Zagadnienia prawne

Październik 13, 2011

Wzór umowy o projekt budowlany

Wzór umowy o projekt budowlany.

Pobierz wzór w formacie pdf

Zobacz także: Podmiot umowy: zamawiający i projektujący

Umowa o wykonanie projektu budowlanego

zawarta w dniu ………….. roku w ……………………… pomiędzy:
……………………………… zamieszkałym w ……………….. przy ulicy ………………, zwanym dalej Zamawiającym, a
…………………………….. zamieszkałym w ……………….. przy ulicy ………………, zwanym dalej Architektem.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie przez Architekta, posiadającego stosowne uprawnienia, projektu budowlanego …………………. wraz z przyłączami ……………. zlokalizowanego w ………………….. przy ulicy ……………. na działce nr …………….
2. Architekt może powierzyć wykonanie części projektu osobom posiadającym stosowne uprawnienia.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Architekta na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 2.

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Architektowi prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz aktualnej mapy geodezyjnej działki nr ………….. stanowiących podstawę do opracowania przedmiotowego projektu. 
2. Architekt gwarantuje zgodność projektu budowlanego z przepisami o planowaniu przestrzennym oraz Polskimi Normami a także zasadami wiedzy technicznej.

§ 3.

Przed przystąpieniem do wykonywania projektu Architekt zobowiązany jest do dokonania oględzin działki nr ………………. z udziałem Zamawiającego w terminie ………….. dni od daty podpisania niniejszej umowy. Przedmiotem oględzin będzie ustalenie lokalizacji oraz technologii budowy.

§ 4.

Inwestor zobowiązuje się do stałego współdziałania z Architektem w procesie tworzenia projektu w zakresie dostarczania niezbędnych informacji oraz dokumentacji.

§ 5.

1. Architekt zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie ……………… od dokonania oględzin, określonych w § 3, wstępnego projektu budowlanego zawierającego podstawowe elementy konstrukcyjne wraz z rozmieszczeniem poszczególnych instalacji.
2. Zamawiający ma prawo żądania od Architekta innego alternatywnego rozwiązania projektowego w terminie kolejnych ………….. dni.

§ 6.

Wykonanie przez Architekta projektu budowlanego nastąpi w terminie ….. dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wstępnego.

§ 7.

W trakcie procesu budowlanego Architekt zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

§ 8.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego wynosi ……….. złotych brutto.
2. Wartość wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynosi ………………… złotych brutto.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w formie ……………………………….. na podstawie przedłożonego rachunku, w terminie ………….. dni.

§ 9.

Strony mogą dokonywać w trakcie trwania umowy zmian w projekcie budowlanym. Do każdej zmiany projektu wymaga jest zmiana niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania obowiązków drugie strony przez czas dłuższy niż ……….. dni od daty pisemnego wezwania.

§ 11.

Za niewykonanie przedmiotu umowy albo, nieterminowe jego wykonanie a także bezpodstawne odstąpienie od umowy Zamawiający może żądać od Architekta uiszczenia kary umownej w wysokości ………………

§ 12.

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwym miejscowo jest Sąd Cywilny z siedzibą w ……………………………..

§ 13.

Niniejszą umowę sporządzono w …………… egzemplarzach.

Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: wzór umowy projekt budowlany inwestor architekt

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020
Zestaw bardzo wytrzymałych na obciążenia (ok. 100kg / mb) półek do salonu. Półki z szafkami i ko...
Kwiecień 5, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020