Zagadnienia prawne

Luty 3, 2011

Odprowadzanie wód opadowych

Regulacje prawne dotyczące odprowadzania wód opadowych.

Kwestia odprowadzania wód opadowych z działki budowlanej uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690), dalej zwane „warunkami technicznymi”. Regulacji w/w rozporządzeniem dokonuje się na podstawie delegacji wynikającej z art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego.

Zakres uregulowania warunków technicznych

Zgodnie z § 28 warunków technicznych Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Konsekwencją tego zapisu jest zakaz zawarty w § 29 warunków technicznych, który wyraźnie wskazuje, że dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Częste sporne sytuacje

Często zdarza się, że decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie odprowadzania wód opadowych zaskarżane są przez strony postępowania do sądów administracyjnych. Nagminnie bowiem konflikty rodzą się w sytuacjach, gdy dwuspadowy kształt dachu budynku powoduje, że większość wód opadowych, w tym co gorsza śniegu, spływa na sąsiednią działkę, powodując przemakanie ścian posadowionego na granicy działki budynku lub utrzymując wodę lub zaspy śnieżne na powierzchni gruntu.

Kanalizacja odprowadzająca wody opadowe

W przedmiotowym zakresie należy bezwzględnie brać pod uwagę przepis § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), zgodnie z którym działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Wykonane przez inwestorów takie konstrukcje dachu, biorąc pod uwagę bliskie usytuowanie do granicy działki, często nie spełniają tych warunków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia własnej nieruchomości aby wody opadowe były odprowadzane na działkę inwestora, a budynek był zabezpieczony od mas spadającego śniegu a tym samym, aby jego działanie na narażało sąsiadów na szkody.

Różne wysokości działek

Następna bardzo często spotykana sytuacja to taka, w której teren nieruchomości zabudowanej jest obniżony w stosunku do terenu posesji sąsiada. Wpływa to bardzo niekorzystnie na taką nieruchomość, ponieważ w czasie licznych i częstych opadów, wody opadowe i deszczowe zalewają działkę właściciela, spływając z terenu działki sąsiada, który podniósł rzędną terenu podczas budowy np. budynku mieszkalnego. Istotne tutaj jest ustalenie czy usypanie przez inwestora pryzmy ziemi i gruzu w wysokości dość znacznej - w celu podwyższenia terenu działki budowlanej - jest budowlą ziemną. Jeżeli nasyp taki stanowi budowlę ziemną, a został wykonany bez pozwolenia, to skutkować to powinno nakazem rozbiórki. Decyzję nakazu rozbiórki w takich przypadkach wydaje powiatowy organ nadzoru budowlanego. Woda opadowa z utwardzonego placu działki powinna być odprowadzana w granicach tej działki, a kierowanie jej na teren działki sąsiada jest zabronione.

Rola organów nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem odprowadzania wód opadowych.

W myśl art. 61 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego czyli w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia - właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. Organ może także zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości o czym stanowi art. 66 ust. 2 Prawa budowlanego.

Autorzy:
Marta KozakJanik

Tagi: wody opadowe prawo budowlane warunki techniczne

Komentarze

ARTYKÓŁ O NICZYM

Dodano: Piątek, 08 Listopad 2013, 14:36, Autor: Zainteresowany

Cyt "Jeżeli nasyp taki stanowi budowlę ziemną, a został wykonany bez pozwolenia, to skutkować to powinno nakazem rozbiórki". Takimi wpisami autorka dezorientuje ludzi i wprowadza niepotrzebny ferment. Czyżby nie słyszała Pani o legalizacji? art 48 ust 2 i 5 ustawy Prawo budowlane. A może chodzi tylko o to, by coś napisać, a potem ludzie niech się okładają cytatami wyjętymi z artykułów. Proszę ludziom wytłumaczyć, kiedy nakazuje się rozbiórkę obiektu, oraz kiedy mamy do czynienia z budowlą ziemną. Myślę, że w tym drugim przypadku musiałaby Pani nagimnastykować się więcej niż na 10 godzinnej lekcji aerobiku. Zadam Pani proste pytanie, od jakiej wysokości nasyp zaczyna być już budowlą ziemną? Czekam na odpowiedź!

brak zgody gminy

Dodano: Niedziela, 20 Październik 2013, 21:58, Autor: Joachim

Witam
W moim przypadku również dostałem pismo odmawiające przyłączenie mojej instalacji deszczowej do kanalizacji deszczowej Gminy która graniczy z moją działką.
Decyzja nie była podparta żadnym aktem prawnym zakazującym takie podłączenie.
Mój problem polega na tym iż wody gruntowe na mojej działce okresowo są wysoko i ażeby odwonić piwnice musiałem zainstalować pompę odwadniającą.
Tłumaczyłem w piśmie że bzdura jest pompować wodę na działkę ażeby po chwili spłynęła do piwnic.
Niestety widocznie w Urzędzie Gminy nikt racjonalnie nie potrafi myśleć.

Proszę o rade jak ten problem rozwiązać.
Joachim

wdoy opadowe

Dodano: Środa, 29 Maj 2013, 20:20, Autor: józefina o.

W artykule omówiono w zasadzie zagadnienia wynikające z celowych niewłasciwych działań.
A jak postapić jeśli:
- usytuowanie działek jest kaskadowe i nie ma gdzie odprowadzić wody?
- działka jest tak zlokalizowana, że nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji ani zrobienia dołu chłonnego bo na sąsiedniej działce są stawy i woda od razu wyrównuje poziom, który w efekcie jest wyższy niż poziom piwnic budynku. W trakcie budowy tych stawów nie było. Droga dojazdowa usytuowana wyżej jest pochylona w stronę działki i w czasie opadów działka zbiera również tą wodę co sprawia, że własnych wód już nie wchłania?

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020
Zestaw bardzo wytrzymałych na obciążenia (ok. 100kg / mb) półek do salonu. Półki z szafkami i ko...
Kwiecień 5, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020