Zagadnienia prawne

Styczeń 3, 2011

Za co ukarze Inspektor Nadzoru Budowlanego w procesie budowy?

Inspektor nadzoru budowlanego lub upoważniony pracownik Inspektoratu może ukarać za wykroczenia mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Prawo budowlane przewiduje 12 czynów, których dokonanie jest sankcjonowane grzywną. Nie są to w prawdzie czyny rangi przestępstwa, jednak sprawcy grozi odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia wykroczenia.

Sprawcami czynów mogą być zarówno architekci jak i kierownicy budów, wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy oraz od niedawna autorzy świadectw charakterystyki energetycznej. Nie wszystkie wymienione podmioty mogą brać udział w każdym z 12 wykroczeń. Każde bowiem wykroczenie wiąże się z poszczególnymi czynnościami procesu budowy lub samego już użytkowania. Samego procesu budowy dotyczy sześć z dwunastu wykroczeń zawartych w art. 93 Prawa budowlanego.

1. Rażące nieprzestrzeganie przepisów prawnych i zasad wiedzy technicznej

Sankcjonowane jest na przykład, w sposób rażący nie przestrzeganie przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych przepisów prawnych oraz zasad wiedzy technicznej. Ustawodawca używając pojęcia „w sposób rażący” stworzył sytuację niedookreśloną i trudną do zdefiniowania. Tutaj zaczyna się rola Inspektora, któremu ustawa nadaje moc uznania czy dany czyn polega na rażącym nie przestrzeganiu przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej. Na ile trafna okaże się kwalifikacja czynu, można przekonać się w postępowaniu sądowym.

2. Stosowanie do budowy wyrobów, które nie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z „przepisami odrębnymi”

O wiele prostsza jest sytuacja, jeżeli przypatrzymy się kolejnemu wykroczeniu. A mianowicie, poprzez odesłanie do art. 10 Pb, nie wolno stosować do budowy wyrobów, które nie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z „przepisami odrębnymi”. Poprzez owe przepisy odrębne należy rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

3. Rozpoczęcie rozbiórki w całości lub części bez zezwolenia w postaci ostatecznej decyzji.

Kara grzywny grozi również już za samo rozpoczęcie rozbiórki w całości lub części bez zezwolenia w postaci ostatecznej decyzji. Pamiętać należy, że decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

4. Nieprzestrzeganie wymagań związanych z przystąpieniem lub prowadzeniem robót budowlanych.

Bardzo rozbudowana natomiast jest sprawa sankcjonowania zbagatelizowania wymagań związanych z przystąpieniem lub prowadzeniem robót budowlanych. Ukarany zostanie inwestor, który rozpocznie roboty wcześniej niż 7 dni od daty zawiadomienia inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Brak pisemnych dokumentów w postaci:

- oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, przy czym inwestor jest obowiązany zapewnić aby uprawnienia budowlane były we właściwej specjalności;

- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, gdy przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni; również spowoduje nałożenie na inwestora grzywny.

5. Brak dziennika budowy, tablicy informacyjnej, zabezpieczenia terenu budowy

Kierownik budowy pełni bardzo ważną funkcję o charakterze dokumentacyjno-nadzorczym w procesie budowy. Stąd też jego osobie przypisana jest szczególna odpowiedzialność za wykroczenia, a mianowicie grzywną karany jest jeżeli:

- nie prowadzi dziennika budowy lub rozbiórki w sposób zakreślony ustawą oraz przepisami wykonawczymi, przykładowo wykroczeniem nazwiemy sytuację gdy przed rozpoczęciem robót budowlanych nie dokona się w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych,

- nie umieszcza na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- nie zabezpieczy odpowiednio terenu budowy lub rozbiórki.

Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski, podając, od kiedy nastąpiła zmiana. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia o przejęciu obowiązków.

6. Brak pozwolenia na dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy.

Dostarczanie lub umożliwienie dostarczenia energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy bez okazania wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia sankcjonowane jest również karą grzywny. Oczywistym wydaje się karanie tego, kto wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.

Należy zwrócić uwagę, że o ile w postępowaniu mandatowym sprawca czynu nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o tyle w razie wątpliwości warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie w ramach przeprowadzonych dowodów łatwiej o obiektywne rozpatrzenie sytuacji.

Autorzy:
Marta Kozak-Janik

Tagi: prawo budowa prawo budowlane

Komentarze

dobrze mieć inspektora nadzoru inwestorskiego

Dodano: Czwartek, 01 Czerwiec 2017, 14:38, Autor: Bodzik

Czasem inspektor nadzoru budowlanego przekracza swoje kompetencje, dlatego dobrze mieć po swojej stronie inspektora nadzoru inwestorskiego. W ogóle on potrafi lepiej niż my sami, laicy, reprezenotwać i bronić nasze interesy. Ja współpracowałem z biurem Kwatera Nieruchomości.

Konkursy

Muzeum Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Ma stanowić nowoczesną, narracyjną placówkę, która zaprezentuje sylwetkę, dorobek artystyczny i spuścizn...
Maj 13, 2019
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek w Poznaniu
Kwiecień 18, 2019

Wasze projekty

wizualizacja 3d osiedla dla dewelopera
Prezentacja 3d nowego osiedla mieszkaniowego o charakterze ekologicznym - w otoczeniu zieleni, z...
Luty 9, 2019
Jest to miejsce, gdzie nowoczesność i minimalizm form przeplatają się ze wspomnieniem o stylist...
Styczeń 23, 2019

Wasze realizacje

Projekt: arch. Marta Gajda (www.martagajda.pl) | Realizacja: PRZYJAZNE DOMY Jankowiak i Krzyżak S...
Marzec 17, 2019
Dom własny ZONA Architekci https://zona.archi
Projekt domu jest bardzo specyficznym, a zarazem wyjątkowym wyzwaniem dla architekta. Każda kresk...
Luty 10, 2019

Wydarzenia

Inwestycja FOREST. Autor - HRA ARCHITEKCI. Inwestor HB Reavis
Jaka będzie Warszawa za kilka lat można będzie zobaczyć na 24. wystawie „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Ar...
Kwiecień 17, 2019
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ora...
Marzec 18, 2019