Zagadnienia prawne

Październik 13, 2011

Wzór umowy o projekt budowlany

Wzór umowy o projekt budowlany.

Pobierz wzór w formacie pdf

Zobacz także: Podmiot umowy: zamawiający i projektujący

Umowa o wykonanie projektu budowlanego

zawarta w dniu ………….. roku w ……………………… pomiędzy:
……………………………… zamieszkałym w ……………….. przy ulicy ………………, zwanym dalej Zamawiającym, a
…………………………….. zamieszkałym w ……………….. przy ulicy ………………, zwanym dalej Architektem.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie przez Architekta, posiadającego stosowne uprawnienia, projektu budowlanego …………………. wraz z przyłączami ……………. zlokalizowanego w ………………….. przy ulicy ……………. na działce nr …………….
2. Architekt może powierzyć wykonanie części projektu osobom posiadającym stosowne uprawnienia.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Architekta na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 2.

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Architektowi prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz aktualnej mapy geodezyjnej działki nr ………….. stanowiących podstawę do opracowania przedmiotowego projektu. 
2. Architekt gwarantuje zgodność projektu budowlanego z przepisami o planowaniu przestrzennym oraz Polskimi Normami a także zasadami wiedzy technicznej.

§ 3.

Przed przystąpieniem do wykonywania projektu Architekt zobowiązany jest do dokonania oględzin działki nr ………………. z udziałem Zamawiającego w terminie ………….. dni od daty podpisania niniejszej umowy. Przedmiotem oględzin będzie ustalenie lokalizacji oraz technologii budowy.

§ 4.

Inwestor zobowiązuje się do stałego współdziałania z Architektem w procesie tworzenia projektu w zakresie dostarczania niezbędnych informacji oraz dokumentacji.

§ 5.

1. Architekt zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie ……………… od dokonania oględzin, określonych w § 3, wstępnego projektu budowlanego zawierającego podstawowe elementy konstrukcyjne wraz z rozmieszczeniem poszczególnych instalacji.
2. Zamawiający ma prawo żądania od Architekta innego alternatywnego rozwiązania projektowego w terminie kolejnych ………….. dni.

§ 6.

Wykonanie przez Architekta projektu budowlanego nastąpi w terminie ….. dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wstępnego.

§ 7.

W trakcie procesu budowlanego Architekt zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

§ 8.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego wynosi ……….. złotych brutto.
2. Wartość wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynosi ………………… złotych brutto.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w formie ……………………………….. na podstawie przedłożonego rachunku, w terminie ………….. dni.

§ 9.

Strony mogą dokonywać w trakcie trwania umowy zmian w projekcie budowlanym. Do każdej zmiany projektu wymaga jest zmiana niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania obowiązków drugie strony przez czas dłuższy niż ……….. dni od daty pisemnego wezwania.

§ 11.

Za niewykonanie przedmiotu umowy albo, nieterminowe jego wykonanie a także bezpodstawne odstąpienie od umowy Zamawiający może żądać od Architekta uiszczenia kary umownej w wysokości ………………

§ 12.

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwym miejscowo jest Sąd Cywilny z siedzibą w ……………………………..

§ 13.

Niniejszą umowę sporządzono w …………… egzemplarzach.

Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: wzór umowy projekt budowlany inwestor architekt

Konkursy

The International Union of Architects (UIA) and Rehabilitation International (RI) are jointly inviting submissions for a twenty-first century symbol of accessibility to represent their core values...
Styczeń 18, 2022
We invite you to design a small scaled HOME for 2 working individuals of any age group optimized for spatialeciency to fulfill all the needs of its users.
Styczeń 10, 2022

Wasze projekty

Wizualizacje prezentujące nowe oblicze ciekawej, historycznej kamienicy, po planowanych pracach r...
Styczeń 18, 2022
Klimat śródziemnomorski to motyw przewodni tego projektu. Inwestorom zależało również na podkreśl...
Grudzień 30, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Bernard Tschumi, Aerial view, © Deskgram
Wykład „Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry” przedstawia filozoficzne dysku...
Styczeń 18, 2022
16 grudnia 2021r. w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zainaugurowano wystawę...
Grudzień 20, 2021