dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy.

Dostarczanie lub umożliwienie dostarczenia energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy bez okazania wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia sankcjonowane jest również karą grzywny. Oczywistym wydaje się karanie tego, kto wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.

Należy zwrócić uwagę, że o ile w postępowaniu mandatowym sprawca czynu nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o tyle w razie wątpliwości warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie w ramach przeprowadzonych dowodów łatwiej o obiektywne rozpatrzenie sytuacji.

Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: prawo budowa prawo budowlane

Komentarze

dobrze mieć inspektora nadzoru inwestorskiego

Dodano: Czwartek, 01 Czerwiec 2017, 14:38, Autor: Bodzik

Czasem inspektor nadzoru budowlanego przekracza swoje kompetencje, dlatego dobrze mieć po swojej stronie inspektora nadzoru inwestorskiego. W ogóle on potrafi lepiej niż my sami, laicy, reprezenotwać i bronić nasze interesy. Ja współpracowałem z biurem Kwatera Nieruchomości.

Konkursy

The “Re-Draw” competition aims to develop one drawing to ‘represent’ an iconic architectural piece. The participants are asked to draft one image, with absolute freedom of scale, technique, and lev...
Luty 28, 2024
KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.
Luty 28, 2024

Wasze projekty

Projekt Willa Biała Magnolia to kolejna próba zmiany zastanego porządku rzeczy na krakowskiej dzi...
Luty 28, 2024
Budynek mieszkalny w Krakowie, klasyczne elementy klinkierowe na fasadzie nadają ponadczasowy cha...
Luty 14, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024