Zagadnienia prawne

Styczeń 23, 2012

Zasady obliczania terminu przy umowach

Czyli kiedy według Kodeksu Cywilnego upływa termin realizacji umowy.

Termin oznaczony w dniach

Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, na potrzeby realizacji umowy o wykonanie projektu budowlanego przyjmuje się, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Jednakże w wyroku z dnia 23 sierpnia 2000 roku, sygn. akt II UKN 669/99 Sąd Najwyższy uznał, iż przy oznaczeniu czasu trwania umowy zlecenia przez wskazanie daty kalendarzowej jej zakończenia, wyżej wskazana zasada nie ma zastosowania.

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. I tak przykładowo termin 6-miesięczny, którego bieg rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2011 roku, kończy się w dniu 1 lipca 2012 roku. (por. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 listopada 2002 roku, sygn. akt V CKN 1313/2000).

 

 • Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.
 • Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.
 • Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Termin a dzień wolny od pracy

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 kwietnia 2003 roku, sygn. akt III CZP 8/2003 przesądzono, iż „Sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 kc w związku z art. 165 § 1 kpc.”

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy określa, że dniami wolnymi od pracy są dni:

 

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele.

Oznaczony termin i warunek zawieszający

Jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym. Nieważne jest jednak postanowienie umowy uzależniające termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę od uzyskania wynagrodzenia od inwestora. (por. wyrok z dnia 17 lipca 2007 roku, sygn. akt I ACa 817/2006 Sądu Apelacyjnego w Warszawie).

Oznacza to, iż wykonawca nie może w umowie z podwykonawcą zawrzeć postanowienia, w myśl którego uzależniałby wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od uiszczenia wynagrodzenia przez inwestora. Taką tezę postawił Sąd Apelacyjny, w której wskazał, iż takie postanowienia są bezwzględnie nieważne. Oznacza to, że wykonawca i podwykonawca muszą określić w umowie konkretną datę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, może to być data o wiele późniejsza np. od daty uiszczenia wynagrodzenia przez inwestora, wszystko zależy od woli stron podpisujących umowę. Nie można natomiast umówić się co do terminu zapłaty w ten sposób, że przykładowo w umowie pojawia się zapis „Wynagrodzenie będzie wypłacone podwykonawcy po uiszczeniu wynagrodzenia przez inwestora”.

Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym. Zgodnie z art. 89 Kodeksu cywilnego „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek).” Warunek rozwiązujący polega na tym, że skutki czynności prawnej ustają, gdy nastąpi określone zdarzenie przyszłe i niepewne.

Przykładowo zamawiający projekt budowlany zobowiązany jest do zapłacenia należności za odebrany projekt w terminie określonym na fakturze sporządzonej przez wykonawcę. Bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymania faktury i trwa do ostatniego dnia oznaczonego na tej fakturze. Do obliczenia stawki odsetek za każdy dzień zwłoki przyjmuje się - zgodnie z art. 114 kc - że rok ma 365 dni. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 13 lipca 1994 r. I ACr 533/94).

Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: aspekty prawne architektura kodeks cywilny

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020
Zestaw bardzo wytrzymałych na obciążenia (ok. 100kg / mb) półek do salonu. Półki z szafkami i ko...
Kwiecień 5, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020